කල්පයක් එකම කුඹුරක් සීසාන ගොවියා Ven. Gallehepitiye Pemarathana thero (2019 - 09 - 01)