මිල කල නොහැකි නිධානයක් උඩ හිඳ සිටින වඳුරු රංචුව (2019 - 05 - 09) පූජ්‍ය ගල්ලැහැපිටියේ පේමරතන හිමි