ලුජ්ජති පලුජ්ජති ස්වභාවය ලෝකයයි Ven. Korathota Wessabhu thero (2019 - 10 - 08)