සත්‍ය ඥාණ, කෘත්‍ය ඥාණ, කෘත ඥාණ නම් තිපරිවට්ටය Ven. Korathota Wessabhu thero (2019 - 08 - 04)