කොරතොට වෙස්සභූ ස්වාමීන්වහන්සේ වෙසක් පොහෝදින සිදුකළ සූමධුර ධර්ම දේශනාව