පුණ්ණා දාසිය වහල් භාවයෙන් නිදහස් වීම Ven. Gallehepitiye Pemarathana thero (2019 - 08 - 15)