ඌරුවරිගෙ වන්නිල ඇත්තො හාමුදුරුවන්ට කිව්ව කතාව් Gallehepitiye Premarathana Thero Dharma Deshana