මේ මහා දරුණු යුද්දෙදි අපි කොහොමද මිත්‍ර හමුදාවක් හදාගන්නේ