සංඝයා වහන්සේ අස්වාභාවිකව අපවත් කරවන යක්ෂ බලවේග Gallehepitiye Pemarathana thero (2019-09-04)