2019-04-20 දින දේශනාව ජේතවනාරාම වන සෙනසුනේ සිට සජීවීව...