ත්‍රිපිටක සදහම් දේශන මාලාවේ පස්වන සදහම් දේශනය සංයුක්තනිකාය 4 (197 පිටුව) ලෝකන්තගමන සූත්‍රය