අතින් අත ඇරීමට පෙර සිතින් අතඇර සිටින්න Ven. Gallehepitiye Pemarathana thero (2019 - 07 - 21)