වචන පරමාර්ථයෙන් ඔබ්බට ගිය සදහම් අරුත් මතුකරන ත්‍රිපිටක ධර්ම සම්භාෂණය