ලොව්තුරා බුදුවරයෙක්ට කල්‍යාණ මිත්‍රයෙක් වූ ඝටීකාර උපාසක තුමා Gallehepitiye Pemarathana thero 19-7-23