දෙව්දත් ඇතුළු ශාක්‍ය කුමාරවරුන් පැවිදි බිමට ඇතුලත් වීම Kurunegala Dhammananda thero (2019 - 11 - 06)