සසර ගමනේ මුණගැසුනු මිතුරන් දෙදෙනෙක් Ven. Gallehepitiye Pemarathana thero (2019 - 12 -26)