Bhikkhu Welimada Jinalankara

# Date* Title Duration* (hh:mm:ss)
12020/09/28No 191 (තුන්වන කොටස) ධාර්මිකව ගුණවත් ජීවිතයක් ගත කරන කෙනෙකුට වුවත් ඇතිවිය හැකි දුක්.00:11:38
22020/09/26ප්‍රශ්ණ සහ පිළිතුරු - ධර්ම සාකච්ඡා 01 - Bhante Jinalankara01:02:02
32020/09/26No 135 - ‘‘ඉදං ඛො පන, භික්ඛවෙ, දුක්ඛං අරියසච්චං.........."01:20:14
42020/09/26No 191 - (දෙවෙනි කොටස) කාමභෝගී ජීවිත වලට ලැබෙන අනෙකුත් දුක් ස්වභාවයන් .. to be continued ...00:09:49
52020/09/25No 134 - බොජ්ඣංග ධර්ම පිළිබඳ ධර්ම දේශනා මාලාව - (5)01:11:27
62020/09/23No 191 - (පළවෙනි කොටස) කාමභෝගී ජීවිත වලට ලැබෙන දුක් අතරින් පළවෙනි දුක = වස්තුව නැතිකම ..00:10:27
72020/09/22No 190 - ආචයගාමි ත්‍රිකය (හතරවන කොටස) භාවනා කිරීමේදී දැනගතයුතු තවත් වටිනා කරුණු කීපයක් සහ ...00:09:29
82020/09/20No. 133. විදර්ශනා භාවනාව පිළිබඳව ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු00:58:08
92020/09/20ප්‍රශ්ණ සහ පිළිතුරු - විදර්ශනා භාවනාව - Bhante Jinalankara00:58:08
102020/09/19No 190 - ආචයගාමි ත්‍රිකය (තුන්වන කොටස)00:09:51
112020/09/17No 190 - ආචයගාමිනී ත්‍රිකය (දෙවන කොටස) ආචයගාමිනො ධම්මා - අපචයගාමිනො ධම්මා00:10:32
122020/09/16No 190 (පළවෙනි කොටස ) ආචයගාමී ත්‍රිකය (ආචය' සහ 'අපචය' යන වචන දෙකේ අර්ථය පැහැදිලි කරදීම)00:11:13
132020/09/13No.189 (අවසාන කොටස) නිවන් දැකීම පිණිස අනිවාර්යයෙන්ම තිබිය යුතු ඉන්ද්‍රිය සංවර සීලය පුරුදු .......00:06:32
142020/09/12මහා වේදල්ල සූත්‍රය 03 - Bhante Jinalankara01:16:28
152020/09/12No 189 - (දෙවන කොටස) චතුරාර්‍ය් සත්‍යය ධර්මයන් අවබෝධ කර ගැනීමට කැමති සෑමදෙනා විසින්ම පුරුදු.....00:08:37
162020/09/12NO. 132 - "චෙතනාහං, භික්‌ඛවෙ, කම්‌මං වදාමි. චෙතයිත්‌වා කම්‌මං කරොති – කායෙන වාචාය මනසා"01:27:42
172020/09/11No 131 - බොජ්ඣංග ධර්ම පිළිබඳ ධර්ම දේශනා මාලාව - (4)01:03:44
182020/09/10No 130 - Special Sermon Focused On Children00:49:15
192020/09/09No.189 - (පළවෙනි කොටස) සිහියෙන් බන්ධනය කොට ආරක්ෂා කරගතයුතු ඉන්ද්‍රය සංවර සීලය.00:10:05
202020/09/07No 188 - දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී ප්‍රතිපදාව (තුන්වෙනි කොටස) සම්‍යක්සංකල්ප සහ බෞද්ධ නොවන නමුත් බෞද්ධ ...00:10:42
212020/09/06මහා වේදල්ල සූත්‍රය 02 - Bhante Jinalankara02:05:08
222020/09/04No 188 (දෙවනි කොටස) දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී ප්‍රතිපදාව..to be continued ..00:10:09
232020/09/04චෛතසික වල ස්වභාවය කෙසේද? විවිධ චෛතසික 52ක් දක්වා ඇත්තේ ඇයි? - Noble Dhamma00:09:18
242020/09/02No. 188 - (පළවෙනි කොටස) හේතුවෙන් සකස් වූ සෑම දෙයක් තුලම ඒකාන්තයෙන් පවතින්නා වූ 'අනිත්‍ය' ස්වභාවය.00:10:15
252020/08/31No 187 - (තුන්වෙනි කොටස) සෝතද්වාරික - ඝාණද්වාරික - ජිව්හාද්වාරික - කායද්වාරික - මනෝද්වාරික මරණා....00:11:10
262020/08/30129) නිරෝධ සූත්‍රය01:12:58
272020/08/28මහා වේදල්ල සූත්‍රය 01 - Bhante Jinalankara01:56:09
282020/08/28128) බොජ්ඣංග ධර්ම පිළිබඳ ධර්ම දේශනා මාලාව - 301:11:12
292020/08/26No 187 - (දෙවෙනි කොටස) චක්ඛුදවාරයෙහි ලැබෙන මරණාසන්න චිත්ත විථි 400:10:31
302020/08/25No 187 - මරණාසන්න අවස්ථාව (පළමුවන කොටස )00:13:48
312020/08/23ප්‍රත්‍ය හා ප්‍රත්‍ය ශක්තිය යනු දෙකක්ද? - Noble Dhamma00:07:21
322020/08/22චූල වේදල්ල සූත්‍රය - Bhante Jinalankara02:07:35
332020/08/22No 127 - "මානසික පීඩාවන් දුරැකරගෙන සැපවත් ජීවිතයක් පවත්වාගන්නේ කෙසේද?"01:29:55
342020/08/22පරමාර්ථ ධර්ම සියල්ල ක්‍රියා ලෙස තේරුම් ගන්නේ කෙසේද? - Noble Dhamma00:16:10
352020/08/20No 186 - සෝවාන් වූ ආර්‍ය්‍ය ශ්‍රාවකයා හට ලැබෙන ආනිසංස 6 ක්.00:10:38
362020/08/18No 185 - දස්සන ත්‍රිකය (අවසාන කොටස) ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු00:08:30
372020/08/17No 185 - දස්සන ත්‍රිකය (දෙවෙනි කොටස)00:09:43
382020/08/17No 126 - ‘‘‘සද්‌ධීධ විත්‌තං පුරිසස්‌ස සෙට්‌ඨං, ධම්‌මො සුචිණ්‌ණො සුඛමාවහාති; සච්‌චං හවෙ සාදුතරං ....01:11:06
392020/08/15Bhante Ji Bojjanga Dhamma (part 1) බොජ්ජංග ධර්ම - වැලිමඩ ජිනාලංකාර හිමි -01:13:32
402020/08/14No 125 - ‘‘තථාගතස්‌ස, භික්‌ඛවෙ, පාතුභාවා අරහතො සම්‌මාසම්‌බුද්‌ධස්‌ස සත්‌තන්‌නං බොජ්‌ඣඞ්‌ගරතනානං.....01:10:52
412020/08/14No 185 - (පළමුවන කොටස ) දස්සන ත්‍රිකය = දස්‌සනෙන පහාතබ්‌බා ධම්‌මා - භාවනාය පහාතබ්‌බා ධම්‌මා .....00:10:28
422020/08/14විමුක්ති පරිපාචනීය ධර්ම - Bhante Jinalankara00:42:27
432020/08/12No 124 - ධම්මගවේසී භාවනා මධ්‍යස්ථානයේදී සිදුකරණ ලද විශේෂ බුද්ධ පූජා වැඩසටහනක්00:25:06
442020/08/11No 123 - බාලං න පස‍්සෙ න සුණෙ, න ච බාලෙන සංවසෙ - බාලෙන අල‍්ලාප සල‍්ලාපං, න කරෙ න ච රොචයෙ.01:10:14
452020/08/10No 184 - දුර්ලභ කාරණා 6 ක්. ‘‘ඡන්‌නං, භික්‌ඛවෙ, පාතුභාවො දුල්‌ලභො ලොකස්‌මිං. කතමෙසං ඡන්‌නං? ...00:09:56
462020/08/07No 122 - සංසාරයෙන් එතරවීම පිණිස අනිවාර්යෙන්ම වැඩිය යුතු සප්ත බොජ්ඣංග ධර්ම හඳුන්වා දීම.01:26:36
472020/08/07No 183 - භද්දවග්ගිය කුමාරවරු පැවිදිවීම, එම තිස්දෙනා වහන්සේ බුදුරජාණන්වහන්සේ බැහැ දැකීමට පැමිණීම සහ..00:10:36
482020/08/06ආනාපානසති භාවනාව - Bhante Jinalankara01:00:27
492020/08/03No 182 - (තුන්වන කොටස) ප්‍රීතිය සහ පස්සද්ධිය පිළිබඳ ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු00:09:08
502020/08/02No 182 - (දෙවන කොටස )පීති ත්‍රිකය = පීති සහගතා ධම්මා - සුඛ සහගතා ධම්මා - උපේක්ඛා සහගතා ධම්මා00:08:38
512020/07/30සංකල්ප රාගය - Bhante Jinalankara00:25:13
522020/07/28No 182 - (පළවන කොටස )පීති ත්‍රිකය = පීති සහගතා ධම්මා - සුඛ සහගතා ධම්මා - උපේක්ඛා සහගතා ධම්මා00:10:51
532020/07/27No 181 - සම්මුති සත්‍යය සහ පරමාර්ථ සත්‍යය00:07:57
542020/07/24No 121 - "කිඤ්චාපි භික්ඛවෙ අරියසාවකො පිණ්ඩියාලොපෙන යාපෙති, නන්තකානි ධාරෙති, සො චතූහි ධම්මෙහි ......01:39:51
552020/07/23ඝන සංඥාව - Bhante Jinalankara00:56:23
562020/07/23විජ්ජාභාගිය ධර්ම 6 පූජ්‍යපාද ජිනාලංකාර ස්වාමීන්වහන්සේ01:42:59
572020/07/21121 - පටිච්චසමුප්පාද අංගයන්හි ස්වභාවයන් සහ තවත් වටිනා දහම් කරුණු ඇතුලත් වටිනා ධර්ම සාකච්ඡාවක්.01:19:24
582020/07/19සෝමනස්ස සහගත දිට්ඨිගත සම්පයුත්ත අසඞ්ඛාරික සිත ~ සෝමනස්ස සහගත ඤාණ සම්පයුත්ත අසඞ්ඛාරික සිත 19.07.202001:58:16
592020/07/18නෛර්යානික ධර්ම - 18.07.202001:44:23
602020/07/18අචේල කස්සප සූත්‍රය - Bhante Jinalankara01:50:47
612020/07/17No 119 - අනාථ පිණ්ඩිකොවාද සූත්‍රය01:50:18
622020/07/15No 180 - සිත හඳුනා ගන්නා ආකාරය..(පළවෙනි කොටස).00:10:17
632020/07/15No 179 - රූප සූත්‍රය (දෙවන කොටස) අනිත්‍යත්වය පිළිබඳව බණ ඇසීමේ වටිනාකම00:05:48
642020/07/11දීඝනඛ සුත්‍රය සහ දිට්ඨි ගත වීමේ ආනිශංස - Deeghanaka sutta Bhante Jinalankara02:02:54
652020/07/10No 179 - රූප සූත්‍රය - (පළමුවන කොටස)00:11:25
662020/07/10No 118 - ශ්‍රද්ධාව01:45:51
672020/07/10ශ්‍රද්ධාව - පූජ්‍යපාද ජිනාලංකාර හිමි01:53:23
682020/07/10සම්මා දිට්ඨිය - Bhante Jinalankara01:40:10
692020/07/06No 178 - විදර්ශනා භාවනා සජ්ඣායනාව00:08:33
702020/07/03No 116 - පට්ඨාන ධර්ම හඳුනා ගැනීම01:31:11
712020/07/03No 177 - සිත පිළිබඳව අපි දනගත යුතු දේ (පළවෙනි කොටස )00:10:41
722020/07/02නිර්වාණය හේතුවකින් හටගැන්වීමකින් සිදු නොවන අසංඛත ධර්මයක් නම්, ප්‍රත්‍ය කතාවට නිර්වාණය ගන්නේ ඇයි?00:10:43
732020/07/02ත්‍රිපිටක ධර්මයේ එන "නය ක්‍රමය" යනු කුමක්ද? - Noble Dhamma00:03:00
742020/07/01ප්‍රත්‍ය යනු මොනවාද? - Noble Dhamma00:07:54
752020/06/29No 176 - සක්මන් භාවනාවට උපදෙස්00:14:14
762020/06/28ප්‍ර‍ඥප්තියක් යනු කුමක්ද? - Noble Dhamma00:01:46
772020/06/28යමක් හට ගැනීමට එක් හේතුවක් නොව නොයෙක් හේතුන් බලපාන බව "පට්ඨාන" යන වචනය ඇසුරෙන් පහදා දෙන්න.00:12:55
782020/06/27No 115 - දීඝනඛ සූත්‍රය01:58:31
792020/06/26ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය - Bhante Jinalankara00:40:05
802020/06/26No 113 - රූප කාණ්ඩය පිළිබඳව ඉතාමත් වටිනා ධර්ම විග්‍රහයක්.01:06:18
812020/06/25No 175 - ඕජා රූපය00:11:44
822020/06/23No 174 - විපාක ත්‍රිකය (දෙවන කොටස )00:10:49
832020/06/23No 174 - තිකමාතිකා යටතේ ඇති තුන්වන ත්‍රිකය = විපාක ත්‍රිකය00:10:39
842020/06/2121.06.2020 "Chiththanu Passana" චිත්තානුපසස්නා 201:50:17
852020/06/20භන්තේ ජිනාලංකාරශ්‍රි ලංකාරාමය ~ නවසීලන්තය 20.06.202001:51:59
862020/06/20No 173 - ආත්මාර්ථය යනු කුමක්ද?00:05:24
872020/06/17No 48 - මූලපරියාය සුත්‍රය00:47:03
882020/06/17No 172 - (දෙවෙනි කොටස) - 'භාවනා උපදෙස්'00:10:37
892020/06/15No 172 - (පළමුවන කොටස) ලෙඩවෙන්නේ දිරන්නේ මැරෙන්නේ කවුද ?අවසානයේදී නිවන් දකින්නේ කවුද?00:11:52
902020/06/13No 171 - නිවනින් සිත බැහැර කරන පපඤ්ච ධර්ම. ( අවසාන කොටස )00:10:50
912020/06/12No 171 - නිවනින් සිත බැහැර කරන පපඤ්ච ධර්ම. ( දෙවන කොටස )00:10:12
922020/06/09No 171 - නිවනින් සිත බැහැර කරන පපඤ්ච ධර්ම. ( පළමුවන කොටස )00:10:09
932020/06/09No 170 - වේදනා ත්‍රිකය - ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු00:09:43
942020/06/06චිත්ත විශුද්ධිය - Bhante Jinalankara00:21:20
952020/06/06දිට්ඨි විශුද්ධිය - 01 - Bhante Jinalankara01:55:23
962020/06/06දිට්ඨි විශුද්ධිය - 02 - Bhante Jinalankara01:22:52
972020/06/06දිට්ඨි විශුද්ධිය - 03 - Bhante Jinalankara01:01:45
982020/06/06කංඛාවිතරණ විශුද්ධිය - Bhante Jinalankara00:08:07
992020/06/06මග්ගාමග්ග ඤාණදස්සන විශුද්ධිය - Bhante Jinalankara00:43:41
1002020/06/06ප්‍රතිපදා ඥාන දර්ශන විශුද්ධිය - Bhante Jinalankara00:41:08
1012020/06/06ශීල විශුද්ධිය - Bhante Jinalankara00:27:19
1022020/06/04No 170 - වේදනා ත්‍රිකය (දෙවන කොටස )'සුඛාය වෙදනාය සම්‌පයුත්‌තා ධම්මා' හඳුනා ගැනීම00:13:01
1032020/06/04No 170 - වේදනා ත්‍රිකය (තුන්වන කොටස) වේදනා ත්‍රිකයේ දෙවන සහ තුන්වන පද විග්‍රහය00:08:58
1042020/05/30No 170 - තිකමාතිකා යටතේ ඇති දෙවන ත්‍රිකය = 'වේදනා ත්‍රිකය' (පළමුවන කොටස)00:11:53
1052020/05/27No 169 - සතර පටිපදා00:09:59
1062020/05/27No 168 - නිරෝධ සමාපත්තියට සම වැදිය හැකි උතුමන්වහන්සේලා00:10:21
1072020/05/23No 167 - බ්‍රහ්ම විහාර විදර්ශනා ක්‍රමය (තුන්වන කොටස) මෛත්‍රී භාවනාවේ ආනිසංස00:09:08
1082020/05/23- No 167 - බ්‍රහ්ම විහාර විදර්ශනා ක්‍රමය (දෙවන කොටස)00:11:46
1092020/05/21No 166 - විවිධ ආයුෂ ඇති රූප ධර්ම සහ රූප කලාප වර්ධනයේ වෙනස්කම්.00:10:40
1102020/05/20No 167 - බ්‍රහ්ම විහාර විදර්ශනා ක්‍රමය (පළමුවන කොටස)00:10:49
1112020/05/17No 165 - ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු00:10:50
1122020/05/17No 164 - විපස්සනා යනු කුමක්ද?00:09:49
1132020/05/17No 163 - දානමය කුසල කර්මයක් සිදු කිරීමේදී සිත පවත්වා ගතයුතු ආකාරය.00:09:48
1142020/05/15ධම්මට්ඨිතිඤාණය - Bhante Jinalankara02:16:23
1152020/05/10No 110 - අභිඤ්ඤෙය්‍යං අභිඤ්ඤාතං, භාවෙතබ්බඤ්ච භාවිතං;පහාතබ්බං පහීනං මෙ, තස්මා බුද්ධොස්මි බ්‍රාහ්මණ.01:07:14
1162020/05/10No 108 - මහා සතිපට්ඨාන සුත්‍රය පාදක කොටගත් දේශනා මාලාවේ පස්වන ධර්ම දේශනාව01:23:18
1172020/05/09No 108 - 'චරියාවවත්ථානෙ පඤ්ඤා චරියානානත්තෙ ඤාණං'01:26:35
1182020/05/07No 162 - තික මාතිකා (තුන්වන කොටස)00:10:38
1192020/05/04No 162 - තික මාතිකා (දෙවන කොටස)00:10:04
1202020/05/03No 162 - තික මාතිකා (පළමුවන කොටස)00:10:24
1212020/05/03No 107 - මරණසති භාවනාව වැඩිමේ වැදගත් කම.01:05:33
1222020/05/02No 106 - මහා සතිපට්ඨාන සුත්‍රය පාදක කොටගත් දේශනා මාලාවේ හතරවැනි ධර්ම දේශනාව00:58:48
1232020/05/02No 105 - ඉන්ද්‍රියබද්ධ ධර්ම විස්තරය ඇතුලත් අජ්ඣත්ත ත්‍රිකය පිලිබඳ ධර්ම දේශනාව.01:24:45
1242020/04/30No 161 - ධම්‌මට්‌ඨිතිඤාණය ‘00:10:48
1252020/04/26No 104 - පුත්තා මත්ථි ධනම්මත්ථි ඉති බාලො විහඤ්ඤති; අත්තා හි අත්තනො නත්ථි, කුතො පුත්තා කුතො ධනං.01:16:06
1262020/04/25No 103 - මහා සතිපට්ඨාන සුත්‍රය පාදක කොටගත් දේශනා මාලාවේ තුන්වන ධර්ම දේශනාව01:32:10
1272020/04/24No. 102 - දහම් ගැටළු නිරාකරණය කරගැනිමේ වටිනා වැඩ සටහනක්.01:21:01
1282020/04/23No 160 - සත්වයන් පිරිහෙන කල්හි සද්ධර්මය අන්තර්ධාන වනබව. .00:12:19
1292020/04/20No. 101 "යො භික්‌ඛවෙ, මං උපට්‌ඨහෙය්‍ය සො ගිලානං උපට්‌ඨහෙය්‍ය"00:21:16
1302020/04/19No 100 - සමුග්ඝාතසාරුප්ප සූත්‍රය01:02:41
1312020/04/18No159 - විදර්ශනා භාවනාව පිළිබඳ ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු00:12:56
1322020/04/18No 159 - විදර්ශනා ඥාන (හතරවෙනි කොටස) වය ලක‍්ඛණ විපස‍්සනාව00:04:50
1332020/04/18No 99 - මහා සතිපට්ඨාන සුත්‍රය පාදක කොටගත් දේශනා මාලාවේ 'දෙවැනි' ධර්ම දේශනාව01:33:02
1342020/04/15No 159 - විදර්ශනා ඥාන (තුන්වෙනි කොටස) පටිසඞ්‌ඛා විපස්‌සනාව00:09:36
1352020/04/15No 159 - විදර්ශනා ඥාන (දෙවෙනි කොටස) 'භඞ්ගානුපස්සනාව'00:10:51
1362020/04/13 Buddhism in the Time of COVID - කෝවිඩ් කාලේ දහම - Group Discussion 101:10:20
1372020/04/13කෝවිඩ් කාලේ බුදු දහම - සිංහල සාකච්ඡාව S101:10:20
1382020/04/12 Buddhism in the Time of COVID - කෝවිඩ් කාලේ දහම - පූජ්‍ය වැලිමඩ ජිනාලංකාර හිමි00:21:39
1392020/04/12කෝවිඩ් කාලේ බුදු දහම - Buddhism in the time of COVID - Session S1 - පූජ්‍ය වැලිමඩ ජිනාලංකාර තෙර00:21:39
1402020/04/12No 98 - පුප්ඵ සූත්‍රය01:17:02
1412020/04/11No 97 - මහා සතිපට්ඨාන සුත්‍රය පාදක කොටගත් දේශනා මාලාවේ පළමුවන ධර්ම දේශනාව01:21:50
1422020/04/10No 190 - No 159 - විදර්ශනා ඥාන (පළවෙනි කොටස)00:09:45
1432020/04/09No 96 - තුම‍්හෙහි කිච‍්චං ආතප‍්පං, අක‍්ඛාතාරො තථාගතා01:03:11
1442020/04/06No. 158 - තික මාතිකා සජ්ඣායනාව සහ භාවනාව00:23:12
1452020/04/06No 157 - රූප කාණ්ඩය - ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු (අවසාන කොටස )00:09:14
1462020/04/05No 95 - 'නදී සුත්‍රය'01:17:06
1472020/04/03No 94 - අචින්‌තිතම්‌පි භවති, චින්‌තිතම්‌පි විනස්‌සති - නොසිතු දෙය සිදු වෙනවා සිතු දේ විනාස වී යනවා01:21:34
1482020/04/03No 93 - තණ්‌හාය ජායතී සොකො, තණ්‌හාය ජායතී භයං01:32:47
1492020/04/02No 157 - රූප කාණ්ඩය ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු (තුන්වෙනි කොටස )00:12:16
1502020/03/30No 157 - රූප කාණ්ඩය - ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු (දෙවෙනි කොටස)00:10:51
1512020/03/30No 157 - රූප කාණ්ඩය - ප්‍රශ්න සහ පළිතුරු (පළවෙනි කොටස)00:09:56
1522020/03/28No 91 - උට්ඨානවතො සතිමතො, සුචිකම්මස්ස නිසම්මකාරිනො; සඤ්ඤතස්ස ච ධම්මජීවිනො, අප්පමත්තස්ස යසොභිවඩ්ඪති.01:56:00
1532020/03/27No 157 - රූප කාණ්ඩය - (දහතුන්වෙනි කොටස)00:10:45
1542020/03/27No 157 - රූප කාණ්ඩය (දොළොස්වැනි කොටස) කර්මජ රූප කලාප හත සහිත කළලය ආශ්‍රය ...00:07:18
1552020/03/26No 90 උදාවී ඇති මෙම ඛේදනීය අවස්ථාවේදී තමනුත් ආරක්ෂා වෙමින් සෑමදෙනාටම මෛත්‍රීය පැතිරිය යුතු ආකාරය01:11:45
1562020/03/24No 157 - රූප කාණ්ඩය (එකළොස්වෙනි කොටස) ප්‍රතිසන්ධියේදී හටගන්නා දසක කලාප 3 සහ .....00:11:17
1572020/03/23No 89 - 'විවාද මූල සූත්‍රය' - 23.03.2001:02:42
1582020/03/22ඉන්ද්‍රිය සංවර සීලය 22 03 202001:07:36
1592020/03/22No 88 - ඉන්ද්‍රිය සංවර සීලය01:05:58
1602020/03/21ධර්‍මයේ සරණ, ධර්‍මයේ පිහිට, ධර්‍මයේ ආරක්ෂාව01:01:51
1612020/03/21No 87 - බහුං වෙ සරණං යන්‌ති, පබ්‌බතානි වනානිච; ආරාමරුක්‌ඛචෙත්‍යානි, මනුස්‌සා භයතජ්‌ජිතා.01:01:51
1622020/03/19No 157 - රූප කාණ්ඩය (දහවෙනි කොටස) 'රූප කලාප'00:11:46
1632020/03/19No 86 - අවකුජ්ජපඤ්ඤ සූත්‍රය සහ ආදිත්ත සූත්‍රය01:14:55
1642020/03/17No 157 - රූප කාණ්ඩය (නමවෙනි කොටස) 'චිත්තජ රූප' 'ඍතුජ රූප' සහ 'ආහාරජ රූප වල' බලපෑම.00:09:58
1652020/03/17No 157 - රූප කාණ්ඩය (අටවෙනි කොටස) 'රූප සමුට්ඨානය'00:09:30
1662020/03/17No 157 - රූප කාණ්ඩය (හත්වෙනි කොටස) තවත් අපි දැන ගතයුතු රූපවල තිබෙන ලක්ෂණ ස්වභාව 8 ක්.00:10:49
1672020/03/14No 85. පටිච්චසමුප්පාදය - දෙවෙනි කොටස02:26:50
1682020/03/14No 84 - පටිච්චසමුප්පාදය - පළවෙනි කොටස01:14:59
1692020/03/13No 83 - කම්මස්සකොම්හි කම්මදායාදො කම්මයොනි කම්මබන්ධූ කම්මපටිසරණො, යං කම්මං කරිස්සාමි කල්‍යාණං වා ...01:14:55
1702020/03/13No 82 - 12.03.20 සද්ධර්මයට අගෞරවයක් නොවන ආකාරයට සම්මා දිට්ඨියේ පිහිටා සියලු කටයුතු කළ යුතු බව.01:35:54
1712020/03/11No 81 - නිවනින් සිත බැහැර කරන පපඤ්ච ධර්ම01:14:18
1722020/03/10No 157 - රූප කාණ්ඩය (හයවෙනි කොටස ) නිෂ්පන්න රූප 18 සහ අනිෂ්පන්න රූප 1000:10:07
1732020/03/10No 80 - සාපෙඛ නකුල පිතු සූත්‍රය01:12:40
1742020/03/10No 79 - අංගුත්තර නිකායේ ඡක්ක නිපාතයේ මහා වර්ගයේ ඵග්ගුණ සූත්‍රය01:15:24
1752020/03/09No 157 (පස්වෙනි කොටස) අටවිසි රූපයෙහි අන්තර්ගත ඕජා රූපය සහ මහා භූත රූප ආධාර කරගෙන පවතින ....00:08:17
1762020/03/09No 157 රූප කාණ්ඩය (හතර වෙනි කොටස ) ගෝචර රූප සහ භාව රූප00:09:07
1772020/03/09No 157 – රූප කාණ්ඩය - (තුන්වෙනි කොටස) මහා භූත රූප - ප්‍රසාද රූප - ගෝචර රූප - භාව රූප ....00:09:11
1782020/03/07No 78 - දුක්ඛ ආර්‍ය සත්‍ය01:13:22
1792020/03/07සත්තසූරියසුත්තං01:10:08
1802020/03/0505.03.20 ඉන්‍දක සූත්‍රය01:27:44
1812020/03/04බල ධර්ම01:14:45
1822020/03/03No 157 - රූප කාණ්ඩය (දෙවෙනි කොටස)00:11:10
1832020/03/03No 157 - රූප කාණ්ඩය (පළවෙනි කොටස )අටවිසි රූපය දැන හඳුනා ගැනීමේ පහසුව සඳහා කාණ්ඩ 11කට බෙදා ඇති ආකාරය00:10:51
1842020/03/03No 156 'ධම්මං විනා නත්ථි පිතා ච මාතාතමෙව තාණං සරණං පතිට්ඨාතස්මා හි භො කිච්චමඤ්ඤප්පහායසුණාථ ....00:08:30
1852020/02/27'සංස්කාර නිමිති' - 27.02.202001:40:21
1862020/02/25ඉන්ද්‍රිය 2201:14:51
1872020/02/25No 155 (අවසාන කොටද) ඇස - කන - නාසය - දිව සහ කය යන ස්ථානයහි ඇති රූප කලාප සහ තනි රූප සංඛ්‍යාව.00:07:42
1882020/02/25උපනිසසුත්තං01:14:45
1892020/02/25වම්මික සූත්‍රය01:12:08
1902020/02/23භාවනා පුර්ව කෘත්‍ය, පිළිකුල් භාවනාව00:32:04
1912020/02/22No 155 - (හතරවෙනි කොටස) ඇසක තිබෙන රූප සමූහය.00:10:28
1922020/02/21පිළිකුල් භාවනාව අනුලෝම - ප්‍රතිලෝම වශයෙන් වඩන ආකාරය. 17.02.20 නවසීලන්තය00:23:36
1932020/02/21දෙතිස් කුණුප කොටස් සජ්ඣායනාව (පාලි සහ සිංහල) 17.02.20 නවසීලන්තය00:15:35
1942020/02/21පිළිකුල් භාවනාව01:24:17
1952020/02/21No 155 - රූප කලාප (තුන්වෙනි කොටස)'කර්මජ රූප කලාප' - 'චිත්තජ රූප කලාප ' - 'සෘතුජ රූප කලාප' සහ 'ආහ..00:09:42
1962020/02/18No 155 - රූප කලාප (දෙවෙනි කොටස) ප්‍රතිසන්ධි සිත සමග පහළවන කාය දසක, භාව දසක සහ වත්ථු දසක කලාප.00:09:43
1972020/02/18No 155 - රූප කලාප (පළවෙනි කොටස)00:10:00
1982020/02/17කායගතා සති සූත්‍රය සහ පිළිකුල් භාවනාව 16 02 202001:08:32
1992020/02/15කායගතා සති සූත්‍රය 15 02 202001:38:53
2002020/02/15භාර සූත්‍රය01:14:42
2012020/02/14ගබ්‌භමෙකෙ උප‍්පජ‍්ජන‍්ති, නිරයං පාපකම්‌මිනො; සග‍්ගං සුගතිනො යන‍්ති, පරිනිබ්‌බන්‌ති අනාසවා..01:05:45
2022020/02/14No 154 - (අවසාන කොටස) ප්‍රාණඝාතයක් සිදුකිරීමේදී කර්ම රැස්වන ආකාරය සහ ඒවාට විපාක ලැබෙන ආකාරය .00:11:45
2032020/02/14No 154 - (හතරවෙනි කොටස)පෙර කළා වූ කුසලය, වර්තමාන කුසලයට සහ අකුසලයටත් - පෙර කළා වූ අකුසලය .........00:12:41
2042020/02/10සුචරිත ධර්ම01:05:56
2052020/02/10No 64 - උදය සූත්‍රය01:03:34
2062020/02/10No 154 - (තුන්වෙනි කොටස ) චක්ඛු - සෝත - ඝාන - ජිවහා ආදී අහේතුක විපාක සිත්...00:09:17
2072020/02/07No 154 (දෙවෙනි කොටස) 'චේතනාව' කර්ම රැස් කරන අවස්ථා සහ කර්ම රැස් නොකරන අවස්ථා.00:05:32
2082020/02/03No 153 - ලෝභය මුල් කරගත්ත ඇලීම් සහිත සිතක් ප්‍රායෝගිකව හඳුනා ගැනීමට පහසු ක්‍රමයක්.00:06:06
2092020/02/01No 152- 4 (අවසාන කොටස)00:09:21
2102020/02/01No 152 - (තුන්වෙනි කොටස) ‘‘කථඤ්‌ච, ගහපති, ගාමෙ සන්‌ථවජාතො හොති? ................00:11:13
2112020/01/31වත්ථුපම සූත්‍රය.01:03:54
2122020/01/29කාලාම සූත්‍රය01:11:57
2132020/01/29කීටාගිරි සූත්‍රය01:58:15
2142020/01/29නිධිකණ්ඩ සූත්‍රය01:14:53
2152020/01/29No 152 - (දෙවෙනි කොටස) 'ඔකං පහාය අනිකෙතසාරී'00:10:33
2162020/01/29‘No 152 - (පළවෙනි කොටස) ‘"ඔකං පහාය අනිකෙතසාරී, ගාමෙ අකුබ්‌බං මුනි සන්‌ථවානි.....00:10:39
2172020/01/26සප්ත විශුද්ධි 26 01 202001:42:43
2182020/01/26කුමන කාරණයක් නිසා “බුද්ධ” නම් වෙයිද ? 25.01.202001:35:50
2192020/01/25නිතර නිතර වැඩිය යුතු සප්ත බොජ්ඣඞ්ග ධර්ම සහ අපතුල ඇති මිත්‍යා මත කීපයක්01:09:24
2202020/01/25No 151 - (අවසාන කොටස) බුද්ධ වන්දනාවේදී බොජ්ඣඞ්ග ධර්ම වැඩෙන ආකාරය.00:11:32
2212020/01/25No. 151 - (දෙවෙනි කොටස) නිතර නිතර වැඩිය යුතු සප්ත බොජ්ඣඞ්ග ධර්ම00:10:45
2222020/01/21භාවනාව පිළිබඳ උපදෙස් - Bhante Jinalankara00:16:50
2232020/01/21පූර්වකෘත්‍යය - Bhante Jinalankara00:11:25
2242020/01/21අනාපානසති භාවනාව පිළිබඳ උපදෙස් - Bhante Jinalankara00:20:15
2252020/01/21සක්මන් භාවනාවට උපදෙස් - Bhante Jinalankara00:18:50
2262020/01/21ධර්ම දේශනාව - Bhante Jinalankara01:06:45
2272020/01/21චරණ ධර්ම - Bhante Jinalankara00:21:08
2282020/01/21නාම රූප සහ සක්මන් භාවනාව - Bhante Jinalankara00:24:28
2292020/01/21භාවනාවේ අත්දැකීම් - Bhante Jinalankara00:21:03
2302020/01/21ප්‍රශ්ණ සහ පිළිතුරු - Bhante Jinalankara02:18:29
2312020/01/21විදර්ශනා භාවනාව - Bhante Jinalankara00:05:06
2322020/01/21අට සිල් - Bhante Jinalankara00:13:25
2332020/01/20No 151 - සප්ත බොජ්ඣඞ්ග ධර්ම (පළවෙනි කොටස) - 'බෝධිය' යනු කුමක්ද?00:09:13
2342020/01/20No 150 - මනෝද්වාරික චිත්ත වීථි (අවසාන කොටස) ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු00:08:40
2352020/01/20No 150 - මනෝද්වාරික චිත්ත වීථි (හතරවෙනි කොටස)00:09:14
2362020/01/20චංකී සූත්‍රය01:51:23
2372020/01/19සිගාලෝවාද සූත්‍රය (තුන්වෙනි කොටස)00:54:05
2382020/01/19සිගාලෝවාද සූත්‍රය (දෙවෙනි කොටස)00:53:36
2392020/01/19සිගාලෝවාද සූත්‍රය (පළවෙනි කොටස)01:14:38
2402020/01/18ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය01:15:29
2412020/01/18මා පිය ගුණ00:42:06
2422020/01/18ආනාපානසති භාවනාව තුලින් ප්‍රථම ධ්‍යානය ලැබීම තෙක් ...01:13:53
2432020/01/17‘අට්‌ඨිනං නගරං කතං, මංසලොහිතලෙපනං; යත්‌ථ ජරා ච මච්‌චු ච, මානො මක්‌ඛො ච ඔහිතො’’.02:11:43
2442020/01/15No 150 - මනෝද්වාරික චිත්ත වීථි (තුන්වෙනි කොටස)00:12:32
2452020/01/14No 150 - මනෝද්වාරික චිත්ත වීථි ( දෙවෙනි කොටස )00:10:11
2462020/01/11No 150 - මනෝද්වාරික චිත්ත වීථි (පළවෙනි කොටස )00:10:25
2472020/01/09No 50 - ආරම්මණ ප්‍රත්‍යය01:37:02
2482020/01/09No 149 - තුන් ආකාර වූ උපෝසථය (අවසාන කොටස)00:13:21
2492020/01/09No 149 - = (දෙවෙනි කොටස ) නිගණ්ඨ උපෝසථය සහ පළවෙනි අරිය උපෝසථය = 'බ්‍රහ්ම උපෝසථය'00:10:07
2502020/01/07No 49 - පටිච්චසමුප්පාද අංග01:32:30
2512020/01/05No 149 - තුන් ආකාර වූ උපෝසථය (පළවෙනි කොටස) - ගෝපාලක උපෝසථය00:09:46
2522020/01/02No 148 - 'සංඝ' සහ 'භික්ෂූන් වහන්සේ' යන වචන භාවිතා කළ යුතු ආකාරය.00:06:00
2532020/01/02No 147 - (පස්වෙනි කොටස) චිත්ත වීථි පිළිබඳ ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු00:11:54
2542019/12/31No 3 - සම්මා දිට්ඨිය (දෙවෙනි කොටස)01:57:29
2552019/12/31No 47 - බහුධාතුක සූත්‍රය (සාකච්ඡාව)01:16:11
2562019/12/31No 46 - බහුධාතුක සූත්‍රය (හතරවෙනි කොටස)01:47:14
2572019/12/30No 45 - බහුධාතුක සූත්‍රය (තුන්වෙනි කොටස)02:20:37
2582019/12/30No 42 - වීරියාරම්භඤාණය02:03:30
2592019/12/30No 44 - බහුධාතුක සූත්‍රය (දෙවෙනි කොටස)02:24:31
2602019/12/30No 41 - අම්බසක්ඛරපෙතවත්ථු02:04:02
2612019/12/29No 147 - (හතර වෙනි කොටස) - ප්‍රශ්න සහ පළිතුරු to be continued ...00:12:36
2622019/12/29No 40 - අග්ගික්ඛන්‍ධොපම සූත්‍රය02:21:06
2632019/12/29No 38 - පටිච්ච සමුප්පාදය - Dhamma Gavesi Meditation Centre DGMC01:08:50
2642019/12/29No 37 - සනිදාන සූත්‍රය01:48:21
2652019/12/29No 39 - දේවදූත සූත්‍රය02:20:34
2662019/12/29යවකලාප සූත්‍රය02:14:19
2672019/12/29No 35 - රතන සූත්‍රය01:46:58
2682019/12/28අධිපති ධර්ම01:42:22
2692019/12/272019 - 04 - 04 - අජ්ඣත්තා ධම්මා - බහිද්ධා ධම්මා - අජ්ඣත්තබහිද්ධා ධම්මා ....01:28:29
2702019/12/27No 32 - ධම්ම වවත්ථානය 2019.01.0601:18:43
2712019/12/26No 147 - (තුන්වෙනි කොටස ) 'වීථි සිත්' පිළිබඳ විස්තරය.00:10:08
2722019/12/25No 147 - (දෙවෙනි කොටස) වීථි මුත්තක සිත් සහ ...00:09:53
2732019/12/24No 147 - (පළවෙනි කොටස) හිතේ ආයුෂ ප්‍රමාණය සහ රූපවල ආයුෂ ප්‍රමාණය .00:10:56
2742019/12/24No 31 - "චිත්‌තෙන නීයති ලොකො, චිත්‌තෙන පරිකස්‌සති;චිත්‌තස්‌ස එකධම්‌මස්‌ස, සබ්‌බෙව වසමන්‌වගූ’’.01:03:12
2752019/12/24‘‘නො චෙ ලභෙථ නිපකං සහායං, සද්‌ධිං චරං සාධුවිහාරි ධීරං - සත්පුරුෂ ආශ්‍රයේ ඇති වටිනාකම.01:37:52
2762019/12/23No 29 - වේදනාවට ප්‍රතිචාර දක්වන ආකාරය01:12:17
2772019/12/21No 146 - ප්‍රාණඝාතයට සහාය වීම පිලිබඳ ප්‍රශ්නයක් සහ භාවනා උපදෙස් .00:09:08
2782019/12/19No 28 - 2019.11.22 - සදහම් චාරිකාව - (කැනඩාව) දෙවෙනි ධර්ම දේශනාව01:24:58
2792019/12/19No 145 - (හතර වෙනි කොටස )මෛත්‍රී භාවනාව සහ සම්මා සංකල්පය පිළිබඳ ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු.00:09:42
2802019/12/19No 27 - 2019.11.19 - සදහම් චාරිකාව - (කැනඩාව) පළවෙනි ධර්ම දේශනාව01:19:15
2812019/12/17No 145 - (තුන්වෙනි කොටස)ඖෂධීය ස්වභාවයක් ලබා දෙන නෙක්ඛම්ම සංකල්පය - අව්‍යාපාද සංකල්පය සහ ..00:10:57
2822019/12/16No 9 - සත්තධාතු සූත්‍රය01:18:30
2832019/12/15No 10 - යුරෝපා ධර්ම සාකච්ඡාව02:02:35
2842019/12/15No 26 - භාවනා ක්‍රම01:54:07
2852019/12/15No 25 - බුද්ධානුස්සති භාවනාව01:11:21
2862019/12/15No 24 - උදය වය දැනුම02:08:22
2872019/12/15No 23 - විපස්සනා භවනා මධ්‍යස්ථානය - ලංකාව01:12:38
2882019/12/15No 33 - ධර්ම සාකච්ඡාව ( ඔස්ට්‍රේලියාව) 2018.01.0401:34:39
2892019/12/15No 145 - සම්මා සංකප්ප (දෙවෙනි කොටස)00:09:23
2902019/12/15Bhante Welimada Jinalankara Canada Visit - November 22nd 201901:24:57
2912019/12/15Bhante Welimada Jinalankara Canada Visit - November 19th 201901:19:12
2922019/12/12No 145 - සම්මා සංකල්පය වැඩිය යුතු ආකාරය.00:08:00
2932019/12/12No 12 - සම්මා දිට්ඨියෙන් යුක්තව ධර්ම කාරණය නිවැරදිව තේරුම් ගත යුතු බව - 2019.01.1001:31:23
2942019/12/12No 43 - බහුධාතුක සූත්‍රය (පළවෙනි කොටස)02:23:07
2952019/12/12No 7 - මහා චත්තාරීසක සූත්‍රය (දෙවෙනි කොටස)02:01:56
2962019/12/12No 6 - මහා චත්තාරීසක සූත්‍රය (පළවෙනි කොටස)02:06:35
2972019/12/11No 5 - සම්මා සංකප්ප (දෙවෙනි කොටස)01:52:16
2982019/12/11සම්මා සංකප්ප (පළවෙනි කොටස)01:58:56
2992019/12/11සම්මා දිට්ඨිය02:04:38
3002019/12/11No 144 -( තුන්වෙනි කොටස )00:10:46
3012019/12/08No 144 (දෙවෙනි කොටස)00:10:56
3022019/12/06No 144 - චිත්ත වීථි (පළවෙනි කොටස)00:09:48
3032019/12/05No 143 - (තුන්වෙනි කොටස) - මායූපමඤ්ච විඤ්ඤාණං00:11:21
3042019/12/03“කම්මස්ස කාරකො නත්‍ථි - විපාකස්ස ච වෙදකො සුද්ධධම්මා පවත්තන්ති - එවෙතං සම්මදස්සනං'01:15:52
3052019/12/03No 22 - මජ්ඣෙ සූත්‍රය 07.11.201901:03:27
3062019/12/03භාවනා උපදෙස් සහ ධර්ම සාකච්ඡාව 07.10.201901:15:14
3072019/12/03No 17 - 'ශුන්‍යතාවය' පිළිබද ධර්ම සාකච්ඡාවක් - 30.09.2019 - ශ්‍රී ලංකාරාමය නවසීලන්තය01:33:47
3082019/12/03ධම්ම වවත්ථානය01:18:43
3092019/12/03No 21 - දෘෂ්ඨිය පිරිසිදු කරගැනීමේ වටිනාකම00:47:15
3102019/12/03No 1 - කඨිනානිසංස ධර්ම දේශනාව Oct 201101:22:17
3112019/12/03ගාවි උපමා සූත්‍රය00:58:06
3122019/12/03සතිපට්ඨාන සූත්‍රය00:33:08
3132019/12/03No 13 - භවාංග සිත - 26.01.201901:59:28
3142019/12/03ඵෙණපිණ්ඩූපම සූත්‍රය 05.01.201901:28:10
3152019/12/03No 16 - හේතු ප්‍රත්‍යය පිළිබඳ ධර්ම සාකච්ඡාව - ඕක්ලන්ඩ් ශ්‍රී ලංකාරාමය - 2019 04 2901:56:54
3162019/12/03No 143 - (පළවෙනි කොටස)‘ඵෙණපිණ්ඩූපමං රූපං' රුපස්කන්ධය පිළිබඳව මෙනෙහි කළ යුතු ආකාරය.00:09:40
3172019/12/02No 143 - ( දෙවෙනි කොටස) 'වෙදනා බුබ්බුළූපමා .............00:10:03
3182019/11/28No 142 - (අවසාන කොටස ) සිත්වල කෘත්‍යයන් පිළිබඳ ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු .00:07:59
3192019/11/26No 142 - (තුන්වෙනි කොටස)00:11:57
3202019/11/24No 142 (Part 2) Different functions of 89 types of consciousness........Continued00:10:11
3212019/11/24No 142 - (පළවෙනි කොටස) සිත් 89 භූමි අනුව බෙදී යන......00:11:30
3222019/11/21No 141 - ලෝක ධාතුව (දෙවෙනි කොටස)00:09:57
3232019/11/19No 141 - ලෝක ධාතුව (පළවෙනි කොටස)00:09:25
3242019/11/17අනවත්‌ථිත සූත්‍රය ආශ්‍රයෙන් ධර්ම සාකච්චාව 17 11 201901:54:53
3252019/11/16ලෝකයේ දුර්ලභ කරුණු 6ක් ~16.11.201901:59:47
3262019/11/16No 140 - (හතරවෙනි කොටස) භවාංග ක්‍රියාවලියේදී .....00:12:30
3272019/11/14No 140 (තුන්වෙනි කොටස) විවිධ වූ සිත් වලින් සිදු කෙරෙන කෘත්‍යය 1400:15:17
3282019/11/11No 140 - (දෙවෙනි කොටස) ආනාපාන සති භාවනාව හරහා ධ්‍යාන ලබා ගැනීමේදී ..00:11:44
3292019/11/11No 140 - (පළවෙනි කොටස) සහේතුක කාමාවචර විපාක සිත් සහ ක්‍රියා සිත් වල විශේෂත්වය.00:10:42
3302019/11/08No 139 පිං කමක් කරන අවස්ථාවකදී වුවද විවිධ......00:08:00
3312019/11/05No 138 - සාති නම් භික්ෂුවට පහළ වූ පාපීවූ දෘෂ්ඨීය සහ දෘෂ්ඨී ගත වීමේ භයානකත්වය.00:11:00
3322019/11/03No 137 - පරිපූර්ණ ඉන්ද්‍රිය ඇති ජීවිත සහ අසම්පූර්ණ ඉන්ද්‍රිය ඇති ජිව්ත.00:08:26
3332019/11/03No 136 භාවනා කිරීමේදී මුලානොවී සිත ආරක්ෂා කර ගතයුතු ආකාරය00:04:57
3342019/10/28No 135 (අවසාන කොටස) සම්මා වාචාව ...00:07:04
3352019/10/28No 135 (හයවෙනි කොටස) නාම කාය - රූප කාය - ආශ්වාස කාය ....00:09:16
3362019/10/26No 135 - (පස්වෙනි කොටස) සම්මා ආජීවය පුරුදු කිරීමේදී සහ ...00:10:17
3372019/10/24No 01 කල්‍යාණකාරී කල්‍යාණං, පාපකාරී ච පාපකං; යාදිසං වපතෙ බීජං, තාදිසං හරතෙ ඵලං00:06:00
3382019/10/23No 135 - (හතරවෙනි කොටස ) මේ ධර්මය දැනගෙන සිටීමේ වටිනාකම.00:11:56
3392019/10/23No 135 - ( තුන්වෙනි කොටස) "මෙම ධර්මය නියම විදියට අවබෝධ කර ගැනීමට නම්00:10:40
3402019/10/19No 135 - (දෙවෙනි කොටස) බණ අසන විට ............00:11:47
3412019/10/17No 134 ( පළවෙනි කොටස) නිවන් අවබෝධ කිරීම වශයෙන් ..................00:08:39
3422019/10/12No 133 - කාලය යනු කුමක්ද?00:05:00
3432019/10/10No 132 - ලෝභ මූල සිත් වල සහ ද්වේශ මූල සිත් වල බලපෑම00:09:34
3442019/10/08No 131 - 'මරණ සතර'00:10:29
3452019/10/08No 130 අනුන් නැසීම, සියදිවි නසා ගැනීම සහ අනුන්ගේ යහපත පිණිස තමන්ගේ ජීවිතය පූජා කිරීම00:07:01
3462019/10/06පටි සංඛා විපස්සනා II 06 10 201902:02:24
3472019/10/05අතිරේක සාකච්චාව 05 10 201901:52:18
3482019/10/04No16 අනිත්‍යය වැටහෙන්නේ නැත්තේ ඇයි00:07:03
3492019/10/04No 129 - ඝන සංඥාව ඛිඳ දැමීමට...00:09:59
3502019/10/04No 115 - (පස්වෙනි කොටස) සුමණ සාමණේරයන් වහන්සේ දේවතාවන්ට ධර්මය ඇසීමට ආරාධනා කිරීම .00:09:18
3512019/10/04No,115 (දෙවෙනි කොටස) මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ විදිසාවේ වැඩ සිටීම.00:09:55
3522019/10/04No 104 (තුන්වෙනි කොටස) හතරවෙනි ධර්ම සංගායනාව00:10:22
3532019/10/03No. 101 - (දෙවෙනි කොටස) නවධම්මවවත්ථානෙ පඤ්ඤා ධම්මනානත්තෙ ඤාණං00:08:50
3542019/10/03No 101 - (පළවෙනි කොටස ) නවධම්මවවත්ථානෙ පඤ් ඤා ධම්මනානත්තෙ ඤාණං00:10:39
3552019/10/03No 64 - චේතනාව00:04:01
3562019/10/02පටිච්චසමුප්පාදය~ දහතුන්වන කොටස 29 09 201901:40:27
3572019/10/02No 01 කල්‍යාණකාරී කල්‍යාණං, පාපකාරී ච පාපකං; යාදිසං වපතෙ බීජං, තාදිසං හරතෙ ඵලං00:06:00
3582019/10/01No 128 - 'ශාන්ත ගතියෙන් යුක්ත වූ නිර්වාණ ධාතුව".00:07:07
3592019/09/30No 97 - (තුන්වෙනි කොටස) නිවන් දැකීමට පදනම00:12:51
3602019/09/30No 63 - (තුන්වෙනි කොටස) මනෝද්වාරික චිත්ත වීථි00:04:18
3612019/09/30No 127 - සෝවාන් මාර්ග ඵල අවබෝධ කරගත්කෙනෙක් තමන් මාර්ග ඵල ලැබූ බව දැන ගන්නවාද ?00:05:57
3622019/09/29රූප සූත්‍රය 29.09.201901:03:54
3632019/09/29කංකා විතාරණ - සැකය 28.09.201901:25:39
3642019/09/27NO126 - කුසල් සිතක පටිච්චසමුප්පාදය00:05:40
3652019/09/26No 125 කුසල් සිත් ඥාන සම්ප්‍රයුක්ත වීමට සහ ඥාන විප්‍රයුක්ත වමට බලපාන කරුණු00:09:28
3662019/09/24No 124 - (දෙවෙනි කොටස). තථාගතයන් වහන්සේගේ මහා කරුණා ගුණය.00:09:44
3672019/09/23No 124 - (පළවෙනි කොටස) 'තථාගතයන් වහන්සේගේ මහා කරුණා ගුණය.'00:09:59
3682019/09/23No 123 - 'බහුධාතුක සූත්‍රය'' ( දහවෙනි කොටස ) "සබ්‌බෙ සඞ්‌ඛාරා අනිච්‌චා’’ති යදා පඤ්‌ඤාය පස්‌සති;00:08:10
3692019/09/23No 123 - 'බහුධාතුක සූත්‍රය' (අවසාන කොටස) සාධූ! සාධූ! සාධූ!00:09:36
3702019/09/23No 123 - 'බහුධාතුක සූත්‍රය'' - (හත්වෙනි කොටස ) - 'ලෝක ධාතු'00:11:07
3712019/09/23No 123 - 'බහුධාතුක සූත්‍රය'' (නමවෙනි කොටස) - සොරෙය්‍ය සිටුවරයාගේ අඥාණ සිතුවිල්ල.00:09:10
3722019/09/23No 123 - 'බහුධාතුක සූත්‍රය'' (හයවෙනි කොටස ) - ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු00:04:30
3732019/09/23No 123 - 'බහුධාතුක සූත්‍රය'' ( අටවෙනි කොටස ) - කර්මය වෙනස් කළ හැකිද?00:13:42
3742019/09/23No 123 - 'බහුධාතුක සූත්‍රය'' (පස්වෙනි කොටස ) කර්‍ම සහ කර්‍ම විපාක00:10:36
3752019/09/23No 123 - 'බහුධාතුක සූත්‍රය'' (හතරවෙනි කොටස ) "යාදිසං වපතෙ බීජං, තාදිසං හරතෙ ඵලං;කල්‍යාණකාරී ....00:10:13
3762019/09/23No 123 - බහුධාතුක සූත්‍රය (තුන්වෙනි කොටස) "මනුස්සත්තං ලිංගසම්පත්ති හෙතු සත්ථාර දස්සනං පබ්බජ්ජා ...00:10:51
3772019/09/23No 123 - 'බහුධාතුක සූත්‍රය' (දෙවෙනි කොටස) - ‘අට්ඨානමෙතං අනවකාසො යං එකිස්සා ලොකධාතුයා.......00:09:33
3782019/09/23No 123 - බහුධාතුක සූත්‍රය (පළවෙනි කොටස)- "යං එකිස්සා ලොකධාතුයා ද්වෙ අරහන්තො සම්මාසම්බුද්ධා ....00:11:05
3792019/09/23No122 නන්ද මහරහතන් වහන්සේ සිරි සඟබෝකුමාරයාට දුන් අවවාදය00:03:13
3802019/09/23No.121 (පස්වෙනි කොටස) චත්තාළීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව00:07:39
3812019/09/23No.121 (තුන්වෙනි කොටස) චත්තාළීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව00:09:21
3822019/09/23No.121 - (පළවෙනි කොටස) චත්තාළීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව.00:10:17
3832019/09/23No.121 (හයවෙනි කොටස) චත්තාළීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව - “අනිච්චතෝ (අනිත්‍ය වශයෙන්) - පලෝකතෝ....00:03:13
3842019/09/23No.120 - කම්‌මා විපාකා වත්‌තන්‌ති, විපාකො කම්‌මසම්‌භවො; තස්මා පුනබ්‌භවො හොති, එවං ලොකො පවත්‌තතී.00:05:48
3852019/09/23No. 121 (හතරවෙනි කොටස) චත්තාළීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව00:08:12
3862019/09/23No. 121 (දෙවෙනි කොටස) චත්තාළීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව00:10:36
3872019/09/22No.118 (හත්වෙනි කොටස) "සපර්ශ වීම අපිට නවත්වන්න බෑ, නමුත් ස්පර්ශ වූ බව දැනගෙන යෝනිසෝමනසිකාරය ...00:05:52
3882019/09/22No.118 (හයවෙනි කොටස) උදයබ්බයඤාණය - සංඥා - සංඛාර - විඤ්ඤාණයේ උදය සහ වය00:10:25
3892019/09/22No.118 (පස්වෙනි කොටස) උදයබ්බයඤානය -සැපය හොයාගෙන ආවට ඇවිල්ලා බලනකොට තිබෙන්නෙ දුකක්00:07:12
3902019/09/22No.118 (හතරවෙනි කොටස) උදයබ්බයඤාණය Continuation of “අවිජ්ජා සමුදයා රූප සමුදයො.....00:09:19
3912019/09/22No.118 ( තුන්වෙනි කොටස) උදයබ්බයඤාණය - “අවිජ්ජා සමුදයා රූප සමුදයො තණ්හා සමුදයා .....00:10:48
3922019/09/22No118 (දෙවෙනි කොටස) උදයබ්බයඤාණය - 'අද්ධා පච්චුප්පන්නය'' 'සන්තති පච්චුප්පන්නය' 'ක්‍ෂණ පච්චුප්පන්නය'00:07:59
3932019/09/22No.118 (පළවෙනි කොටස) උදයබ්බයඤාණය පළමුවෙනි කොටස 'පච්‌චුප්‌පන්‌නානං ධම්‌මානං විපරිණාමානුපස්‌සනෙ...00:07:49
3942019/09/22No117 දිට්ඨ ධම්ම සුඛ විහරණය00:07:12
3952019/09/22No.116 - නිර්වාණය - සෑමදෙයක්ම අනිත්‍ය බව අප‍ට වටහා දුන් ප්‍රඥාවද ඇතිවීම් නැතිවීම් යන ධර්ම ....00:02:32
3962019/09/22No.115 ( හයවෙනි කොටස) - මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ දේවදූත සූත්‍රය දේශනා කිරීමෙන් අනතුරුව දහස් ගණන් '..00:07:05
3972019/09/22No.115 (හතරවෙනි කොටස) දේවානම්පියතිස්ස රජතුමාට ධර්මය වටහා ගැනීමට ශක්තියක් ඇත්දැයි පරික්ෂා කිරීම.00:10:27
3982019/09/22No 115 (තුන්වෙනි කොටස) මිහිදු මහ රහතන් වහන්සේ සමග ......00:09:57
3992019/09/22No115 (පළවෙනි කොටස) පොසොන් පුර පසළොස්වක පොහොය දවසක...00:09:30
4002019/09/22No.114 (දෙවෙනි කොටස) අරියකන්ත සීලය00:10:17
4012019/09/22No.114 (පළවෙනි කොටස) සංඛත සහ අසංඛත ධාතු00:05:39
4022019/09/22No113 'නියත මිත්‍යා දෘෂ්ඨිය' 'මිත්‍යා දෘෂ්ඨිය' සහ 'කම්‌මස්‌සකත සම්මා දිට්ඨිය'00:05:22
4032019/09/22No112 සෝවාන් මාර්ග චිත්ත වීථියක ගෝත්‍රභූ සිතට අනතුරුව අනිවාර්යෙන්ම මාර්ග සිත පහළ වෙනවාද00:09:26
4042019/09/22No109 ධාතු පරිනිර්වාණය00:09:52
4052019/09/22No.110 (පළවෙනි කොටස) දුතියචෙතොවිමුත්තිඵල සූත්‍රය00:09:20
4062019/09/22No.110 (තුන්වෙනි කොටස) දුතියචෙතොවිමුත්තිඵල සූත්‍රය00:09:32
4072019/09/22No.110 (හතරවෙනි කොටස) දුතියචෙතොවිමුත්තිඵල සූත්‍රය00:12:19
4082019/09/22No.110 (පස්වෙනි කොටස) දුතියචෙතොවිමුත්තිඵල සූත්‍රය00:08:15
4092019/09/22No.110 (දෙවෙනි කොටස) දුතියචෙතොවිමුත්තිඵල සූත්‍රය00:06:51
4102019/09/22No.108 - (හතරවෙනි කොටස) 'සම්මා සම්බුද්ධ ගුණය'00:10:44
4112019/09/22No.108 - (හයවෙනි කොටස) බුද්ධානුස්සති භාවනාව00:10:47
4122019/09/22No. 111- සිත00:09:13
4132019/09/22No. 108 ( දෙවෙනි කොටස) බුද්ධානුස්සති භාවනාව අරහං බුදුගුණය00:08:58
4142019/09/22No.108 - (පස්වෙනි කොටස) බුද්ධානුස්සති භාවනාව00:10:40
4152019/09/22No.108 (තුන්වෙනි කොටස) බුද්ධානුස්සති භාවනාව 'සම්මා සම්බුද්ධ ගුණය'00:09:52
4162019/09/22No.108 (පළවෙනි කොටස) බුද්ධානුස්සති භාවනාව භාවනාව00:08:57
4172019/09/22No 107 - පාලි භාෂාව තථාගතයාණන් වහන්සේ ධර්මය දේශනා කිරීමට පාවිච්චි කළා වූ යහපත් වූ කර්ණරසායන..00:12:00
4182019/09/22No.106 (දෙවෙනි කොටස) චිත්තානු පස්සනාව00:09:29
4192019/09/22No.106 (පළවෙනි කොටස) චිත්තානු පස්සනාව00:09:20
4202019/09/22No105 භාවනා පූර්‍ව කෘත්‍යය00:05:04
4212019/09/22No 104 (හතරවෙනි කොටස) පස්වෙනි සහ හයවෙනි ධර්ම සංගායනා.00:11:12
4222019/09/22No. 104 (දෙවෙනි කොටස) දෙවෙනි සහ තුන්වෙනි ධර්ම සංගායනාව00:06:59
4232019/09/22No 104 (පළවෙනි කොටස) පළවෙනි ධර්ම සංගායනාව00:07:31
4242019/09/22No103 - බෝධි පුජා පැවැත්වීම00:11:49
4252019/09/22No102 ඡබ්බග්ගිය භික්ෂූන්වහන්සේලා = පණ්ඩුක ලෝහිතක මෙත්තිය භුම්මජක අස්සජී පුනබ්බසුක00:10:59
4262019/09/22No88 පටිච්චසමුප්පාදය තුන්වෙනි කොටස ජාතිය සහ ජරාමරණ00:11:05
4272019/09/22No - 100 - සත්තිස් බෝධිපාක්‍ෂික ධර්ම පූජාව00:07:32
4282019/09/22No 99 ධර්ම සාකච්ඡාව00:09:00
4292019/09/22No 98 - (දෙවෙනි කොටස) විදර්ශනා ඥාන සහ විදර්ශනා උපක්ලේශ00:09:31
4302019/09/22No 98 - (පළවෙනි කොටස) විදර්ශනා ඥාන සහ විදර්ශනා උපක්ලේශ00:10:36
4312019/09/21No 97 - (දෙවෙනි කොටස) නිවන් දැකීමට පදනම00:07:58
4322019/09/21No 97 - (පළවෙනි කොටස) නිවන් දැකීමට පදනම - සකන්ධයන්ගේ උදය වය බැලීම00:08:54
4332019/09/21No 96 කෙනෙකුට බලවත් චිත්ත පිඩාවක් ඇති වූ විට ශ්‍රී සද්ධර්මයට අනුව එයින් මිදෙන්නේ කෙසේද?00:07:32
4342019/09/21No 95 මිනිස් සිතේ තිබෙන ආනුභාවය00:08:37
4352019/09/21No 94 - (තුන්වෙනි කොටස) ආවරණ ධර්ම00:03:40
4362019/09/21No 94 - (දෙවෙනි කොටස) ආවරණ ධර්ම00:06:47
4372019/09/21No 94 - (පළවෙනි කොටස) 'ආවරණ ධර්ම'00:07:38
4382019/09/21No 93 විඤ්ඤාණයේ සහ ප්‍රඥාවේ වෙනස00:05:12
4392019/09/21No 92 - (හතරවෙනි කොටස) 'සත්පුරුෂ ආශ්‍රය සහ සහ ගුරු ගෞරවය'00:10:02
4402019/09/21No 92 - (තුන්වෙනි කොටස) - සත්පුරුෂ ආශ්‍රයේ ඇති වැදගත් කම.00:06:51
4412019/09/21No 92 - (දෙවෙනි කොටස) සත්පුරුෂ ආශ්‍රයේ ඇති වැදගත් බව.00:06:30
4422019/09/21No 92 - (පළවෙනි කොටස) සමාන සිත් තිබෙන සහායකයෝ සිටිය යුතුබව.00:10:31
4432019/09/21No 91 සතුටින් සහනයෙන් සැහැල්ලුවෙන් ජීවත් වීමට නම් කළයුතු එකම දෙය අතහැරීමයි00:06:34
4442019/09/21No 89 අස්සුතවත් පෘත්කජනා සහ සුතවත් අරිය ශ්‍රාවකයා00:07:27
4452019/09/20No 88 පටිච්චසමුප්පාදය පළවෙනි කොටස දැනට අපිට ලැබී තිබෙන දේ සහ ඒවා පදනම් කරගෙන ඇතිවෙන ධර්ම00:10:49
4462019/09/20No - 87 'සරණා ගමනය' ලෝකෝත්තර සරණ ගමනය - ලෞකික සරණ ගමනය යි දෙවැදෑරුම් වේ.00:09:27
4472019/09/20No 86 - (දෙවෙනි කොටස) 'සෝවාන් ඵලයට පත් වූ ආර්යන් වහන්සේ ................."00:09:40
4482019/09/20No 86 - (පළවෙනි කොටස) සංඛත ධර්ම සහ අසංඛත ධර්ම අරමුණු කරන සිත්00:06:22
4492019/09/20No 85 නව ලොව්තුරා ධර්මය සහ සත්වයා සංසාර සාගර පත්ලෙහි ගසන්නා වූ ඕඝ ධර්මයක් වන ලෝභයට ගොදුරුවන00:13:43
4502019/09/20No 83 දුක්ඛ සත්‍යය00:11:22
4512019/09/20No 82 අනාදිමත් කාලයක සිට වෙනත් වෙනත් හැඩ ගනිමින් නොකඩවා පවතින චිත්ත ප්‍රවාහය00:09:43
4522019/09/20No 81 ආවේගවත් සිතුවිලි නිසා ශරීරයට වෙන හානිය00:12:19
4532019/09/20No 80 සද්ධානුසාරී පුද්ගලයා සහ ධම්මානුසාරිපුද්ගලයා00:09:23
4542019/09/20No 79 සම්මා සංකප්පය එදිනෙදා ජිවිතියේදී පරිභාවිතා කරන විදිය00:11:45
4552019/09/20No 78 චක්ඛු ප්‍රසාදය සමග තිබෙන රූප ප්‍රඥාවෙන් දැක ගන්නේ කෙසේද00:08:18
4562019/09/20No 77 චක්ඛු සෝත ඝාණ ජිව්හා කාය ප්‍රසාද සමග පිහිටන රූප සමුහය00:14:45
4572019/09/20No 76 චක්ඛු සෝත ඝාණ ජිව්හා කාය ප්‍රසාද සමග පිහිටන රූප සමුහය00:09:56
4582019/09/20No 75 - (පස්වෙනි කොටස) උපතින්ම අන්ධ කෙනෙකුගේ චක්ඛු ප්‍රසාදය..............00:05:21
4592019/09/20No 75 - (හතරවෙනි කොටස) අපේ ශරීරයේ තිබෙන කර්මජ රූප වර්ග00:04:39
4602019/09/20No 75 - (තුන්වෙනි කොටස) - “මනුෂ්‍යලෝකයේ ප්‍රතිසන්ධියක් ගැනීමේදී ...............00:09:48
4612019/09/20No 75 - (දෙවෙනි කොටස) 'ප්‍රතිසන්ධියෙන් පසු කළල රූපයේ වර්ධනය වීම'00:09:39
4622019/09/20No 75 (පළවෙනි කොටස) 'ප්‍රතිසන්ධි කර්මජ රූප'00:09:40
4632019/09/20No 73 - (පස්වෙනි කොටස) භවයෙන් භවයට වෙනස් වෙන ප්‍රතිසන්ධි සිතෙහි අරමුණ.00:10:21
4642019/09/20No 74 ලෝක ධාතු00:07:02
4652019/09/20No 73 (හතරවෙනි කොටස) අනෙකුත් සියලුම මරණාසන්න චිත්ත වීථි00:06:43
4662019/09/20No 73 - (දෙවෙනි කොටස) - මරණාසන්න චිත්ත වීථි වලට අරමුණු විය හැකි විවිධ නිමිති.00:08:22
4672019/09/20No 73 - (තුන්වෙනි කොටස) චක්ඛුද්වාරික මරණාසන්න චිත්ත වීථි හතරෙන් පළමු වෙනි චිත්ත විථිය00:10:40
4682019/09/20No 73 - (පළවෙනි කොටස) - මරණාසන්න අවස්ථාවේ පහළ වෙන අරමුණු00:07:15
4692019/09/20No 72 අතිශය සියුම් වූ නාම ධර්ම දකින ප්‍රඥා චක්ෂුස ඇති කරගැනීමට00:05:26
4702019/09/20No 71 රූප කයත් සමග ලැබෙන දුක් සම්භාරය00:05:42
4712019/09/20No 70 අත්‌තවාදපටිසංයුත්‌ත දෘෂ්ඨි සහ ලොකවාදපටිසංයුත්‌ත දෘෂ්ඨි දුරු කර ගැනීම00:05:33
4722019/09/20No 69 විස්තර කථනයක් සහිතව අභිධර්මය ඉගෙන ගැනීමේ වටිනාකම00:02:45
4732019/09/20No 67 අසංඥ තලයේ උප්පත්තිය, පැවැත්ම සහ චුතිය00:06:37
4742019/09/20No 68 අරූපාවචර බ්‍රහ්මලෝකයේ ප්‍රතිසන්ධිය හටගැනීම00:06:03
4752019/09/20No 66 - 'ඒක වෝකාර’ ‘චතු වෝකාර’ සහ ‘පංච වෝකාර’ සත්වයෝ00:03:32
4762019/09/20No 65 කර්ම විඤ්ඤාණය00:08:16
4772019/09/20No 63 (දෙවෙනි කොටස) සිතක් ක්‍රියාත්මක වෙන සැටි.00:09:28
4782019/09/20No 63 - (පළවෙනි කොටස) - 'ක්‍රියාත්මක සිත’ සහ ‘අක්‍රියාත්මක සිත’00:09:50
4792019/09/20No 62 මනසානුපෙක්ඛණය00:09:03
4802019/09/20No 61 මනායතනය ධම්මායතනය මනෝධාතු මනෝවිඤ්ඤාණ ධාතු00:09:42
4812019/09/20No 60 විඤ්ඤාණය00:08:48
4822019/09/20No 59 ‘ළඟ හේතු’ ‘දුර හේතු’ සහ ‘ප්‍රධාන හේතු’00:09:27
4832019/09/20No 58 කාන්තාවන්ට ආවේනික දුක් සමුදායෙන් මිදීමේ ප්‍රතිපදාව00:09:08
4842019/09/20No 56 අථෙත්‌ථ ධීරා විනයන්‌ති ඡන්‌දං00:07:04
4852019/09/20No 57 මිත්‍යා දෘෂ්ඨියක හට ගැනීම00:06:40
4862019/09/20NO 55 - (දෙවෙනි කොටස) - “අවිජ්ජා පච්චයා සඞ්ඛාරා, සඞ්ඛාර පච්චයා විඤ්ඤාණං .....................00:08:57
4872019/09/20NO 55 - (පළවෙනි කොටස) 'ජාතිපච්‌චයා ජරාමරණන්‌ති ඤාණං.......................'00:09:46
4882019/09/17 Ven Welimada Jinalankara Thero - ධර්ම දේශනා බණ 6 - Dhamma sermon Bana 601:47:18
4892019/09/17No 54 නච සො නච අඤ්ඤො00:04:46
4902019/09/17No 53 තුන්තරා බෝධිය00:06:24
4912019/09/17No 52 පිරිවර සහිතවූ සම්මාසමාධිය00:11:02
4922019/09/17No 51 'අන්තඃ කල්ප’ ‘අසංඛ්‍ය කල්ප’ සහ ‘මහා කල්ප’00:09:12
4932019/09/17No 50 දෙවභූතස්සාපි උපකාරානි පුඤ්ඤානි, මනුස්සභූතස්සාපි උපකාරානි පුඤ්ඤානි, පබ්බජිතස්සාපි උපකාරානි පු00:10:31
4942019/09/17No 48 සම්මුති පරමාර්ථ00:09:51
4952019/09/17No 47 භාවනා අත්දැකීම් සහ උපදෙස්00:09:35
4962019/09/17No 46 'Volitional formations00:04:47
4972019/09/17No 45 ශ්‍රද්ධාව00:04:32
4982019/09/17No 44 අනාපාන සති භාවනාව00:09:03
4992019/09/17No 43 සියලු ප්‍රාර්ථනා ඉෂ්ඨ සිද්ධ වෙන මග00:07:44
5002019/09/17No 42 ධ්‍යාන වැඩිම00:04:09
5012019/09/17No 40 අහේතුක ප්‍රතිසන්ධි00:05:35
5022019/09/17No 32 නිර්මල බුදු දහම අපිට ලැබී ඇති ආකාරය00:07:09
5032019/09/17No 33 කුසල් සිත් විදර්ශනා කිරීම00:06:47
5042019/09/17No 34 අකුසලයක් ගොදුරු කරගෙන කුසල් සිත් පහළ කරගැනීම00:03:57
5052019/09/17No 35 ගච්ඡන්තො වා ‘ගච්ඡාමී’ති පජානාති, ඨිතො වා .....................00:07:22
5062019/09/17No 38 අනිමිත්ත චේතෝ විමුක්තිය00:08:09
5072019/09/17No 39 නවාංග ශාස්තෘ ශාසනය00:05:08
5082019/09/16No 37 කුසල කර්ම ආවර්ජනා කිරීම පිං අනුමෝදන් වීම00:05:51
5092019/09/16No 36 - සක්මන් භාවනාව00:07:38
5102019/09/16No 31 ධාතු ස්වභාව ලක්ෂණ හැටියට තේරුම් ගැනීම00:07:04
5112019/09/16No 30 භාවනාව සහ විපතට හේතුවන කාරණා00:05:02
5122019/09/16No 29 අත්හැරීම00:06:18
5132019/09/16No 28 වස්තුරූපය00:02:49
5142019/09/16No 27 ආශ්‍රය නිශ්‍රය සහ ආරම්මණ රූපය00:06:32
5152019/09/16No 26 ඕඝ ධර්ම00:06:23
5162019/09/16No 25 උපදේශාත්මක ගාථාවක්00:03:09
5172019/09/16No 24 ගුණ මැකීම00:04:21
5182019/09/16No 23 තථාගතපච්‌ඡිමවාචා00:06:39
5192019/09/16No 22 යථාසුතං යථාපරියත්‌තං ධම්මං චෙතසා අනුවිතක්‌කෙති අනුවිචාරෙති මනසානුපෙක්‌ඛති00:01:11
5202019/09/16No 18 සතිපට්ඨාන00:04:08
5212019/09/16No 19 පතිරූප දේසය00:04:41
5222019/09/16No 17 ‘රාග විනය’ ‘දෝස විනය’ ‘මෝහ විනය’00:05:32
5232019/09/16No 15 පරණ කර්ම විපාක දීම00:03:12
5242019/09/16No 14 දිසානායකගේ හෙම්බිරිස්සාව00:06:47
5252019/09/16No 13 අප්‍රමාණ ආනිසංස00:06:30
5262019/09/16No 12 ශ්‍රද්ධාව00:02:54
5272019/09/16No 10 ධර්මයට ගරු කිරීම00:05:24
5282019/09/16No 09 පර පණ නැසීම00:02:22
5292019/09/16No 08 ශුද්ධ අෂ්ඨකය00:04:18
5302019/09/16No 06 පංච ද්වාරික සිත් සහ මනෝද්වාරික සිත්00:04:14
5312019/09/16No 07 දස දහසක් සක්වළ00:03:20
5322019/09/16No 05 ඕජා රූපය00:03:43
5332019/09/16No 04 නෙක්ඛම්ම ධාතු00:02:53
5342019/09/16No 03 පංච උපාදානස්කන්ධය00:02:56
5352019/09/13No 02 ශුන්‍යතාවය යන වචනය නිවැරදිව තේරුම් ගත යුතුයි00:03:21
5362019/09/13No 01 කල්‍යාණකාරී කල්‍යාණං, පාපකාරී ච පාපකං; යාදිසං වපතෙ බීජං, තාදිසං හරතෙ ඵලං00:06:00
5372019/08/18පටිච්චසමුප්පාදය~ දොළොස්වන කොටස 18 08 2019 ~ ප්‍රශ්ණ සහ උත්තර02:14:00
5382019/08/17පටිච්චසමුප්පාදය ~ එකළොස්‌වැනි කොටස ~ ඵස්ස පච්චයා වේදනා - ස්පර්ශය හේතු කොට ගෙන දැනීම් හට ගනී01:41:45
5392019/07/21පටිච්චසමුප්පාදය ~ දසවන කොටස 21 07 201901:40:03
5402019/07/20පටිච්චසමුප්පාදය ~ නවවන කොටස 20 07 201901:26:55
5412019/07/162019 01 20 බ්‍රහ්මජාලසුත්තං මහා ශීලය, පුබ්බන්තකප්පිකා, සස්සතවාදො, එකච්චසස්සතවාදො01:49:35
5422019/07/162019 02 10 බ්‍රහ්මජාලසුත්තං දිට්ඨධම්මනිබ්බානවාදො පරිතස්සිතවිප්ඵන්දිතවාරො01:56:16
5432019/07/162019 02 03 බ්‍රහ්මජාලසුත්තං අමරාවික්ඛෙපවාදො01:47:47
5442019/07/162019 01 27 බ්‍රහ්මජාලසුත්තං එකච්චසස්සතවාදො අන්තානන්තවාදො01:55:02
5452019/06/30 Ven Welimada Jinalankara Thero - ධර්ම දේශනා බණ 5 - Dhamma sermon Bana 502:06:16
5462019/06/28 Ven Welimada Jinalankara Thero - ධර්ම දේශනා බණ 4 - Dhamma sermon Bana 400:55:18
5472019/06/28 Ven Welimada Jinalankara Thero - ධර්ම දේශනා බණ 3 - Dhamma sermon Bana 300:55:43
5482019/06/24පටිච්චසමුප්පාදය ~ අටවන කොටස 23.06.2019 නාමරූප පච්වචයා සලායතනං00:48:56
5492019/06/23ධ්‍යානාංග00:53:01
5502019/06/23ආනාපානසති භාවනාව00:43:21
5512019/06/22පටිච්චසමුප්පාදය ~ හත්වන කොටස 22 06 2019 විඤ්‍ඤාණ පච්චයා නාමරූපං ,නාමරූප පච්වචයා සලායතනං01:35:17
5522019/06/18 Ven Welimada Jinalankara Thero - ධර්ම දේශනා බණ 2 - Dhamma sermon Bana 202:02:42
5532019/06/16 Ven Welimada Jinalankara Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 101:32:48
5542019/05/28පටිච්චසමුප්පාදය ~ පස්වන කොටස 25 05 201901:04:08
5552019/05/27පටිච්චසමුප්පාදය ~ හයවන කොටස 26 05 201901:31:03
5562019/05/27පටිච්චසමුප්පාදය ~ හතරවන කොටස 28 04 201901:31:33
5572019/05/27පටිච්චසමුප්පාදය ~ තුන්වන කොටස 27 04 201900:55:16
5582019/05/2525 05 2019 මහා සමය සූත්‍ර දේශණාව Maha Samaya Suththa01:26:16
5592019/04/2402 Visajjana Hethu Paccayo Akusalo and Avyakrutha Dhamma01:34:07
5602019/04/2301 Vissajjana Hetu Paccayo (වීථි වාර 1,2,3)01:32:47
5612019/03/31පටිච්චසමුප්පාදය ~ දෙවන කොටස 24.03.201901:38:05
5622019/03/31පටිච්චසමුප්පාදය ~ පළමු කොටස01:56:49
5632018/10/30Ven Walimada Jinalankara Thero වැලිමඩ ජිනාලංකාර හිමිපාණන්02:02:35
5642018/10/13අතිරේක සාකච්චාව - 13.10.201800:51:08
5652018/10/13මහා තණ්හා සංඛය සූත්‍රය ~ පළමු කොටස 13.10.201801:21:50
5662018/09/09කීටාගිරිසුත්තං ~ දෙවන කොටස 09.09.201900:00:00
5672018/09/08කීටාගිරි සුත්තං ~ පළමු කොටස 08.09.201800:00:00
5682018/08/13ධ්‍යාන 2 කොටස 12 08 201801:04:32
5692018/08/13ධ්‍යාන (1) 12 08 201800:51:50
5702018/08/12Pancha Maha Adhisthana puja පංච මහා අධිෂ්ඨාන පුජාව00:20:18
5712018/08/11දීඝාවු උපාසක සුත්‍රය 11 08 201800:49:36
5722018/08/11රාජ සූත්‍රය 11 08 201800:31:05
5732018/08/01පංච මහා අධිෂ්ඨාන පුජාව සඳහා නවසීලන්තයේ වාසය කරනු ලබන ගෞරවනීය වන්දනීය වැලිමඩ ජිනාලංකාර හිමිපාණන්00:04:47
5742018/07/15අරණ විභංග සූත්‍රය (2) 15 07 201800:00:00
5752018/07/14අරණ විභංග සූත්‍රය 14 07 201801:38:27
5762018/06/10චූලහත්ථිපදොම සූත්‍රය දෙවන කොටස 10 06 201800:00:00
5772018/06/10අක්ඛෙය්‍ය සඤ'ඤතො සත්තා 08.06.201801:05:24
5782018/06/09චූලහත්ථිපදොම සූත්‍රය පළමු කොටස01:47:12
5792018/05/27සූත්‍ර ධර්‍ම ආශ්‍රයෙන් ගැටළු විසදාගැනීම 23 04 201801:44:19
5802018/05/13සූත්‍ර ධර්‍ම ආශ්‍රයෙන් ගැටළු විසදාගැනීම ~ සච්චවිභංග සූත්‍රය 13 05 201800:00:00
5812018/05/12සූත්‍ර ධර්‍ම ආශ්‍රයෙන් ගැටළු විසදාගැනීම ~ පටිසම්භිදාඤාණනිද්දෙසො 12 05 201801:37:49
5822018/05/12සූත්‍ර ධර්‍ම ආශ්‍රයෙන් ගැටළු විසදාගැනීම ~ ධම්‌මකථික සූත්‍රය 12 05 201800:23:06
5832018/05/10පුණ්‍යානුමෝදනා ධර්ම දේශනය 22.04.201800:22:10
5842018/05/09සූත්‍ර ධර්‍ම ආශ්‍රයෙන් ගැටළු විසදාගැනීම ~ හයවන කොටස 22 04 201802:14:35
5852018/04/23සූත්‍ර ධර්‍ම ආශ්‍රයෙන් ගැටළු විසදාගැනීම ~ පස්වන කොටස 21 04 201800:46:02
5862018/04/23සූත්‍ර ධර්‍ම ආශ්‍රයෙන් ගැටළු විසදාගැනීම ~ හතරවන කොටස 21 04 201801:28:06
5872018/04/13සූත්‍ර ධර්‍ම ආශ්‍රයෙන් ගැටළු විසදාගැනීම ~ තුන්වන කොටස 02.04.201801:14:54
5882018/04/07සූත්‍ර ධර්‍ම ආශ්‍රයෙන් ගැටළු විසදාගැනීම ~ දෙවන කොටස 01 04 201803:01:34
5892018/04/03සූත්‍ර ධර්‍ම ආශ්‍රයෙන් ගැටළු විසදාගැනීම ~ පළමු කොටස 31.03.201802:57:33
5902018/02/19What is the death Abhidhamma - Maranaya Chuthi Sitha Prathisandi Sitha01:32:36
5912018/02/11ආවරණ ධර්ම,සෝවාන් පුද්ගලයා, සංඝ භේදය 11.02.201801:48:41
5922018/02/10අධර්මවාදීන් හදුනාගැනීම 10.02.201801:22:00
5932018/01/31පටිච්ච - Patichcha -14.01.201800:11:00
5942018/01/30සංඥාව- Sanghawa - 14.01.201800:00:00
5952018/01/30විදර්ශනා ඥාන - Vidarshna Ghana -13.01.201801:43:45
5962017/10/01මහා විපස්සනාව පළමු කොටස 01.10.2017 - Maha Vipassana Part 101:44:21
5972017/09/30සල්ලේඛ ප්‍රතිපදාව ~ Sallekha Sutta01:28:55
5982017/09/26අනිත්‍ය - අනිච්ච - අනිච්ජ විමසමු00:40:00
5992017/09/11Uposatha Seelaya - උපෝසත සීලය 10.09.201701:50:37
6002017/09/09Sancetaniya Sutta - සංචේතනිය වග්ග 09.09.201701:49:32
6012017/09/0927 Bhante Jinalankara Dhyana Prathya01:46:35
6022017/09/0926 Bhante Jialankara Indrirya Prathya01:19:12
6032017/08/20අනිත්‍ය යනු අනිච්ච ද? ධර්ම සාකච්ඡාව00:08:12
6042017/08/13අනිච්ච - Anicca01:59:34
6052017/08/13අහේතුක සිත් 18 - Ahethuka Sith02:28:54
6062017/08/1023 Bhante Jinalankara Nanakashanika Karma Prathya01:59:39
6072017/08/1025 Bhante Jinalankara Ahara Prathya01:39:48
6082017/08/1024 Bhante Jinalankara Vipaka Prathya01:46:40
6092017/07/31Hitha Dakina Ayuru ~ හිත දකින අයුරු01:22:14
6102017/07/26Rupa Kalapa Menehi Kirima 01.07.201701:47:37
6112017/07/2222 Bhante Jinalankara Kamma Prathya (කර්ම ප්‍රත්‍ය)01:46:24
6122017/07/1621 Bhante Jinalankara Aasewana Prathya01:28:30
6132017/07/06අනිච්‌චසඤ්‌ඤාව සහ සබ්බසඞ්ඛාරෙසු අනිච්ඡාසඤ්ඤාව අතර වෙනස කුමක්ද? - Bhante Jinalankara00:40:00
6142017/06/16Panchaskandha & Panchaupadanaskandha Bhante Jinalankara02:08:29
6152017/06/04කලාප සම්මශ්‍රණය දෙවන කොටස01:40:45
6162017/06/03කලාප සම්මශ්‍රණය 03.06.201701:53:05
6172017/06/0220 Pattana Desana - Bhante Jinalankara Pachchajatha Prathya01:31:57
6182017/06/0219 Bhante Jinalankara Purejatha Prathya01:36:34
6192017/06/0218 Bhante Jinalankara Upanishraya prathya continuation01:33:41
6202017/05/07Sankatha Dharma 07.05.201701:56:12
6212017/05/06Anger Management01:55:15
6222017/05/0417 Bhante Jinalankara Upanishraya prathya Prakathi upanishraya01:36:20
6232017/05/0416 Bhante Jinalankara Upanishraya prathya01:41:59
6242017/05/0315 Bhante Jinalankara Nissraya Prathya Part 2 Pattana continuation01:48:08
6252017/04/1314 Bhante Jinalankara Nissraya Prathya Part 1 Pattana 2017041301:19:34
6262017/04/0713 Bhante Jinalankara Sahajatha Prathya Pattana 2017040601:39:45
6272017/04/0712 Bhante Jinalankara Sahajatha Pratya (part 1) Pattana Desana 2017033001:29:33
6282017/04/02Kusal Chythisika Part (4) 02 04 201701:50:42
6292017/04/01Kusal Chythisika Part (3) 01.04.201701:39:55
6302017/03/302017 03 27 Revision Ananthara Prathya Pattana Desana01:39:51
6312017/03/2811 Bhante Jinalankara Anantara Paccayo Pattana 2017032001:19:09
6322017/03/2810 Bhante Jinalankara Adipathi prathya Pattana 2017031601:27:41
6332017/03/1305 Bhante Jinalankara Pattana Desana Hetu Paccaya Part 1 2017021302:02:44
6342017/03/1306 Bhante Jinalankara Pattana Desana Hetu Paccaya Part 2 2017022001:51:21
6352017/03/1307 Bhante Jinalankara Pattana Desana Arammana Prathya Part 1 2017022301:39:07
6362017/03/1308 Bhante Jinalankara Pattana Desana Arammana Prathya Part 2 2017030201:54:42
6372017/03/1304 Bhante Jinalankara Pattana Desana pathyasakthiya 2017020902:07:18
6382017/03/1309 Bhante Jinalankara Arammana prathya continuation and Adipathi prathya Pattana 2017030901:41:40
6392017/03/05Kusala Chythisika Part (2) 05.03.201701:51:26
6402017/03/04Kusala Chythisika Part 1 04.03.201700:52:01
6412017/02/0903 Bhante Jinalankara Pattana Desana Q&A 2017020601:11:45
6422017/02/0902 Bhante Jinalankara Pattana Desana Prathya Sakthiya 2017020201:53:29
6432017/02/0901 Bhante Jinalankara Pattana Desana Introduction 2017013001:45:43
6442017/02/0903 Bhante Jinalankara Pattana Desana Q&A 2017020601:11:45
6452017/02/0902 Bhante Jinalankara Pattana Desana Prathya Sakthiya 2017020201:53:29
6462017/02/0901 Bhante Jinalankara Pattana Desana Introduction 2017013001:45:43
6472017/02/05Hithe Lakshana හිතේ ලක්ෂණ01:12:02
6482017/02/05Akusala chythisika ~ අකුශල චෙතසික ලක්ෂණ00:53:54
6492017/02/04Parmartha Dharma - පරමාර්ථ ධර්ම01:31:54
6502017/01/22Aapana Sutta SN00:45:40
6512017/01/09Maha Wachchagoththa Sutta01:53:37
6522017/01/05Bhante Jinalankara Nama Roopa Parichchedaya Q&A01:34:39
6532017/01/05Bhante Jinalankara Anapanasathi bhawanawa Q&A01:36:33
6542017/01/03Bhante Jinalankara Anapanasathi bhawanawa Q&A (Jan 2017)01:36:33
6552016/12/31පූජ්‍ය වැලිමඩ ජිනාලංකාර හිමි- නිවන්මග ඇහිරී ඇත.01:11:10
6562016/12/29පතිරූප දේශය00:29:53
6572016/12/29ධර්මයන්ගේ තිබෙන පෞද්ගලික ලක්ෂණ සහ පොදු ලක්ෂණ II01:08:26
6582016/12/28අපට අනිත්‍ය නොවැටහෙන්නේඇයි ? 18.12.201600:12:23
6592016/12/28බුධ්ධානුස්සති භවනාව - පූජ්‍ය වැලිමඩ ජිනාලංකාර හිමි01:54:32
6602016/12/27Ven. Welimada Jinalankara Thero -උදය වය දැනුම02:08:22
6612016/12/25Ven . Welimada Jinalankara Thero - Chatho Vimukthi01:34:22
6622016/12/25මනෝමය ධර්මයන් 6ක්00:58:58
6632016/12/21Ven Welimada Jinalankara Thero- Bavana01:54:07
6642016/12/20Ven. Welimada Jinalankara Thero01:11:21
6652016/11/212016 11 20 Sampasadaniya Sutta Dassanasamapatti Desana01:53:17
6662016/11/212016 11 13 Bodhi Raja Sutta01:42:00
6672016/11/21පෞද්ගලික සහ පොදු ලක්ෂණ01:33:35
6682016/11/20පූජකෝ ලබතේ පූජං00:11:16
6692016/11/19ධර්ම සාකච්චාව 19 11 201601:09:53
6702016/11/19ගුණ මැකීම 19 11 201600:23:50
6712016/11/192016 11 18 Ven Gampaha Siri Seevali Thero Manase Kriyakarithwaya part201:40:37
6722016/11/192016 11 17 Ven Gampaha Siri Seevali Thero Manase Kriyakarithwaya part100:52:33
6732016/11/192016 11 16 Sanyojana Sutta01:36:58
6742016/11/192016 11 15 Dukkatha Sutta01:46:30
6752016/11/192016 11 14 Vinnanaya Mayawaki01:45:36
6762016/10/1299 Abhidhamma Lesson 99 sanyojaneeya vippayuktha dhamma00:59:54
6772016/10/1298 Abhidhamma Lesson 98 Aharaja Roopa Oja Roopa01:51:19
6782016/10/12104 Abhidhamma Lesson 104 Oga dhamma01:42:06
6792016/10/12103 Abhidhamma Lesson 103 Karuna Chithasikaya Grantha401:55:02
6802016/10/12102 Abhidhamma Lesson 102 Lobha Dosa Moha mula chiththa & grantha01:58:18
6812016/10/12101 Abhidhamma Lesson 101 Grantha 201:46:54
6822016/10/12100 Abhidhamma Lesson 100 Grantha01:59:03
6832016/10/12136 Abhidhamma Lesson - Mano Dathu - Mano Vinnana Dathu01:21:44
6842016/10/09වොත්තපනය01:00:25
6852016/10/09කර්මජ රූප සහ චිත්තජ රූප00:46:31
6862016/10/09ඒක චිත්තක්ෂ්ණ සහ නානා චිත්තක්ෂණ00:36:57
6872016/10/09~චෛතසික ධර්ම~01:44:23
6882016/10/08මනෝ ධර්ම සහ සිත් 8902:14:50
6892016/09/14නව සිවතික භාවනා කොටස01:04:41
6902016/09/09ධාතු මනසිකාර භාවනා කොටස02:02:01
6912016/07/10සති පට්ඨානය ~පටික්කුල මනසිකාර (පිළිකුල් භාවනා)01:47:18
6922016/07/09සති පට්ඨානය ~ සම්පජාන (සිහි නුවණ)01:28:24
6932016/06/12සති පට්ඨානය ~ ඉරියාපත01:42:46
6942016/06/11සති පට්ඨානය - ආනාපානසති02:14:01
6952016/06/0715-05-2016 ධර්ම සාකච්චාව සිත්, මරණය, ශුන්‍යතාවය02:06:16
6962016/06/06සිත් ගලපා ගැනීම01:32:11
6972016/06/06කබලිකාර ආහාර00:13:25
6982016/06/06ධර්ම සාකච්චා - මිත්‍යා දෘෂ්ඨිය, අසංකත ධාතුව00:21:05
6992016/06/06උපාදානස්කන්ධය00:21:22
7002016/05/09Savanata Sisilasa Talk- Bhante Jinalankara - Saththadaathu Sutta (SN)01:18:30
7012016/05/06113 Abhidhamma lesson 113 Bhante Jinalankara Pahathabba Thrikaya01:50:58
7022016/05/062016 05 05 Bhante Jinalanka Association of Kalyanamitta (Savanata Sisilasa Radio)01:37:54
7032016/05/03දඔදිව චාරිකාව 17 04 201601:25:52
7042016/04/28Abhidhamma Lesson 112 Santheerana chithasikaya 28 04 201601:14:26
7052016/04/2663 Abhidhamma lesson 63- Naama Dhamma by Bhante Jinalankara01:57:48
7062016/04/2662 Abhidhamma lesson 62- Thika Mathika Q&A by Bhante Jinalankara01:52:47
7072016/04/2661 Abhidhamma lesson 61-Arpana Jawana Chiththa Veethi by Bhante Jinalankara01:48:50
7082016/04/26Abhidhamma Lesson 111 - Chakkushaya by Bhante Jinalankara 25 04 201601:55:23
7092016/04/23ධර්ම සාකච්චාව 20 04 201602:07:48
7102016/04/2260 Abhidhamma lesson 60 Manodwaarika Chiththa Veethi by Bhante Jinalankara01:52:34
7112016/04/2257 Abhidhamma lesson 57 Ajjaththaarammana Thrikaya & Sanidassana Thrikaya by Bhante Jinalankara02:15:33
7122016/04/2251 Abhidhamma lesson 51 Michchththa Thrikaya by Bhante Jinalankara02:14:09
7132016/04/2259 Abhidhamma lesson 59 Thika Mathika Revision01:50:42
7142016/04/2258 Abhidhamma lesson 58 Thika Mathika Q & A01:44:39
7152016/04/2256 Abhidhamma lesson 56 Atheethaarammana Thrikaya by Bhante Jinalankara02:19:26
7162016/04/2255 Abhidhamma lesson 55 Upaadaana Thrikaya & Atheetha Thrikaya by Bhante Jinalankara02:05:53
7172016/04/2254 Abhidhamma lesson 54 Upaadaana Thrikaya part 2 by Bhante Jinalankara02:18:47
7182016/04/2253 Abhidhamma lesson 53 Upaadaana Thrikaya by Bhante Jinalankara02:12:30
7192016/04/2252 Abhidhamma lesson 52 Mahanthaarammana Thrikaya by Bhante Jinalankara02:19:21
7202016/04/2250 Abhidhamma lesson 50 Pariththa Thrikaya 2 & Pariththarammana Thrikaya by Bhante Jinalankara02:00:49
7212016/04/2249 Abhidhamma lesson 49 Sekha Thrikaya & Pariththa Thrikaya by Bhante Jinalankara02:10:17
7222016/04/2248 Abhidhamma lesson 48 Achayagaami Thrikaya by Bhante Jinalankara02:09:29
7232016/04/2247 Abhidhamma lesson 47 Dassana Hethu Thrikaya by Bhante Jinalankara01:45:16
7242016/04/2246 Abhidhamma lesson 46 Preethi Thrikaya & Dassana Thrikaya by Bhante Jinalankara02:01:50
7252016/04/2245 Abhidhamma lesson 45 Vithakka Thrikaya by Bhante Jinalankara01:54:50
7262016/04/2244 Abhidhamma lesson 44 Sankilitta Thrikaya by Bhante Jinalankara02:02:31
7272016/04/2243 Abhidhamma lesson 43 Upadinna Thrikaya by Bhante Jinalankara01:47:19
7282016/04/2242 Abhidhamma lesson 42 Dhayana Sith Q&A by Bhante Jinalankara01:56:02
7292016/04/2241 Abhidhamma lesson 41 Thika Mathika Kusala Vedana Discussion by Bhante Jinalankara01:57:47
7302016/04/2240 Abhidhamma lesson 40 Thika Mathika Vipaka Thrikaya by Bhante Jinalankara01:59:42
7312016/04/2239 Abhidhamma lesson 39 Roopa Q&A by Bhante Jinalankara01:55:30
7322016/04/2238 Abhidhamma lesson 38 Thika Mathika Q&A by Bhante Jinalankara02:27:23
7332016/04/2237 Abhidhamma lesson 37 Thika Mathika Vedana Thrikaya by Bhante Jinalankara02:09:15
7342016/04/2236 Abhidhamma lesson 36 Daanaya Roopa Q&A by Bhante Jinalankara01:54:48
7352016/04/2235 Abhidhamma lesson 35 Thika Mathika Kusala Thrikaya by Bhante Jinalankara01:47:07
7362016/04/2234 Abhidhamma lesson 34 Rupa skandaya Adyathmika wasthu by Bhante Jinalankara02:02:33
7372016/04/2233 Abhidhamma lesson 33 Rupa Skdaya Q&A by Bhante Jinalankara02:15:36
7382016/04/2232 Abhidhamma lesson 32 -Rupa Kandaya Samuttana Kramaya saha kalapa Kramaya by Bhante Jinalankara02:03:52
7392016/04/2231 Abhidhamma lesson 31 Rupa Skandaya Uppaththi Kramaya by Bhante Jinalankara02:13:35
7402016/04/2230 Abhidhamma lesson 30 Rupa Skandaya & Roopa Vibhangaya by Bhante Jinalankara01:59:48
7412016/04/2229 Abhidhamma lesson 29 Rupa Skandaya Samuddesa Kramaya by Bhante Jinalankara01:57:42
7422016/04/2228 Abhidhamma Lesson 28 -Bhawanga by Bhante Jinalankara02:01:25
7432016/04/2227 Abhidhamma Lesson 27- Discussion on Chiththaweethi by Bhante Jinalankara02:00:56
7442016/04/2226 Abhidhamma Lesson 26 -Discussion on Kusal sith by Bhante Jinalankara02:20:58
7452016/04/2225 Abhidhamma lesson 25 - Discussion on Kriya sith by Bhante Jinalankara02:09:14
7462016/04/2224 Abhidhamma Lesson 24 -Discussion on Ahethuka sith by Bhante Jinalankara02:00:37
7472016/04/2223 Abhidhamma lesson 23 -Discussion on Dwesha sith & Loba sith by Bhante Jinalankara02:10:39
7482016/04/2222 Abhidhamma lesson 22- Discussion on Akusal sith by Bhante Jinalankara02:06:09
7492016/04/2221 Abhidhamma lesson 21 -Discussion on Chitha and Chithasika by Bhante Jinalankara02:05:45
7502016/04/2220 Abhidhamma lesson 20 -Discussion on Chiththaweethi by Bhante Jinalankara02:27:59
7512016/04/2219 Abhidhamma lesson 19- Panchadwarika Chiththaweethi by Bhante Jinalankara02:13:17
7522016/04/2218 Abhidhamma lesson 18- Manodhwarika Chiththaweethi by Bhante Jinalankara02:06:26
7532016/04/2217 Abhidhamma lesson 17 -Arammana Chiththaweethi by Bhante Jinalankara02:20:35
7542016/04/2216 Abhidhamma lesson 16- Lifetime of Chiththa and Roopa by Bhante Jinalankara02:09:39
7552016/04/2215 Abhidhamma lesson 15 -Bhawanga Sith & Chiththaweethi by Bhante Jinalankara01:33:40
7562016/04/2214 Abhidhamma lesson 14- Lokoththara Sith by Bhante Jinalankara02:12:28
7572016/04/2213 Abhidhamma lesson 13- Kamawachara Vipaka Sith by Bhante Jinalankara01:58:40
7582016/04/2212 Abhidhamma lesson 12- Kamawachara Kusal Sith by Bhante Jinalankara01:59:35
7592016/04/2211 Abhidhamma lesson 11 - Ahethuka Sith by Bhante Jinalankara02:06:55
7602016/04/2210 Abhidhamma lesson 10 - Chithasika Samprayoga by Bhante Jinalankara02:13:54
7612016/04/2209 Abhidhamma lesson 9 - Chithasika Samprayoga by Bhante Jinalankara02:04:35
7622016/04/2208 Abhidhamma lesson 8- Chithasika Dhamma by Bhante Jinalankara02:09:57
7632016/04/2207 Abhidhamma lesson 7- Rupawachara & Arupawachara Dyana by Bhante Jinalankara01:59:13
7642016/04/2206 Abhidhamma lesson 6- Rupawachara Sith by Bhante Jinalankara01:50:00
7652016/04/2105 Abhidhamma lesson 5- Kusala, Vipaka & Kriya sith by Bhante Jinalankara01:46:59
7662016/04/2104 Abhidhamma lesson 4- Ahethuka Chiththa by Bhante Jinalankara01:37:08
7672016/04/2103 Abhidhamma lesson 3- Akusala Chiththa by Bhante Jinalankara01:54:05
7682016/04/2102 Abhidhamma lesson 2- Chiththa dhamma by Bhante Jinalankara01:52:24
7692016/04/2101 Abhidhamma lesson 1- Introduction Paramatta Dhamma by Bhante Jinalankara02:00:25
7702016/01/28තුන්තරා බෝධිය | Thunthara Bodhiya00:07:19
7712016/01/28මෛත්‍රියෙන් විදර්ශනාවට​​ | Maithri yen Vidarshanavata02:04:54
7722016/01/26ධම්මට්ඨිති ඥාණය | Dhammattithi Gnanaya | Ven Welimada Jinalankara Thero00:17:42
7732016/01/24ගැබුරින් ධර්මය දරාගත යුත්තේ | Dharmaya Daragatha Yuththe (සෝතානුධතු සුත්රය | Sothanudatha Sutta00:14:16
7742016/01/24බ්‍රහ්ම විහාර විදර්ශනා ක්‍රමය02:29:38
7752016/01/19සෝතානුධතු සුත්‍රය01:47:49
7762015/12/30වැඩිය යුතු අනුපස්සනා 18ට​ (සංඥා 18ට​) | Wediya Yuthu Anupassana 18ta (Sangna 18ta)00:56:22
7772015/12/30දුරු කළ​යුතු සංඥා 18ට​ | Duru kalayuthu Sangna 18ta01:19:47
7782015/12/17අපට දැනෙන සංඥා 13-12-201502:15:27
7792015/12/16කාලාම සූත්‍රය 12.12.201501:49:24
7802015/12/12knowledge of contemplation on arising and falling උදයබ්බ ඤාණය 1 කොටස01:34:39
7812015/11/30පැතුම් ප්‍රාර්ථනා ඉෂ්ට සිද්ධ වන මඟ | Pathum Prarthana Ishta Siddha Vana Maga01:27:46
7822015/11/17විදර්ශනා භාවනාවේ මූූලික කරුණු | Vidarshana Bhawana Mulika Karunu | Vipassana Bawanawa|විපස්සනා භාවනා01:09:34
7832015/11/04හිත තිබෙන තැන (හදවත් සැත්කම් සම්බන්ද ගැටළුවට) HITHA Thibena Thena (Hadawath Sathkam Getalu.00:39:16
7842015/11/04Abhidhamma +26 සෝවාන් ඵලය. සම්බන්ද ගැටළු | Sowan Palaya Sambanda Getalu00:33:27
7852015/11/04Abhidhamma +25 කර්ම විපාකයෙන් කර්ම රැස්වන සැටි ( කර්ම විඤ්ඤණ ) Karma Vipakayen Reswena Seti ( Karma00:23:32
7862015/11/01Abhidhamma +24 පටිච්ච සමුප්පාදය | Patichcha Samuppadaya Sinhala00:50:17
7872015/10/29ලෝක ධාතුව00:16:46
7882015/10/28අපට දැනට ලැබී ඇති දේ02:02:00
7892015/10/12Abhidharma +23 ඕඝ සම්ප්‍රයුක්ත​ & විප්ප්‍රයුක්ත​ ධර්ම​ | Ogha Samprayuktha & Vippayuktha Dhamma01:09:39
7902015/10/12Abhidharma +21 චිත්ත සහ චෛතසික​ | Chiththa & Chaithasika | Sitha & Sithivili | සිත & සිතිවිලි00:37:34
7912015/10/12Abhidharma +22 ඕඝ තරණ/සංසාර ඕඝ (කාම, භව, දිට්ඨි, අවිජ්ජා| Sansara Ogha (Kama, Bhawa, Ditthi, Avijja01:16:40
7922015/10/12Abhidharma +20 ශ්රද්ධානුසාරි සහ ධම්මානුසාරි​ | shraddhanusari & pragnanusari00:11:51
7932015/10/12Abhidharma +19 වයසට යන විට​ ඇසීම​,පෙනීම​,දැනීම දුර්වල වන්නේ​ | Aseema,Peneema,Deneema Durwala wenne00:49:29
7942015/10/12Abhidharma +18 ඍතුජ රූප කලාප | Irthuja Rupa Kalapa | ඕජා රූපය​ | Oja Rupaya01:08:57
7952015/10/10Abhidharma +13 ගති ලක්‍ෂන සම්බන්දය​ (මව් පිය & දූ දරු) Gathi lakshana Sambandaya| නාම ගොත්තන් නජීරති00:41:45
7962015/10/10Abhidharma +16 චිත්තජ රූප කලාප | Chiththaja rupa kalapa | විඤ්ඤත්ති රුප​ | Vigngnapthi rupa00:37:15
7972015/10/09Abhidhamma +17 අහාර සියුම් වනසැටි (මිනිස්,දෙව්,බඹ) Ahara Siyum Vana heti (Minis |Brahma | DeV )00:29:26
7982015/10/09Abhidharma +15 අලුත් ජීවීන් හටගනීද​? Alutha Jivin Hataganida ? Mithya Dhrusti | මිත්‍යා දෘෂ්ඨි |00:09:32
7992015/10/09Abhidharma +14 කර්මජ රූප කලාප​ | Karmaja Rupa kalapa | Jivitha Indriya Rupaya | ජීවිතේන්ද්‍රිය රූපය00:16:23
8002015/10/01ඕඝ සම්පයුත්තා ධම්මා ~ ඕඝ විප්පයුත්තා ධම්මා01:09:14
8012015/09/30ඕඝා ධම්මා ~18.09.201502:06:38
8022015/09/23Abhidharma +12 මාර්ග ඵල චිත්ත වීති ( අවබෝධ වනසැටි) | Marga Pala Chiththa Veethi( Awabodhaya)01:23:49
8032015/09/21Abhidharma +11 Samatha_yen Vipassana | සමතයෙන් විපස්සනාවට​ | Ven Welimada Jinalankara Thero00:21:22
8042015/09/21Abhidharma +10 Maitri Dyana Chiththa Veethi | මෛත්‍රී භාවනා චිත්ත වීති (ධ්‍යාන)01:11:03
8052015/09/21Abhidharma +09 AnapanSathi Bhavana Chiththa Veethi | ආනාපානා සති භාවනා චිත්ත වීති (ධ්‍යාන)00:18:38
8062015/09/21Abhidharma +7 රූප කලාප ( දැනේන, උපදින සැටි) | Rupa kalapa (Denena, Upadina seti )01:34:00
8072015/09/21Abhidharma +8 රූප කලාප(කර්මයෙන් හටගන්නා රූප​ නොදත් දේ)Rupa kalapa(Karmayen Sedena Nodath de)01:39:08
8082015/09/15Abhidharma +6 කල්ප​|මෛත්‍රී බුදුරදුන් පහල වන කාලය|Kalpa|Maitri BuduRadun Pahala Vana Kalaya00:55:18
8092015/09/15Abhidharma +5 ප්‍රතිසන්ධිය | Prathisandiya​ (චුති|ප්‍රතිසන්ධි|රූප කලාප|chuthi|Prathisandi|Rupa00:55:43
8102015/09/14Abhidharma +4 මැරෙන​ සැටි 2( මරණාසන්න​ චිත්ත වීති) Marena Seti 2(Maranasanna chiththa veethi02:02:42
8112015/09/14Abhidharma +3 මැරෙන​ සැටි 1(චුති සිත,කර්ම&ගති නිමිත්ත) Marena Seti 1(karmaya,karma&Gathi01:32:48
8122015/09/13Abhidharma +2 Sitha | සිත / විඥානය | Vignanaya | Ven Welimada Jinalankara Thero01:17:19
8132015/09/13Abhidharma +1 | Sitha | සිත / විඥානය | Vignanaya | Ven Welimada Jinalankara Thero01:29:52
8142015/09/10අහේතුක හිතක ලක්‍ෂන හා ඇතිවිමට හේතු​ | Ahethuka Hithaka Lakshana | AbhidharmaYen +500:04:20
8152015/09/09නුවනින්ද සතුන් විශ්මිත දෑ කරන්නේ ? | Nuwanin Sathun Vishmitha De Karanne Keseda ? | AbhiDharmaYen +600:02:11
8162015/09/09හිත බාහිර අරමුනු ගන්නේ | Sitha Bahira Aramunu Ganne | AbhiDharmayen +7 | Ven Jinalankara Thero00:05:55
8172015/09/08අනාපානසතිය & වීති සිත | AnapanaSathiya & Veethi Sitha (සමාධිය|Samadhi|Dyana) | Abhidharmayen +800:22:00
8182015/09/08හිතේ වයස කීයද ? | Hithe Wayasa kiyada ? | පුජ්‍ය වැලිමඩ ජිනාලංකාර ස්වාමීන්වහන්සේ | Abhidharmayen +300:02:22
8192015/09/08අපි ත්‍රිහේතුක ද​ ? | Api Thrihethuka Da ? | Ven Welimada Jinalankara Thero | AbhiDharmaYen +200:03:42
8202015/09/08ත්‍රිහේතුක & ද්විහේතුක වීමට​ හේතු | Thrihethuka & Dvihethuka Vimata Hethuwa | Abhidharmayen +400:09:41
8212015/08/25රූප කලාප 3 ~ 2015 අගෝස්තු 16 වන දින ධර්ම සාකච්චාව02:00:44
8222015/08/22රූප කලාප 2 ~ 2015 අගෝස්තු15 වන දින ධර්ම සාකච්චාව01:58:13
8232015/08/10රූප කලාප 1 ~19.07.201501:39:03
8242015/08/10ඇසක තිබෙන රූප01:33:46
8252015/08/10පුණ්‍යානුමෝදනා කුටි පූජාව00:14:08
8262015/07/07ප්‍රතිසන්ධි සිත දෙවන කොටස සහ අන්තඃකල්පය00:55:11
8272015/07/03ප්‍රතිසන්ධි සිත00:55:26
8282015/05/24භාවනා කරන විට ඇති වන සිත් ~ හතරවන කොටස පූජ්‍ය වැලිමඩ ජිනාලංකාර ස්වාමීන් වහන්සේ -01:24:22
8292015/05/24භාවනා කරන විට ඇති වන සිත් - තුන්වන කොටස ~පූජ්‍ය වැලිමඩ ජිනාලංකාර ස්වාමීන් වහන්සේ -01:04:06
8302015/05/23භාවනා කරන විට ඇති වන සිත් - දෙවන කොටස ~ පූජ්‍ය වැලිමඩ ජිනාලංකාර ස්වාමීන් වහන්සේ -00:58:57
8312015/05/23භාවනා කරන විට ඇති වන සිත් - පළමු කොටස ~ පූජ්‍ය වැලිමඩ ජිනාලංකාර ස්වාමීන් වහන්සේ -00:53:39
8322015/04/22මරණය සහ චුති සිත ~දෙවන කොටස~ පූජ්‍ය වැලිමඩ ජිනාලංකාර ස්වාමීන්වහන්සේ 19.04.201502:02:49
8332015/04/21මරණය සහ සිතේ ක්‍රියාකාරිත්වය පුජ්‍ය වැලිමඩ ජිනාලංකාර ස්වාමීන්වහන්සේ 19.04.2015 දින පළමු කොටස01:32:36
8342015/03/21~ සිත ~ දෙවන කොටස පූජ්‍ය වැලිමඩ ජිනාලංකාර ස්වාමීන් වහන්සේ01:17:10
8352015/03/21~ සිත ~පළමු කොටස පූජ්‍ය වැලිමඩ ජිනාලංකාර ස්වාමීන් වහන්සේ01:16:22
8362015/03/20"චිත්ත වීථි ක්‍රියාකාරිත්වය" - සිත ක්‍රියාත්මකවන හැටි - දෙවන කොටස01:15:51
8372015/03/20"චිත්ත වීථි ක්‍රියාකාරිත්වය" පූජ්‍ය වැලිමඩ ජිනාලංකාර ස්වාමීන් වහන්සේ -01:28:22
8382013/09/22ධර්මයට පැහැදෙන ආකාරය Dharmayata Pahadena Akaraya01:03:36
8392013/09/17Saththis Bodhi Pakshika Dharma Pujawa00:54:15

* The shown dates are the YouTube publish dates of the videos and are in UTC time. The shown durations of sermons may change by about a second from the actual durations.

** This list including the association of list item numbers with the currently shown items is subject to change when the page is updated.