Trekmentor

Bhikkhu Welimada Jinalankara

# Date* Title Duration (hh:mm:ss)
12024/04/11110: (24.06.2019) පටිච්චසමුප්පාදය ~ අටවන දේශනාව00:45:06
22024/04/09641: පටිසඞ‍්ඛාවිපස‍්සනාව සහ වයලක‍්ඛණවිපස‍්සනාව පිළිබඳ සිදු කෙරෙන ඉතාමත් වටිනා ධර්ම විග්‍රයක්.00:39:06
32024/04/08107: (22.06.2019) පටිච්චසමුප්පාදය 0701:29:13
42024/04/06640: මුල මැද අග යහපත්වූ සද්ධර්ම රත්නය නිවැරැදිව හැදෑරීම පිණිස අපවිසින් දැනගත යුතු වටිනා කරුණු කීපයක්00:25:28
52024/04/05**Upcoming Programs with Bhante Jinalankara Thero in Sydney.00:01:48
62024/04/04106: (26.05.19) පටිච්චසමුප්පාදය 06 වන කොටස.01:27:09
72024/04/01639: ස්කන්ධ ධාතු ආයතනයන්ගේ පැවැත්ම නම් වූ සසර නොසිදීමට හේතුවන මඤ්ඤනා ධර්මයන් දැන ගනිමු.00:42:44
82024/03/31105: (25. 05. 2019) පටිච්චසමුප්පාද දේශනා 501:01:01
92024/03/29638: දුකින් මිදීම පිණිස දැඩි වීර්යයෙන් කටයුතුකොට අපවත් වී වදාළ තරුණ භික්ෂූන්වහන්සේ නමක් පිළිබඳකතාවක්00:06:56
102024/03/26637: සත්ව පුද්ගල සංඥාවෙන් මුලාවී තිබෙන සිත් එයින් මුදවා ගැනීමට පිහිටවන ඉතාමත් වටිනා ධර්ම විග්‍රහයක්00:28:50
112024/03/26* Upcoming Programs with Bhante Jinalankara Thero in Sydney.00:01:28
122024/03/25103: (28.04.2019) පටිච්චසමුප්පාදය ~ හතරවන කොටස01:29:43
132024/03/23636: අති ගම්භීර පට්ඨාන ධර්මයන් ඉගෙන ගැනීමට පෙරාතුව අප විසින් දැන ගතයුතු මූලික දහම් කරුණු....00:53:08
142024/03/22102: (27.04.2019) පටිච්චසමුප්පාදය 0300:54:27
152024/03/20635: අශ්‍රැතවත් පෘථග්ජනයන්ගේ සහ ශ්‍රැතවත් ආර්ය ශ්‍රාවකයන්ගේ කලකිරීම් ස්වභාවයන් පිළිබඳ වටිනා දේශනාවක්00:48:42
162024/03/19101: (24. 03. 2019) පටිච්චසමුප්පාදය 02 කොටස01:31:52
172024/03/17634: කාය, වේදනා, චිත්ත, ධම්ම යනුවෙන් සතිපට්ඨාන ධර්ම සතරක් දේශනාකොට වදාළ හේතුව පිළිබඳව දැනුවත් වෙමු.00:18:47
182024/03/16100: (23.03.2019) පටිච්චසමුප්පාදය ~ පළමු කොටස01:48:10
192024/03/14633: සා ඛො පනෙසා භික‍්ඛවෙ, තණ‍්හා කත්‍ථ උප‍්පජ‍්ජමානා උප‍්පජ‍්ජති: කත්‍ථ නිවිසමානා නිවිසති.........01:08:02
202024/03/13099: (13.09.2018) මහා තණ්හා සංඛය සූත්‍රය - පළමු කොටස01:17:51
212024/03/11632: අනන්ත සැප විපාක ලබා දී අවසානයේ නිර්වාණ සැපයත් ලඟා කරදෙන උතුම් කුසලය කුඩායයි අවමන් නොකළ යුතුබව.00:25:23
222024/03/10097: (09.09 .2018) කීටාගිරිසුත්තං ~ දෙවන කොටස02:14:01
232024/03/08631: මුලාවූ සිතින් සාදාගත් සත්වපුද්ගල සංඥාවට අනුව හටගත් තණ්හාව නිසා දිගින් දිගටම පවතින දුක් ස්වභාවය.00:36:26
242024/03/07096: (08.09.2018) කීටාගිරි සුත්තං ~ පළමු කොටස01:54:42
252024/02/25Four Kinds of Worldly Happiness - Ven Welimada Jinalankara of Dhamma Gavesi Monastery New Zealand01:06:54
262024/02/1818 02 2024 ධර්ම දේශණාව01:44:14
272024/02/1717 02 2024 ධර්ම දේශණාව01:29:59
282024/01/28619:ථේරවාද බුදුදහමේ වටිනාකම පිළිබඳවත් ථේරවාදයෙන් බිඳීගිය වෙනත් බෞද්ධසම්ප්‍රදායයන් පිළිබඳවත් දැනගනිමු01:08:28
292024/01/27085: (23.04.2018) අත්ථපටිසම්භිදා, ධම්මපටිසම්භිදා, නිරුත්තිපටිසම්භිදා සහ පටිහානපටිසම්භිදා යන ඤාණ සතර01:38:06
302024/01/25618: මේ දුක තමාම ඇති කරගන්නා දෙයක් ද? නැතිනම් අනුන් විසින් ඇති කරනු ලබන දෙයක් ද? පිළිතුර දැන ගනිමු.00:44:23
312024/01/22617: සසරගමන දික් ගස්වමින් නොනවත්වාම ක්‍රියාත්මකවන ඇස කන නාසය ආදී ආයතන පිළිබඳව කෙරෙන වටිනා විග්‍රහයක්00:43:37
322024/01/2121 01 2024 සංස්කාර නිමිති01:33:04
332024/01/2020 01 2024 ධර්ම දේශණාව සහ සාකච්චාව01:47:55
342024/01/19616: (දෙවන කොටස) භාවනා පුර්ව කෘත්‍යය සහිත දෙතිස් කුණප භවනා මනසිකාරය.00:31:48
352024/01/18084: (12.05.2018) ~ ධම්‌මකථික සූත්‍රය (සූත්‍ර ධර්‍ම ආශ්‍රයෙන් ගැටළු විසදාගැනීම)00:22:13
362024/01/16616: උතුම් සතිපට්ඨානභාවනාවේ ආනිසංස සහ නොයෙක් අසුචියෙන් පිරුණු මේ ශරීරය සිහිනුවණින් මෙනෙහිකරන ආකාරය.01:04:23
372024/01/15083: (12.05.2018) චතු පටිසම්භිදා ඤාණ ධර්ම01:31:42
382024/01/13615: මරණාසන්න කාලයේදී කර්මානුභාවයෙන් වැටහෙන කර්මය, කර්ම නිමිති සහ ගති නිමිති පිළිබඳව සහ ප්‍රතිසන්ධිය00:27:28
392024/01/12081: (22.04.2018) හිතේ ඇතිවන ගැටීම නවත්වා ගැනීම පිණිස දැනගත යුතු දහම් කරුණු කීපයක්.02:03:52
402024/01/10614: පුද්ගල ඇසුර, අතහැරීම සහ අතහැරීම නිසා ඇතිවන සැහැල්ලුව පිළිබඳව දැන ගනිමු.00:17:04
412024/01/09080: (21.04.2018) "තිස‍්සො ඉමා ආවුසො දුක‍්ඛතා. දුක‍්ඛදුක‍්ඛතා සඞ‍්ඛාරදුක‍්ඛතා විපරිණාමදුක‍්ඛතා"00:44:01
422024/01/07613: විදර්ශනා භාවනාව සාර්ථක කරගැනීම පිණිස අනිවාර්යෙන්ම ශ්‍රවණය කළයුතු වටිනා උතුම් ධර්ම දේශනාවක්.00:57:53
432024/01/06079: (21.04.2018) සූත්‍ර ධර්‍ම ආශ්‍රයෙන් ගැටළු විසදාගැනීම ~ හතරවන කොටස (අස්සාද සුත්‍රය)01:23:37
442024/01/04612: කාණ්ඩ හතකට බෙදා දක්වා ඇති රූප ධර්ම පිළිබඳව සහ උතුම් බුද්ධගයා පුණ්‍යභූමිය පිළිබඳ වටිනා විස්තරයක්00:19:07
452024/01/03078: (02.04.2018) සූත්‍ර ධර්‍ම ආශ්‍රයෙන් ගැටළු විසදාගැනීම ~ තුන්වන කොටස01:12:05
462024/01/01611: මනුෂ්‍ය ලෝකයේ හටහත් මංගල කෝලාහලය, දිව්‍ය තල දක්වා පැතිරී ගිය ආකාරය පිළිබඳ කෙටි විස්තරයක්.00:15:16
472023/12/31077: (01. 04. 2018) සූත්‍ර ධර්‍ම ආශ්‍රයෙන් ගැටළු විසදාගැනීම ~ දෙවන කොටස02:54:48
482023/12/29610: උත්තරී මනුස්ස ධර්ම සහ තවත් අප විසින් දැනගත යුතු බොහෝ කරුණු ඇතුලත් ඉතාමත් වටිනා ධර්ම දේශනාවක්.01:07:05
492023/12/28076: (31.03.2018) සූත්‍ර ධර්‍ම ආශ්‍රයෙන් ගැටළු විසදාගැනීම ~ පළමු කොටස02:53:21
502023/12/26609:(දෙවන කොටස) සිත මුලාවට පත් විය හැකි තවත් එක් අවස්ථාවක් පිළිබඳව සහ එවිට කෙසේ හික්මිය යුතුද යන බව.00:18:04
512023/12/24SADAHAM SAWANA || මනසේ මැවෙන ධර් මතා || Ven Welimada Jinalankara Himi00:58:58
522023/12/23609: (පළමුවන කොටස) විදර්ශනා භාවනාව මැනවින් සිදුකරන යෝගාවචරයන් විසින් දැන ගතයුතු වටිනා දහම් කරුණු.00:29:45
532023/12/22SADAHAM SAWANA || බෝධි රාජ සූත්‍රය || Ven Welimada Jinalankara Himi01:42:00
542023/12/22075: (11.02.2018) ආවරණ ධර්ම,සෝවාන් පුද්ගලයා, සංඝ භේදය01:41:29
552023/12/20608: බෝධිසත්ව ගුණෝපේත, අති පූජණීය නා උයනේ අරියධම්ම මහා ස්වාමීන්ද්‍රයන්වහන්සේ පිළිබඳ ගුණ කථනයක්.00:21:14
562023/12/1917 12 2023 ධර්ම දේශණාව02:03:00
572023/12/19SADAHAM SAWANA ධර් මසාකච්ඡාව Ven Welimada Jinalankara Himi01:56:26
582023/12/19074: (10.02 .2018) අධර්මවාදීන් හදුනාගැනීම01:20:13
592023/12/17SADAHAM SAWANA || බෝධි රාජ සූත්‍රය || Ven Welimada Jinalankara Himi01:42:00
602023/12/17607: කර්ම සිත් සහ විපාක සිත් පිළිබඳවත් ප්‍රතිසන්ධි සහ ප්‍රවෘත්ති කර්මජ රූප පිළිබඳවත් දැන ගනිමු.00:38:45
612023/12/1716 12 2023 ධර්ම දේශණාව සිගලෝවාද සූත්‍රය ඇසුරෙන්01:58:00
622023/12/16071: (13.01.2018) විදර්ශනා ඥාන01:40:15
632023/12/13SADAHAM SAWANA || ධර් ම සාකච්ඡාව මිසදිටු බව || Ven Welimada Jinalankara Himi00:21:04
642023/12/09SADAHAM SAWANA || රූප || Ven Welimada Jinalankara Himi00:46:31
652023/12/07067: (09.09.2017) අනන්ත අප්‍රමාණ ආනිසංස ලැබෙන පින්කම් _ සංචේතනිය වග්ග01:46:27
662023/12/05603: අනිමිත්ත, අප්‍රණිහිත සහ ශුන්‍යතා යන තෙවැදෑරුම් වූ විමෝක්ෂයන් පිළිබඳ රසවත් ධර්ම විග්‍රහයක්.00:32:16
672023/12/04066: අනිච්ච01:41:14
682023/12/03SADAHAM SAWANA || මනසේ මැවෙන ධර් මතා || Ven Welimada Jinalankara Himi00:58:58
692023/12/02602: උතුම් වූ නිර්වාණ ධාතුව පිළිබඳ අසා තිබූ ප්‍රශ්න කීපයකට ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් ලබා දුන් පිළිතුරු.00:30:47
702023/12/01065: අහේතුක සිත් 1802:18:19
712023/11/29601: වසවත්තිමාර දිව්‍ය පුත්‍රයාගෙන් පැමිණිය හැකි බාධක හමුවේ ඉවසීමෙන් යුතුව කටයුතු කළයුතු බව.00:42:47
722023/11/28SADAHAM SAWANA ||ධර් ම සාකච්ඡාව || Ven Welimada Jinalankara Himi01:09:53
732023/11/28064: හිත දකින අයුරු01:16:11
742023/11/26600: කෙලෙසුන්ගෙන් සිත මුදවා ගැනීමට ඒකාන්තයෙන්ම උපකාරවන සල්ලේඛ ප්‍රතිපදාව.00:58:53
752023/11/25SADAHAM SAWANA || දුක පිළිබඳවයි || Ven Welimada Jinalankara Himi00:16:49
762023/11/25063: (01.07.2017) රූප කලාප මෙනෙහි කිරීම01:41:08
772023/11/23599: පීළන_සංඛත_සන්තාප_විපරිණාම අර්ථයෙන් සමන්නාගත වූ දුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය පිළිබඳව සිහිපත් කරගනිමු.00:49:31
782023/11/22SADAHAM SAWANA || කුමක්ද මේ චිත්තක්ෂණය || Ven Welimada Jinalankara Himi00:36:56
792023/11/22062: (03.06.2017) කලාප සම්මශ්‍රණය01:49:09
802023/11/21SADAHAM SAWANA || සිත් සැසඳීම || Ven Welimada Jinalankara Himi01:32:11
812023/11/2119 11 2023 ධර්ම සාකච්චාව01:05:18
822023/11/20598: (දෙවන කොටස) ප්‍රත්‍යයෙන් උපන් ස්කන්‍ධ පංචකයෙහි උදය වය බැලීම පිළිබඳව නැගූ ප්‍රශ්න කීපයක්.00:53:47
832023/11/19SADAHAM SAWANA || සංයෝජන ධර් ම || Ven Welimada Jinalankara Himi01:36:58
842023/11/19061: Anger Management01:49:09
852023/11/1818 11 2023 ධර්ම දේශණාව සහ සාකච්චාව02:12:10
862023/11/17598: ප්‍රත්‍යයෙන් උපන් ස්කන්‍ධපංචකයෙහි විපරිණාමය දකින්නාවූ ඥාන පිළිබඳව කෙරෙන අගනා පැහැදිලි කිරීමක්00:38:21
872023/11/16060: (02.04 .2017) කුසල චෛතසික - Part 401:40:11
882023/11/14597: ශාන්ත වූ ප්‍රණීත වූ සංඥාවක් සහිත උතුම් වූ සමාධියක් පිළිබඳව කෙරෙන රසවත් කෙටි ධර්ම දේශනාවක්.00:47:03
892023/11/13059: (01.04.2017 ) කුසල චෛතසික - Part 301:34:58
902023/11/11596: චක්ඛු _ සෝත _ ඝාන ආදී වූ ප්‍රසාද රූප, ද්වාර_ඉන්ද්‍රිය_ආයතන ආදී විවිධ නම් වලින් හැඳින්වීමට හේතු00:22:22
912023/11/10058: (05.03. 2017) කුසල චෛතසික - 201:45:03
922023/11/08595: මහා ප්‍රජාපතී ගෝතමීන් වහන්සේ සතු වූ ගුණස්කන්ධය පිළිබඳව සිදු කෙරෙන ඉතාමත් වටිනා ධර්ම දේශනාවක්.01:08:09
932023/11/07057: (04. 03. 2017) කුසල චෛතසික - Part 100:46:19
942023/11/05594: ප්‍රේතයන් පිළිබඳව ඇසු පැණයකට ගෞරවණීය ස්වාමීන්වහන්සේ ලබා දුන් පිලිතුරක්.00:14:47
952023/11/04056: අකුශල චෙතසිකයන්ගේ ලක්ෂණ00:48:20
962023/11/02593: ක්‍ෂණ නිරෝධය සහ අනුප්පාද නිරෝධය පිළිබඳව  උදාහරණ සහිතව සිදු කරන ලද වටිනා ධර්ම විග්‍රහයක්.00:12:45
972023/11/01055: හිතේ ලක්ෂණ01:06:20
982023/10/30592: පිරිසිදු කුසල් සිතකින් ජීවමාන බුදුරජාණන්වහන්සේ වෙනුවෙන් සිදුකළ උතුම් පූජාවකට ලද අප්‍රමාණ ආනිශංස00:55:35
992023/10/29054: (04.02.17) පරමාර්ථ ධර්ම01:26:11
1002023/10/27591: ඉතාමත් දුර්ලභ සම්පත්තිකර ධර්ම මුණගැසී ඇති මෙම අවස්ථාවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගැනීමට අධිෂ්ඨාන කරගනිමු00:15:55
1012023/10/25053: (18.12.2016) ධර්මයන්ගේ තිබෙන පෞද්ගලික ලක්ෂණ සහ පොදු ලක්ෂණ II01:02:09
1022023/10/23590: "කරන කලට පව් මීරි ය මී සේ _ විඳින කලට දුක් දැඩිවෙයි ගිනි සේ "01:01:24
1032023/10/2222 10 2023 ඵෙණ පිණ්ඩූපම සූත්‍රය Pena Pindupama Suthraya https://tipitaka.lk/sn-3-1-2-5-301:27:27
1042023/10/2121 10 2023 ධර්ම දේශණාව01:24:12
1052023/10/19589: සතිපට්ඨාන භාවනාව තුලින් පංචනීවරණ ධර්ම යටපත් කරමින් සිත ප්‍රබලව සමාධිගත කර ගැනීමට අවශ්‍ය උපදෙස්00:17:03
1062023/10/16588: ආයුෂ කල්ප, අන්තඃකල්ප, අසඞ්ඛ්‍ය කල්ප සහ මහා කල්ප පිළිබඳව දැන ගනිමු.00:14:07
1072023/10/15052: (18.12.2016) පතිරූප දේශය00:28:26
1082023/10/13587: ආත්ම සංඥාව දුරු කර ගැනීමට සෘජුවම උපකාර වන හේතු ඵල දහම පිළිබඳ තවත් රසවත් ධර්ම විග්‍රහයක්.00:36:25
1092023/10/12051: (18.12.2016) අපට අනිත්‍ය නොවැටහෙන්නේ ඇයි00:12:11
1102023/10/10586: එකෙනෙක හා බැඳී ක්‍රියාත්මකවන නාමරූප ධර්මයන් කෙරෙහි පවත්නා වූ ආත්ම සංඥාව දුරුකරගැනීමේ වටිනාකම.00:29:53
1112023/10/07585: සිල්වත් ගුණවත් මහා සඟ රුවන උදෙසා පිළිගන්වන ලද භාණ්ඩ සම්බන්ධයෙන් පිළිපැදිය යුතු ආකාරය.00:55:33
1122023/10/06050: (17.12 .16) මනෝමය ධර්මයන් 6 ක්00:58:37
1132023/10/04584: සංකල්පමය රාගය කුමක්දැයි දැනගනිමු.00:20:26
1142023/10/02251: මනෝ ද්වාරික අරමුණු පිළිබඳව තික මාතිකා ඇසුරින් සිදු කරන ලද ඉතාමත් වැටීම ධර්ම විග්‍රහයක් .02:20:27
1152023/10/01049: 112: (20.11.2016) පෞද්ගලික සහ පොදු ලක්ෂණ01:25:23
1162023/09/29583: (දෙවන කොටස) ලාමක අදහස් ඇති පුදගලයන් ඇසුරු කිරීමෙන් ද්වේශය, වෛරය ආදී ක්ලේශ ධර්මයන් ඇතිවන බව.00:09:14
1172023/09/27048: පූජකෝ ලබතේ පූජං.....00:11:10
1182023/09/26583: ධාතු වශයෙන් අදහස් වශයෙන් සත්ත්‍වයෝ සත්ත්‍වයන් හා එක් වනබව භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ උතුම් දේශනාවයි.00:33:24
1192023/09/25582:තථාගතයන්වහන්සේ විසින් නොයෙක් අයුරින් වර්ණනා කළා වූ පිළිකුල් භාවනාව පිළිබඳ වටිනා පැහැදිලි කිරීමක්00:34:14
1202023/09/2424 09 2023 චිත්ත වීථිය දේශණාව සහ සාකච්චාව01:48:53
1212023/09/23582:තථාගතයන්වහන්සේ විසින් නොයෙක් අයුරින් වර්ණනා කළා වූ පිළිකුල් භාවනාව පිළිබඳ වටිනා පැහැදිලි කිරීමක්00:34:14
1222023/09/2323 09 2023 චිත්ත වීථිය01:28:22
1232023/09/2323 09 2023 ජපන් චාරිකාව00:23:37
1242023/09/22047: (19.11.2016) ගුණ මැකීම00:23:18
1252023/09/20581: සත්තසුරියග්ගමන සූත්‍රය ඇසුරින් සිදු කළ දේශනාවක් _ මෙම හඬ පටිය තරමක් පැරණි බව කරුණාවෙන් සළකන්න.00:52:10
1262023/09/19046: (19.11.2016) ධර්ම සාකච්ඡාව01:06:51
1272023/09/17580:නිර්වාණ ධාතුව සාක්ෂාත් කරගැනීමට අවශ්‍යම ධර්මයක් වන ශ්‍රද්ධාව පිළිබඳ ඉතාමත් වටිනා ධර්ම විග්‍රහයක්00:24:03
1282023/09/14579: (දෙවන කොටස) භාවනා කිරීමේ පරමාර්ථය සහ භාවනාව සම්බන්ධයෙන් දැන ගතයුතු වටිනා කරුණු කීපයක්.00:19:30
1292023/09/13045: (09.10.16) වොත්තපන සිත00:53:18
1302023/09/11579: ආනාපාන සති භාවනාවේදී සිත එකඟ කර ගැනීමට බෙහෙවින් උපකාර වන ගණන් කිරීමේ ක්‍රමය පුහුණු කරනා ආකාරය.00:14:58
1312023/09/10044: (09.10. 2016) ඒක චිත්තක්ෂණික සහ නානා චිත්තක්ෂණික00:34:57
1322023/09/08578: (දෙවන කොටස) ඉරියව් පැවත්වීම පිළිබඳ මෙනෙහි කිරීමෙන් අනතුරුව එම ක්‍රියාවන්ගේ සමුදය_වය දකින ආකාරය.00:22:08
1332023/09/07043: (09.10.2016) කර්මජ රූප සහ චිත්තජ රූප00:44:08
1342023/09/05578: (1) මහත්වූ ආනිසංස ලබාදෙන සතිපට්ඨාන භාවනාවට අයත් ඉරියාපථ භාවනාව පිළිබඳ ඉතාමත් අගනා දහම් කාණ්ඩයක්00:39:04
1352023/09/04042: (08.10.2016) චෛතසික ධර්ම01:27:34
1362023/09/02577:සිත සහ එක්ව ඉපිද සිත සමග නිරුද්ධවන දෙපනසක් වූ චෛතසිකධර්මයන් පිළිබඳ ඉතාමත් වටිනා පැහැදිලි කිරීමක්00:21:46
1372023/09/01041: (25. 09. 2016) මනෝ ධර්ම සහ සිත් 8902:00:53
1382023/08/30576: සසරින් ඉක්මයානොදී සත්ත්වයා දුකෙහිම බැඳ තබන 'තණ්හාව' සතු ගති ලක්ෂණ කීපයක් නැවතත් සිහිපත් කරගනිමු00:25:26
1392023/08/27575:උතුම් වෙසක් සමයක දේශනා කරනලද කලාතුරකින් අසන්නට ලැබෙන අති ගම්භීර දහම් කරුණු ඇතුලත් වටිනා දේශනාවක්01:09:08
1402023/08/26040: නවසීවතික භාවනාව01:00:16
1412023/08/24574: බුදුරජාණන්වහන්සේ සතු අනන්ත ඥාන සමුදාය අතුරින් උතුම් සත් සැත්තෑ ඥාන පිළිබඳ වටිනා ධර්ම විග්‍රයක්.00:29:17
1422023/08/23039: ධාතු මනසිකාරය01:58:48
1432023/08/21573: පෘථග්ජන භූමිය ඉක්මවා සියලුම මාර්ග ඵල ලබා ගැනීම පිණිස පංච උපාදානස්කන්ධයන් මෙනෙහි කළයුතු ආකාරය.00:20:56
1442023/08/2020 08 2023 ධර්ම දේශණාව සහ සාකච්චාව01:29:15
1452023/08/1919 08 2023 සූත්‍ර දේශනාව01:16:39
1462023/08/18572: ඵෙණපිණ‍්ඩූපමං රූපං_වෙදනා බුබ‍්බුළූපමා_මරීචිකූපමා සඤ‍්ඤා_සඞ‍්ඛාරා කදලූපමා_මායූපමඤ‍්ච විඤ‍්ඤාණං.01:08:25
1472023/08/17038: සති පට්ඨානය ~ පටික්කුල මනසිකාර පිළිකුල් භාවනාව01:42:51
1482023/08/15571: 05.08.23 වනදින පැවත් වූ භාවනා වැඩ සටහනක දී ගෞරවණීය ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් ලබා දුන් වටිනා උපදෙස්01:01:05
1492023/08/14037: සති පට්ඨානය ~ සම්පජාන සිහි නුවණ සති01:19:35
1502023/08/12570: 'සීල පරාමාසය' සහ 'වත පරාමාසය' පිළිබඳව නිවැරදිව දැන ගනිමු .00:17:06
1512023/08/11036: සති පට්ඨානය ~ ඉරියාපත01:37:33
1522023/08/09569: ලෝක ධර්මයන් නොදකින අන්ධබාල පෘථග්ජනයන්ගේ දීර්ඝ සසර පැවැත්ම පිළිබඳ සිදු කළ වටිනා ධර්ම දේශනාවක්00:37:16
1532023/08/06අන්තරායක ධර්ම - පූජ්‍යපාද භන්තේ ජිනාලංකාර හිමිපාණන් වහන්සේ | 06-08-202301:31:35
1542023/08/06250: ගිලන් වූ දෙමාපියන් පිළිබඳ තීරණ ගැනීමේදී ඥානාන්විතව ක්‍රියා කළයුතු ආකාරය සහ අන්තරායික ධර්ම.01:30:55
1552023/08/04568: පංචඋපාදානස්කන්ධ දුකෙන් අත්මිදීම පිණිස කෙතරම් උත්සාහ කළ ද එයට බාධා පමුණුවන ආවරණ ධර්ම.00:17:41
1562023/08/03034: (15.05 .2016 ) ධර්ම සාකච්චාව සිත්, මරණය, ශුන්‍යතාවය01:59:20
1572023/08/01567: "දින්නං සුඛඵලං හොති" _ දුන් දේ සැප විපාක ඇතිකරන්නේ වේ.00:15:10
1582023/07/31033: කබලිකාර ආහාර00:12:56
1592023/07/29566: උතුම් බුද්ධසාසනය තුල වඩන්නාවූ ගුණධර්ම_පුරුදු කරනු ලබන කමටහන් මරණාසන්න මොහොතේ අපහට පිහිටවන ආකාරය00:09:02
1602023/07/28032: සිත් ගලපා ගැනීම01:16:46
1612023/07/26565: අපතුල තිබෙන මුලාවට හේතු පෙන්වා දෙමින් සත්ආකාරයකට සිදුකරන විදර්ශනා භාවනාව පිළිබඳ වටිනා දේශනාවක්00:50:31
1622023/07/25031: ධර්ම සාකච්ඡාව, මිත්‍යා දෘෂ්ඨිය, අසංකත ධාතුව00:18:09
1632023/07/23564: කල්‍යාණ ගතිපැවතුම් ඇති ධෛර්යමත්වූ ප්‍රඥාවන්ත මිතුරකු තමන් ඇසුරට නොලදහොත් හුදෙකලා වාසය උතුම් බව00:24:19
1642023/07/22030: උපාදානස්කන්ධය00:19:51
1652023/07/20563: අර්හත් මාර්ග සිත_ඵල සිත සහ ප්‍රත්‍යවේක්ෂා සිත් දක්වා විවිධ අවස්ථාවන්හීදී පවතින සම්මාදිට්ඨිය.00:27:34
1662023/07/19029: (17.04.2016) දඔදිව චාරිකාව01:25:33
1672023/07/17562:(2) සියලු දුක්ඛයන්ගේ හටගැනීම දැක්වෙන ගම්හීර වූ පටිච්චසමුප්පාද දේශනාවේ පද 2ක් පැහැදිලිව දැනගනිමු.00:31:47
1682023/07/17562:(2) සියලු දුක්ඛයන්ගේ හටගැනීම දැක්වෙන ගම්හීර වූ පටිච්චසමුප්පාද දේශනාවේ පද 2ක් පැහැදිලිව දැනගනිමු00:34:03
1692023/07/16028: ධර්ම සාකච්ඡාව02:02:16
1702023/07/14562: ප්‍රතිසන්ධි _ ප්‍රවෘත්ති _ විපාක සහ අවිපාක විඥාන පිළිබඳව සිදු කෙරෙන වටිනා ධර්ම විග්‍රයක්.00:33:03
1712023/07/13027: බ්‍රහ්ම විහාර විදර්ශනා ක්‍රමය02:26:39
1722023/07/11561: අසුභ වූ මෙම කයෙහි පිහිටා ඇති නා නා විධ කුණප කොටස් පිළිබඳ මනසිකාර කිරීමක් සහ භාවනා පූර්ව කෘත්‍යය00:31:48
1732023/07/10026: සෝතානුධත සුත්‍රය01:44:00
1742023/07/08560: සමූහ _ සන්තති _ කෘත්‍ය _ ආරම්මණ ආදී ඝන හතර විනිවිද දැකීම පිණිස වර්ධනය කළයුතු ධම්මවිචය බොජ්ඣංගය00:36:59
1752023/07/07025: කාලාම සුත්‍රය01:47:39
1762023/07/05559: (දෙවන කොටස) පංචස්කන්ධ දුක්ඛය ගැඹුරින් අවබෝධ කරගැනීම පිණිස මෙනෙහි කළ යුතු තවත් ආකාර කීපයක්.00:27:15
1772023/07/04024: උදයබ්බ ඥානය01:28:12
1782023/07/02559: හේතු සමවායෙන් හටගන්නාවූ පඤ්චස්කන්ධය නිසා අපහට විඳීමට තිබෙන දුක් කන්දරාව සහ ඒවා මෙනෙහි කරන ආකාරය00:34:23
1792023/06/30023: ලෝක ධාතුව00:16:34
1802023/06/29558: නාම රූප ධර්මයන්ගේ ත්‍රිලක්ෂණය අතුරින් එක් ලක්ෂණයන් ගැඹුරින්ම අවබෝධ වී සිත නිවනට පත්වන ආකාරය.00:54:56
1812023/06/28022: අපට දැනට ලැබී ඇතිදේ01:47:47
1822023/06/26557: සීමා මායිම් වලින් තොරව සියලුම සංස්කාර ධර්මයන් අනිත්‍ය වශයෙන් මෙනෙහි කිරීමෙන් ලබාගත හැකි ආනිසංස.00:34:13
1832023/06/24021: 140: ඕඝ සම්ප්‍රයුත්ත ධර්ම සහ ඕඝ විප්පයුත්ත ධර්ම01:05:38
1842023/06/23556:චතුසමුට්ඨානික රූප සමූහයක්වූ මේ කයෙහි ඒකජකාය ද්විජකාය සහ තිජකාය වශයෙන් හඳුන්වනු ලැබූ විවිධ අවස්ථා00:13:23
1852023/06/22020: (18.09.2015) ඕඝා ධම්මා01:57:13
1862023/06/21019: (16.08.2015) රූප කලාප 3 ~ ධර්ම සාකච්ඡාව01:52:02
1872023/06/20555:උපතක් ඇතිකල්හි නොඉපදීමට මුල්වූ නිර්වාණයක්ද තිබිය යුතුයි ආදී වශයෙන් බෝධිසත්වයන්ට ඇතිවූ සිතුවිලි.00:31:44
1882023/06/19018: (15.08.2015) රූප කලාප 201:42:03
1892023/06/18017: (19.07.20) රූප කලාප 101:31:55
1902023/06/1818 06 2023 අනිමිත්ත01:25:53
1912023/06/17554: නෙත්තිප්‍රකරණය_පෙටකෝපදේශය යන උතුම් පොත්වහන්සේලා සහ සම්මාදිට්ඨිය පිළිබඳව කෙරෙන වටිනා විග්‍රයක්.00:24:09
1922023/06/1717 06 2023 ධර්ම දේශණාව සහ සාකච්චාව01:27:22
1932023/06/16015: කුටි පුජාව00:13:45
1942023/06/16016: ඇසක තිබෙන රූප01:27:10
1952023/06/15014: ප්‍රතිසන්ධි සිත දෙවන කොටස සහ අන්තඃකල්පය00:51:40
1962023/06/14553: දෘෂ්ටිගත සම්ප්‍ර‍යුක්ත සහ විප්‍ර‍යුක්ත සිත් හඳුනා ගන්නා ආකාරය පිළිබඳව කෙරෙන පැහැදිලි කිරීමක්.00:15:50
1972023/06/13013: ප්‍රතිසන්ධි සිත00:50:10
1982023/06/12012: භාවනා කරන විට ඇති වන සිත් ~ හතරවන කොටස00:56:59
1992023/06/11552: කාමාවචර රූපාවචර සහ අරූපාවචර භුමිවල උපදින සත්වයන්ගේ ස්වභාවයන් පිළිබඳව කෙරෙන ධර්ම විග්‍රයක්.00:31:53
2002023/06/10011: භාවනා කරන විට ඇති වන සිත් - තුන්වන කොටස01:02:07
2012023/06/09010: භාවනා කරන විට ඇති වන සිත් දෙවන කොටස00:51:21
2022023/06/08551: ගුණයෙන් අසම සම වූ සත්ත්‍වයන් අතර ශ්‍රේෂ්ඨ වූ සම්මා සම්බුදුරජාණන්වහන්සේගේ උතුම් භගවා බුදුගුණය.00:27:24
2032023/06/07009: භාවනා කරන විට ඇති වන සිත් - පළමු කොටස00:51:00
2042023/06/06008: මරණය සහ චුති සිත ~දෙවන කොටස01:48:11
2052023/06/05550: සංසාරය ඉක්ම යා නොදී ඒ ඒ අරමුණෙහි සිත බැඳ තබන්නා වූ තෘෂ්ණාවේ නා නා විධ ලක්ෂණ දැන  ගනිමු.00:22:59
2062023/06/04007: මරණය සහ සිතේ ක්‍රියාකාරිත්වය01:25:46
2072023/06/02549: මිහිඳු මහරහතන්වහන්සේගේ ලංකාගමනය පිළිබඳ රසවත් තොරතුරු සහිත ඉතාමත් උතුම් සූත්‍ර දේශනාවක්,03:14:41
2082023/05/31548: සිත් තුල තිබෙන තදබල මුලාව දුරු කොට ප්‍රඥාව පහළ කරගැනීමට අපහට පිහිටවන උතුම් අභිධර්ම දේශනාව.00:09:56
2092023/05/2121 05 2023 ධර්ම දේශණාව සහ සාකච්චාව01:29:54
2102023/05/2120 05 2023 ධර්ම දේශණාව සහ සාකච්චාව02:05:37
2112023/05/07249:තථාගතයන්වහන්සේ විසින් දේශනාකොට වදාළ උතුම් නිර්වාණ ධාතුවට පැමිණිමට ඇති එකම මාර්ගය පිළිබඳ දේශනාවක්01:41:21
2122023/05/0703. විදර්ශනා ඥාන - භන්තේ ජිනාලංකාර හිමිපාණන් | 07-05-202301:42:21
2132023/05/06537: නොයෙකුත් අරමුණු පසුපස යන සිත, දමනය කිරීම යෙහෙකි. හික්ම වූ එම සිත, සැප ලබා දෙන බව.00:12:49
2142023/05/04536: තථාගත සම්මා සම්බුදුරජාණන්වහන්සේගේ ජීවිත ගමනේ අවසාන කාල පරිච්ඡේදය තුල සිදු වූ වැදගත් කරුණු.00:57:36
2152023/05/03535: දයාව කරුණාව මිශ්‍ර අලෝභී චේතනාවක් සිහිත සිතකින් සිදුකරන බලවත් කුසලකර්මයන්ගේ ආශ්චර්යමත් ස්වභාවය00:23:06
2162023/05/01534: (දෙවන කොටස) මනුස්ස ලෝකයේත් දිව්‍යලෝකවලත්  කාමයන්ගේ විපාක ලබාදෙන නොයෙකුත් ආකාර.00:20:33
2172023/04/29534: නිබ්බේධිකපරියාය නම් වූ ධර්‍මපර්‍ය්‍යායට අනුව කාමයන් හදුනාගැනීමේ පටන් නිරෝධය දක්වාවූ ප්‍රතිපදාව00:49:36
2182023/04/27533: (2 කොටස) අනාථපිණ්ඩිකොවාද සූත්‍රය අවසානයේදී ඇසූ ප්‍රශ්නයකට ස්වාමීන්වහන්සේ ලබා දුන් වටිනා පිළිතුර00:11:21
2192023/04/25533: බුද්ධසාසනයට මහත් පිහිටක්වූ අනාථපිණ්ඩික සිටුතුමාට සාරිපුත්‍රයන්වහන්සේ විසින් දේශනාකළ ගම්භීර දහම01:10:50
2202023/04/23532: තථාගතයාණන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරන ලද ධර්මය තමාතුලින් දකින ආකාරය.00:11:35
2212023/04/2323 04 2023 රූප සප්තක විදර්ශනා භාවනාව01:18:21
2222023/04/2222 04 2023 සමාධි සූත්‍රය https://www.thripitakaya.org/tipitakaya/Index/557?s=1033201:55:04
2232023/04/21531: කාමාවචර, රූපාවචර, අරූපාවචර සහ අපරියාපන්න භූමිවල ධර්මයන් ව්‍යවස්ථාපනය කෙරෙන ආකාරය දැනගනිමු.00:33:01
2242023/04/19530: නැවත නැවතත් අසා සිතෙහි දරාගතයුතු, විදර්ශනා භාවනාවට උපකාරවන ඉතාමත් වටිනා උතුම් දහම් කාණ්ඩයක්.00:30:50
2252023/04/17529: අසීමිත පීඩා ගෙන දෙන, අසීමිත ලෙඩ දුක් ඇති කරවන රූපස්කන්‍ධය ඇතුළු අනෙකුත් ස්කන්ධයන්ගේ උදය - වය.00:29:45
2262023/04/16006: සිත ~ දෙවන කොටස01:12:58
2272023/04/15528: පරණවන ජීවිතයත් සමග මුහුණ පාන්නට වන සිදුවීම් වලදී මධ්‍යස්ථ හිතකින්  ඒවාට මුහුණදෙන ආකාරය.00:16:55
2282023/04/13527: සියල්ල දත් ලොව්තුරා සම්මා සම්බුදුරජාණන්වහන්සේ විසින් සතිපට්ඨාන ධර්මයන් සතරක් දේශනා කිරීමට හේතුව00:18:58
2292023/04/11SADAHAM SAWANA || දුරු කල යුතු සංඥා || Ven Welimada Jinalankara Himi01:19:47
2302023/04/11526: ආර්‍ය්‍ය‍යන්වහන්සේලාගේ සිත්වල පහළවන පටිසම්භිදා ඥාන උදාහරණ සහිතව පැහැදිලි කෙරෙන වටිනා විග්‍රහයක්00:25:10
2312023/04/09248: කල්‍යාණමිත්‍ර ජයන්ත රත්නායක මහතාට ආශීර්වාද කිරීම පිණිස පැවැත් වූ උතුම් ධර්ම දේශනාව.02:12:16
2322023/04/08525: ප්‍රතිපත්ති පූරණය කරමින් නිවුණු සිතැතිව බුදුන් කල ජීවත් වූ ගිහි උපාසක යුවලක් පිළිබඳ කථා පුවතක්.00:28:22
2332023/04/06524: දැනට හටගෙන නැති නමුත් මතුවට ඇතිවිය හැකි දුක්ඛ වේදනාවක් සම්බන්ධයෙන් සිත ප්‍රතිචාර දක්වන ආකාරය,00:23:51
2342023/04/04SADAHAM SAWANA || වැඩිය යුතු අනුපස්සනා || Ven Welimada Jinalankara Himi00:56:22
2352023/04/04523: නිරතුරුව වෙනස්වන ධාතු ස්වභාවයන් මෙනෙහි කරමින් දුක්ඛ සත්‍යය වටහා ගනිමු.00:18:41
2362023/04/03247: "ජාතියා සති ජරාමරණං හොති. ජාතියා අසති ජරාමරණං න හොතී”02:21:40
2372023/03/31522: ධම්මානුපස්සනාව පිළිබඳව සහ රූමත් මවකගේ කුස පිළිසිඳ ගැනීමට තිබෙන හැකියාව පිළිබඳව ඇසූ ප්‍රශ්න.00:10:35
2382023/03/30SADAHAM SAWANA || සිත දකින්නේ කෙසේද || Ven Welimada Jinalankara Himi01:22:14
2392023/03/30004: චිත්ත වීථි ක්‍රියාකාරිත්වය සිත ක්‍රියාත්මකවන හැටි දෙවන කොටස01:10:53
2402023/03/29521: පටිච්චසමුප්පාද පාලියෙහි 'විඤ්ඤාණ පච්චයා නාමරූපං' යන පදය පිළිබඳව සිදු කෙරෙන වටිනා ධර්ම විග්‍රයක්00:36:25
2412023/03/27SADAHAM SAWANA || දහම් ගැටළු හා පිළිතුරු || Ven Welimada Jinalankara Himi01:36:33
2422023/03/27520: ඇසූ පමණින් සිත නිවී සැනසී යන උතුම් නිර්වාණ ධාතුවේ ලක්‍ෂණ.00:14:42
2432023/03/25519: (2) ගුණ මෙනෙහි කොට වන්දනා කළ පමණින් අප්‍රමාණ පිං රැස්වන ආර්‍ය සිතක තිබෙන ආශ්චර්යමත් ස්වභාවය.00:28:08
2442023/03/25003: චිත්ත වීථි ක්‍රියාකාරිත්වය සිත ක්‍රියාත්මකවන හැටි01:20:49
2452023/03/25002: ධර්මයට පැහැදෙන ආකාරය01:02:43
2462023/03/25001: සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම පුජාව00:54:01
2472023/03/23519: (පළමුවන කොටස) බියෙක් හෝ තැති ගැන්මෙක් ඇති වූ කලක බුදුගුණ මෙනෙහි කිරිමෙන් එය පහව යෑමට හේතුව.00:17:48
2482023/03/21518: සිත මධ්‍යස්ථව තබා ගැනීමට අවශ්‍ය උපේක්ඛා සම්බොජ්ඣංගය පිළිබඳව සිදු කෙරෙන වටිනා ධර්ම විග්‍රයහයක්.00:14:30
2492023/03/19SADAHAM SAWANA || සිත තිබෙන්නේ කොහිද || Ven Welimada Jinalankara Himi00:39:16
2502023/03/19517: ලබා ගත් දුර්ලභ වූ මනුස්ස ජීවිතයෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගැනීම පිණිස වැඩිය යුතු උතුම් විදර්ශනා භාවනාව.01:08:33
2512023/03/1919 03 2023 ප්‍රශ්ණ සහ උත්තර01:54:57
2522023/03/1818 03 2022 “උපාදානය” – පටිච්චසමුප්පාද දේශනා01:25:54
2532023/03/17516: එදිනෙදා ජීවිතයේදී පහළවන දවන තවන සිතුවිලි වලින් හිත ගලවාගෙන යහපත් සංකල්පනා ඇතිකර ගැනීමට උපදෙස් .00:11:45
2542023/03/15515: අසංඛත වූ ආකාශ ධාතුව පිළිබඳවත්, විදර්ශනාවට භාජනය කළ හැකි රූප ආදී බොහෝ දේ පිළිබඳ ධර්ම සාකච්ඡාවක්00:56:01
2552023/03/13514 (3) අවසාන කොටස _ "ආරම්මණඤ්ච පටිසඞ්ඛා-භඞ්ඟඤ්ච අනුපස්සති _ සුඤ්ඤතො ච උපට්ඨානං-අධිපඤ‍්ඤාවිපස‍්සනා."00:10:24
2562023/03/11514 (දෙවන කොටස): "ආරම්‌මණං අන‍්වයෙන - උභො එකවවත්‍ථනා _ නිරොධෙ අධිමුත‍්තත්තා - වයලක්ඛණ විපස්සනා".00:14:34
2572023/03/09514 (පළමුවන කොටස) "වත්‍ථුසඞ්කමනාචෙව - සඤ්ඤාය ච විවට්ටනා _ ආවජ්ජන බලඤ්චෙව - පටිසඞ්ඛා විපස්සනා"00:13:47
2582023/03/07513 (2): විජ්ජාභාගීය ධර්ම පිළිබඳව සිදු කළ දේශනාව අවසානයේදී ඇසූ ප්‍රශ්න සහ ඉතාමත් වටිනා පිළිතුරු.00:11:21
2592023/03/06SADAHAM SAWANA || විශේෂ ධර් ම දේශනය || Ven Welimada Jinalankara Himi02:08:22
2602023/03/05246: සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් අවබෝධකොට වදාළ උතුම් නිර්වාණ ධාතුවේ ඇති අප්‍රමාණ ගුණ අතුරින් කීපයක්.01:28:19
2612023/03/04513:බුදුරජාණන්වහන්සේ වැඩ සිටින කාලයේදී සිදු වූ කතා ප්‍රවෘත්තියක් ඇසුරින් පහදා දුන් විජ්ජාභාගීය ධර්ම00:40:17
2622023/03/02512: ක්‍ෂණ නිරෝධය, සන්තති නිරෝධය සහ අනුප‍්පාද නිරෝධය පිළිබඳව පැහැදිලිව දැනගනිමු00:10:37
2632023/02/28SADAHAM SAWANA ||මනස ක්‍රියාකිරීමේ ලක්ෂණ || Ven Welimada Jinalankara Himi01:12:02
2642023/02/28512: සංසාර දුකින් මිදී යෑම පිණිස බණ ඇසිය යුතු ආකාරය සහ දෙවැදෑරුම් වූ සෝතාපත්ති අංගයන්.00:21:52
2652023/02/26511: සක්මන් භාවනාවේ දී උපදින නාම රූප ධර්මයන් හඳුනා ගැනීමට උපකාර වන අගනා දහම් කාණ්ඩයක්.00:10:30
2662023/02/24510: ප්‍රායෝගික ජීවිතයේ දී ධර්මය දකින ආකාරය පැහැදිලි කරන ඉතාමත් රසවත් දහම් කාණ්ඩයක්.00:23:18
2672023/02/22509: සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ සාරාසංඛෙය්‍යය කල්ප ලක්ෂයකටත් පෙර සිට පුරුදු කරන ලද උතුම් කරුණා ගුණය00:46:54
2682023/02/20508: අති පූජණීය ජිනාලංකාර ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් 'ධම්ම දායාද' සූත්‍රය ඇසුරින් පැවැත් වූ ධර්ම දේශනාව01:09:12
2692023/02/1919 02 2023 තිකමාතිකා01:22:09
2702023/02/1918 02 2023 සම්පඡඤ්ඤය00:45:30
2712023/02/18507:අනුශය ධර්ම සහ සංඛත වූ ධර්ම සමූහකින් අසංඛත වූ නිර්වාණ ධාතුව අවබොධ කරගැනීම පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීමක්00:06:20
2722023/02/1818 02 2023 ස්වාමින්වහන්සේලාගේ පැවැත්ම00:13:51
2732023/02/1818 02 2023 සීලය00:47:26
2742023/02/15506: භවාංග සිතේ  ස්වභාවය  පිළිබඳව විස්තර කෙරෙන වටිනා දහම් කාණ්ඩයක්.00:09:01
2752023/02/13505: 'ආනාපාන සති භාවනාව' වැඩීමේදී දැනගත යුතු කරුණු නැවත නැවතත් සිහිපත් කර ගනිමු.00:29:20
2762023/02/11504: කුසල වීර්‍ය්‍ය පිළිබඳව සහ සුරාමේරය පානය කීරීමෙන් වැළකීම නම් වූ ශික්ෂාපදය පිළිබඳව නැගූ ප්‍රශ්න00:09:46
2772023/02/09503: කෙලෙස් ධර්ම - සංකිලේසික ධර්ම - අසංකිලේසික ධර්ම - සංකිලිට්ඨ ධර්ම සහ අසංකිලිට්ඨ ධර්ම දැන ගනිමු.00:24:03
2782023/02/08SADAHAM SAWANA || නිවන් මග අහුරා ගෙනද || Ven Welimada Jinalankara Himi01:11:10
2792023/02/07502: නිවන් මග ගමන් කරන්නේ වූ නමුත් පෘථග්ජන සිතෙහි ස්වභාවය සහ ධර්ම ප්‍රතිවේධයෙන් පසුව පවතින ස්වභාවය.00:10:04
2802023/02/05245: සම්මා සම්බුදු රජාණන්වහන්සේ සතු සුවිශේෂී වූ තෙසැත්තෑ ඤාණ පිළිබඳ දේශනා මාලාවේ දෙවන  දේශනාව.01:51:41
2812023/02/04501: 'චේතෝ විමුක්තිය' සහ 'පඤ්ඤා විමුක්තිය' යනු කුමක්දැයි පැහැදිලිව දැන ගනිමු.00:12:28
2822023/02/02500: තථාගතයාණන් වහන්සේ සතු අනන්ත බුදු ගුණ සමුදායෙන් භගවා ගුණය පිළිබඳව සිදු කෙරෙන වටිනා දහම් කාණ්ඩයක්00:27:24
2832023/02/01SADAHAM SAWANA || බුදු ගුණ වැඩීම || Ven Welimada Jinalankara Himi01:54:33
2842023/01/31SADAHAM SAWANA || දහම් ගැටළු හා පිළිතුරු || Ven Welimada Jinalankara Himi01:36:33
2852023/01/31499 (2): හොඳින් අසා, ධාරණය කරගත් ධර්මය වචනයෙන් පුරුදු කරමින් නුවණින් අර්ථ විමසීමෙන් ලැබෙන ආනිසංස.00:22:00
2862023/01/29SADAHAM SAWANA ||චේතෝ විමුක්තිය යනු කුමක්ද ||Ven Welimada Jinalankara Himi01:34:22
2872023/01/29499: (පළමුවන කොටස) නවාංග ශාස්තෘ සාසනය සහ එය උගතයුතු ආකාරය.00:11:05
2882023/01/27498: අතීත කුසලාකුසල ධර්ම අරමුණු වීමෙන් නැවත එවන් ධර්මයන්ගේ පහළ වීම සහ එම ධර්ම විදර්ශනාවට නගන ආකාරය.00:20:35
2892023/01/25SADAHAM SAWANA || බෝධිරාජ සූත්‍රය || Ven Welimada Jinalankara Himi01:42:00
2902023/01/25497: සසර දුකින් එතෙර කරවන නිවන් මග ගමන් කරන අප විසින් සිහියේ තබාගත යුතු තවත් වටිනා කරුණු කීපයක්.00:19:50
2912023/01/2422 01 2023 ප්‍රශ්ණ සහ උත්තර01:43:32
2922023/01/2321 01 2023 පරිඤ‍්ඤාව01:45:33
2932023/01/23496: අකැමැති පුද්ගලයින් ඇස ගැටුන පමණින්ම අසහනයට පත්වන සිත සමථයකට පත්කර ගැනීම පිණිස වටිනා උපදේශයක්.00:07:32
2942023/01/21495: සිල්වතකු විසින් සෝවාන් ආදී මාර්ග ඵල සාක්ෂාත් කරගැනීම පිණිස කුමන දහමක් මෙනෙහි කළ යුතු වේ ද?00:14:29
2952023/01/19494: ජීවිත පැවත්මට උදව් කරන 'මූල සිත' පිළිබඳව නැවතත් සිහිපත් කරගනිමු.00:14:38
2962023/01/17493: (දෙවන කොටස) සිදුකරන ලද කුසල අකුසල කර්ම මරණාසන්නයේදී මතු වී ඊට අනුරූප විපාක ලබාදෙන පිළිවල.00:46:32
2972023/01/15493: (පළමුවන කොටස) කරන කලට පවු මීරිය මී සේ - විඳින කලට දුක් දැඩිවෙයි ගිනි සේ ....00:12:39
2982023/01/13492: නිරන්තරයෙන්ම කර්ම රැස්කරවමින් සසර ගමන දිගු කරන ආයතනයන්ගේ කෘත්‍යය නුවණින් මෙනෙහි කළයුතු ආකාරය.00:13:28
2992023/01/11491: නුවණ ඇති පුද්ගලයා නිර්‍වාණය පිණිස වූ මාර්‍ගය ලැබ නැවත නැවත නොඋපදී.00:58:50
3002023/01/09490: සත්‍යය දැකීම පිණිස පරමාර්ථය අවබෝධ කරගතයුතු වුවද එදිනෙදා ජීවිතයේදී සම්මුතියෙන් බැහැර නොවියයුතුබව00:07:33
3012023/01/07489: බෝධිසත්වයන්වහන්සේගේ අවසාන භවයේ ප්‍රතිසන්ධි භවංග චුති යන සිත් පිළිබඳව නිවැරදි අවබෝධයක් ලබා ගනිමු00:24:11
3022023/01/05488: සංඛත ධාතු - අසංඛත ධාතු - නෙක්ඛම්ම ධාතු ආදී ධාතු ස්වභාවයන් පිළිබඳ රසවත් ධර්ම විග්‍රහයක්.00:11:11
3032023/01/03487:අභිධර්මයෙහි දැක්වෙන රූප පරමාර්ථයන්හි හැඩ තල අපට වැටහෙන ආකාරය පිළිබඳව සිදුකළ වටිනා ධර්ම විග්‍රයක්00:19:28
3042023/01/01244: සම්මා සම්බුදු රජාණන්වහන්සේ සතු සුවිශේෂී ඤාණ අතුරින් සුතමය ඤාණය පිළිබඳව සිදුකළ වටිනා දේශනාවක්.02:04:41
3052022/12/30486: කුඩා හෝ පිනක් සිදු කළේ නම් ඒකාන්තයෙන්ම එයට ඉෂ්ට විපායක් ලැබෙනබව සහ තවත් දතයුතු වටිනා දහම් කරුණු01:08:21
3062022/12/28485: දානමය කුසලයකින් මහත්ඵල මහානිසංස ලැබීම සඳහා සම්පුර්ණ වියයුතු කරුණු.00:08:18
3072022/12/26SADAHAM SAWANA ‍||භාවනා ඉරියාපථය || Ven Welimada Jinalankara Himi01:42:46
3082022/12/26484: 'භවය' යන වචනයෙන් කියැවෙන අර්ථය පිළිබඳව සිදු කරන වටිනා ධර්ම සාකච්ඡාවක්.00:14:32
3092022/12/24483: ආනාපානසති භාවනාව තුලින් ලබා ගන්නා ධ්‍යානය පාදක කොටගෙන විදර්ශනා භාවනාවට යොමුවන ආකාරය.00:18:50
3102022/12/22482: කම්මස්සකත සම්මා දිට්ඨියේ සිට මාර්ග ඥානය දක්වා අනුක්‍රමයෙන් වැඩෙන සම්මාදිට්ඨිය.00:12:28
3112022/12/20481: බෝසත් ගුණයක් වන 'ඉවසීම' අධිෂ්ඨානයෙන් යුතුව පුරුදු කළයුතු බව.00:18:34
3122022/12/1818 12 2022 භාවනා උපදෙස්01:26:50
3132022/12/18480: 'නාම' යන පදය ලෝක ව්‍යවහාරයේදී සහ ගැඹුරු දහම තුලදී යෙදෙන ආකාරය පිළිබද වටිනා ධර්ම විග්‍රහයක්.00:22:35
3142022/12/1717 12 2022 ජටිල සුත්‍රය සහ සත්ත ජටිල සුත්‍රය01:28:21
3152022/12/16479: චිත්ත චෛතසික ධර්මයන් නිවැරදිව වටහා නොගැනීමේ හේතුවෙන් එම ධර්ම වලට පුද්ගල සංඥා ආරෝපණය කරන ආකාරය00:16:20
3162022/12/14478: මරණින් පසු තවත් කෙනකුගෙන් පින් බලාපොරොත්තු වීම බෞද්ධයන් වන අපට ලැජ්ජා වියයුතු කාරණාවක් බව.00:08:17
3172022/12/12477: පටිසම්‌භිදා ඤාණ පිළිබඳ ඉතාමත් වටිනා පැහැදිලි කිරීමක්.00:24:12
3182022/12/10476: පුඤ්ඤාභිසංඛාර ඇති වීමට අවිද්‍යාව බලපාන ආකාරය.00:14:25
3192022/12/08475: 'මච්ඡරිය' සහ 'ලෝභය' පිළිබඳ පැහැදිලි අවබෝධයක් රසවත් කථා පුවතක් ඇසුරින් ලබා ගනිමු.00:13:22
3202022/12/06නෛර්‍ය්‍යාණික ධර්‍ම - භන්තේ ජිනාලංකාර හිමිපාණන් වහන්සේ01:48:30
3212022/12/06474: 'පටිච්චසමුප්පාද ධර්ම-පටිච්චසමුප්පන්න ධර්ම' සහ ගෞරවණීය ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් ලබාදෙන දහම් අවවාද.00:12:29
3222022/12/05SADAHAM SAWANA || ප්‍රහීන කල යුතු සංඥා || Ven Welimada Jinalankara Himi01:19:47
3232022/12/04243: සංඛත ධර්මයන්ගෙන් ඈත්කොට අසංඛතයට පමුණුවන සම්මාදිට්ඨිය ඇතුළු නිය්‍යානික ස්වභාවයෙන් යුත් මාර්ග අංග01:48:12
3242022/12/03473: සසර දික් කරන දහම් මග පමා කරන ත‍්‍රිවිධ මදයන්.00:05:04
3252022/12/01472: අපගේ සිත්වල සැඟවී තිබෙන අකුසල මූලයන් ක්‍රියාත්මක වීමෙන් සිදුවිය හැකි විනාශය.00:44:31
3262022/11/29SADAHAM SAWANA || චිත්ත වීථි || Ven Welimada Jinalankara Himi01:28:22
3272022/11/29471: ලෝණඵල සූත්‍රයේ සඳහන් කරුණු පිළිබඳව සහ සතිපට්ඨානය වැඩීමේදී කර්ම සකස්වීම පිළිබඳව ඇසු ප්‍රශ්ණයක්.00:05:46
3282022/11/2727 11 2022 ධර්ම දේශණාව සහ සාකච්චාව ~ උදයබ්බයානුපස්සනේ ඥාණං01:32:53
3292022/11/27470: පටිච්චසමුප්පාද අංගයන් දොළස අතුරින් 'සඞ්ඛාර පච්චයා විඤ්ඤාණං' යන්නට ඇතුලත් වන්නා වූ ධර්ම.00:19:40
3302022/11/2626 11 2022 ධර්ම දේශණාව සහ සාකච්චාව ~ විදර්ශනාව01:28:28
3312022/11/26Dhamma Gavesi Meditation Centre Dana Sala & Kitchen Building Project00:02:59
3322022/11/25SADAHAM SAWANA || සිත් ගලපා ගැනීම || Ven Welimada Jinalankara Himi01:32:11
3332022/11/25469: ධර්මයේ බොහෝ තැන්හි හමුවන සංඛාර යන වචනයෙන් නියෝජනය වන දහම් කාණ්ඩ පිළිබඳ වටිනා පැහැදිලි කිරීමක්.00:22:51
3342022/11/23SADAHAM SAWANA || භාවනා ආනාපානසතිය ||Ven Welimada Jinalankara Himi02:14:01
3352022/11/23468: නුවණ දියුණු වන දහම් කරුණු.00:07:22
3362022/11/21467: මෙලොව උපන් සත්වයන්හට උතුම් සම්පතක් වන 'ශ්‍රද්ධාව' නිරන්තරයෙන්ම ආරක්ෂා කරගත යුතු බව.00:21:58
3372022/11/19466: ආරම්මණ ප්‍රත්‍යය පිළිබඳව සිදුකෙරෙන ඉතාමත් රසවත් ධර්ම විග්‍රයක්.00:35:43
3382022/11/17465: සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් දේශනාකොට වදාළ දුර්ලභ කාරණා 5 ක් සහ සරල දිවිපැවැත්මක තිබෙන වටිනාකම00:17:38
3392022/11/15SADAHAM SAWANA || භාවනා පටික්කුල මනසිකාරය || Ven Welimada Jinalankara Himi01:47:18
3402022/11/15464: විඤ්ඤාණ ධාතු, මනෝ ධාතු සහ මනෝ විඤ්ඤාණ ධාතු පැහැදිලිව තේරුම් ගනිමු.00:26:51
3412022/11/14ඉරු දින සඳහම් දේශනා - භන්තේ ජිනාලංකාර හිමිපාණන් වහන්සේ02:05:56
3422022/11/13242: කුසල ධර්ම, කුසල මූල ධර්ම සහ බුදු නුවණින් දැක වදාළ තවත් ගම්භීර දහම් කරුණු ඇතුලත් වටිනා දේශනාවක්02:06:06
3432022/11/11SADAHAM SAWANA || වැඩිය යුතු සංඥා || Ven Welimada Jinalankara Himi00:56:22
3442022/11/11463: සියලු ප්‍රාර්ථනා ඒකාන්තයෙන්ම ඉටු කරගැනීම පිණිස සිතතුල දියුණු කරගතයුතු ගුණ ධර්ම.01:19:51
3452022/11/09462 (2): ප්‍රඥාව දියුණු කර ගැනීමට හේතුවන කාරණා අතර ප්‍රධානතම කාරණය .00:14:33
3462022/11/07462 (1): 'භූරි' නම් වූ ප්‍රඥාව වැඩෙන ආකාරය සහ පිරිහෙන ආකාරය ගැන සඳහන් උතුම් ගාථා රත්නයක්.00:05:29
3472022/11/06SADAHAM SAWANA || මරණය හා මනස හැසිරීම || Ven Welimada Jinalankara Himi01:32:36
3482022/11/05461: මෛත්‍රීය වඩන සිතක තිබෙන විසිතුරු ස්වභාවය.00:22:12
3492022/11/03460 (2) භාවනාවේ මුල් අවස්ථාවේ අවුල්සහගත වූ පෘථග්ජන සිත විදර්ශනා භාවනාව දක්වා ක්‍රමයෙන් වැඩෙන අයුරු.00:06:34
3502022/11/01460: ඇසක තිබෙන රූප කලාප සහ එම රූප කලාපයන් තුල ඇති සියලුම රූප කොටස් නැවතත් සිහිපත් කරගනිමු.00:14:21
3512022/10/30241: ගෞරවණීය ජිනාලංකාර ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් 30.10.22 දින සිදු කරන ලද උතුම් කඨිනානිසංස ධර්ම දේශනාව.01:24:43
3522022/10/28459: අප මහාබෝසතාණන් වහන්සේ අකිත්තිතවුසා නමින් ඉපිද සිටි කලෙක ඉල්ලූ වර පිළිබඳව සිදු කෙරෙන විස්තරයක්00:32:44
3532022/10/26458: අපගේ ලොව්තුරා බුදුරජාණන්වහන්සේ පෙර භවයක 'තිලෝකවිජය' නමින් රජව මනසින් සිදු කළ දානමය පිංකම.00:25:33
3542022/10/24457: මනසිකාරය සිදු කළ හැකි ක්‍රම සහ නිවන් මාර්ගයට පිළිපන් කෙනකු විසින් තෝරාගත යුතු මනසිකාර ක්‍රමය.00:08:51
3552022/10/22456 (2): කාමච්ඡන්ද ව්‍යාපාද ථීනමිද්ධ ආදී නීවරණ ධර්මයන් යටපත් කරන තවත් උතුම් භාවනා මනසිකාරයක් .00:12:14
3562022/10/20456: මෘදු විපස්සනාව - මධ්‍යම විපස්සනාව - තියුණු විපස්සනාව ආදී ලෙස පිළිවෙලින් වැඩී යන විපස්සනා ඥාන.00:12:42
3572022/10/18455: 'බුදුගුණ' 'දහම්ගුණ' මෙනෙහි කළ යුතු ආකාරය.00:02:46
3582022/10/16240: නිතර පිං වැඩෙන මහානුභාව සම්පන්න උතුම් පිංකම් පිළිබඳව සිදු කරන ලද ඉතාමත් වටිනා ධර්ම දේශනාවක්.01:13:29
3592022/10/15454: සුගති දුගති වල සැරිසරමින් අනාදිමත් කාලයක් සසර දුක් විඳීමට හේතු වන අවිද්‍යාව පිළිබඳ විග්‍රහයක්.00:12:12
3602022/10/13453: දුක් නිශ්පාදනය කරන්නා වූ නාමරූප ධර්මයන්ගෙන් තොර වූ උතුම් නිර්වාණ ධාතුව.00:18:34
3612022/10/11452 - (2): සතිය, ප්‍රඥාව, විඥානය ආදී මූලික ධර්ම වල ලක්ෂණ, වෙන් වෙන් වශයෙන් හඳුුනා ගැනීමේ වටිනාකම.00:16:37
3622022/10/09452: (පළමුවන කොටස) අරූපී ධර්ම ස්වභාවයෙන් යුක්ත වූ 'සිත' ප්‍රායෝගිකව දැන ගන්නේ කෙසේද?00:18:59
3632022/10/07451: සමථ-විපස්සනා භාවනා පිළිබඳව නැගූ ප්‍රශ්න කීපයකට ගෞරවණීය ස්වාමීන්වහන්සේ ලබා දුන් වටිනා පිළිතුරු.00:16:35
3642022/10/05450: ත්‍රිපිටක ධර්මයේ සඳහන් ආරක්ෂක පිරිත් දේශනා පිළිබඳව සහ ඛන්ධ පිරිත පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීමක්.00:28:02
3652022/10/03449: සක්මන් භාවනාව සාර්ථකව කර ගැනීමට වටිනා උපදෙස් .00:10:55
3662022/10/01239: අදහස් වශයෙන් සමාන සත්වයෝ සැම කල්හිම සමගියෙන්  එක්වන බව සහ තවත් දැනගත යුතු බොහෝ දහම් කරුණු .01:06:08
3672022/09/30448:යෝනිසෝමනසිකාරය෴යථාභූත යන වචන පිළිබඳවත් සම්මුති සහ පරමත්‍ථ දේශනා පිළිබඳවත් කෙරෙන පැහැදිලි කිරීමක්00:10:20
3682022/09/28447: අනිත්‍ය වූ දුක් වූ අනාත්ම වූ නාම රූප ධර්මයන් පිළිබඳව සිදු කෙරෙන ඉතාමත් වටිනා ධර්ම විග්‍රයක් .00:37:20
3692022/09/26446: නිවනට පත්වීමේ දොරටු 21 පෙන්වා වදාළ උතුම් සතිපඨාන භාවනාවේ ආනිශංස.00:06:03
3702022/09/24238: සේනාසන පූජා කිරීමේ ආනිසංස, දබ්බමල්ලපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ පිළිබඳ විස්තර සහ තවත් වටිනා දහම් කරුණු.01:10:58
3712022/09/23445: ශුද්ධාවාසවල වැඩ සිටින රහත් බ්‍රහ්මරාජයාණන් වහන්සේලාගේ ආයුශ පිළිබඳව ඇසූ ප්‍රශ්න කීපයක්.00:08:23
3722022/09/21444: චුතියෙන් භව ගමන කෙළවර වීමට ඉඩ නොතබා ප්‍රතිසන්ධි වශයෙන් සත්වයා සසරට බැඳ තබන ධර්ම.00:14:31
3732022/09/19443: කර්ම සිදුකිරීමෙන් අනතුරුව කිසිවකුගේ මෙහෙයවීමක් නොමැතිව අවස්ථානුකූලව පහළ වන විපාක සිත්.00:11:58
3742022/09/1817.09.2022 ධර්ම දේශණාව සහ සාකච්චාව ~ කෝකාලික භික්ෂුව සහ අපාය කථා01:48:10
3752022/09/1821.08.2022 ධර්ම දේශණාව සහ සාකච්චාව ~ කල්ප01:07:58
3762022/09/1721.08.2022 ධර්ම දේශණාව සහ සාකච්චාව ~ මරණ සතිය00:51:50
3772022/09/17237: මනාප වූ දෙයක් ලැබීමට නම් මනාප වූ දෙයක්ම දිය යුතු බව.01:15:45
3782022/09/15443: දුක, තමා විසින් කරන ලද්දේද අනුන් විසින් කරන ලද්දේද ආදී වශෙයන් අචේල කස්සප අජිවකතුමා ඇසු ප්‍රශ්න.00:51:49
3792022/09/13442: ගිලාන උපස්ථානය පිළිබඳ  තථාගත සම්මා සම්බුදුරජාණන්වහන්සේගේ අනුශාසනාව.00:08:34
3802022/09/12මරණ සතිය - භන්තේ ජිනාලංකාර හිමිපාණන් වහන්සේ01:38:19
3812022/09/11236: මහත්ඵල මහානිශංස දායක, නිවණ කෙළවරකොට ඇති උතුම් මරණ සති භාවනාව පිළිබඳ ඉතාමත් වටිනා ධර්ම දේශනාවක්.01:39:03
3822022/09/10235: 'තුන්තරා බෝධිය' මාතෘකා කරගනිමින් සිදු කරන ලද වටිනා ධර්ම දේශනාවක්.01:05:38
3832022/09/08441: ධර්මයේ හැසිරෙන පිරිසක් වශයෙන් අප විසින් දැනගතයුතු තවත් වටිනා කරුණු කීපයක්.00:07:05
3842022/09/05234: 22.O8.24 දින අභාවප්‍රාප්ත වූ මංජිත අමරසිංහ තරුණ මහත්මයාට පිං පිණිස සිදුකරන ලද ධර්ම දේශනාව.00:58:00
3852022/09/04SADAHAM SAWANA || විජ්ජාභාගීය ධර් ම || Ven Welimada Jinalankara Himi01:42:59
3862022/09/02436 (2): තමන්ගේ කයේ ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස සහ අනුන්ගේ කයේ ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස නුවණින් බලන ආකාරය.00:06:38
3872022/08/31436: මහාපුරුෂ භාවනාවක් වන ආනාපාන සතිය හරහා සිත සසරින් මුදවාගෙන නිර්වාණ ධාතුව දෙසට යොයොමුකරවන ආකාරය.00:15:42
3882022/08/30SADAHAM SAWANA || විපාක සහ සත් තිස් බෝධි පාක්ෂිකයන් පිළිබඳ දේශණය|| Ven Welimada Jinalankara Himi01:02:19
3892022/08/29234: රහතන්වහන්සේලා විසින් "මම" "මගේ" යනුවෙන් භාවිතා කරනු ලබන වචන පිළිබඳව දේවතාවෙක් ඇසූ ප්‍රශ්නයක්.00:12:59
3902022/08/28SADAHAM SAWANA || ශ්‍රද්ධාව නම් නිවන් දොරටුව || Ven Welimada Jinalankara Himi01:53:23
3912022/08/27233: අසංඛෙය්‍ය අප්පමෙය්‍ය ආනිසංස ලැබෙන සාංඝික දාන පිළිබඳව සහ තවත් වටිනා කරුණු ඇතුලත් වටිනා දේශනාවක්.01:18:58
3922022/08/25438: සිල්වත් ගුණවත් උතුම් භික්ෂුන්වහන්සේලාට ගර්හාකොට සජීවීව නිරයට ගිය රේවතියගේ කථා ප්‍රවෘත්තිය.00:17:35
3932022/08/23437:අතීතයට ගියා වූ කුසල සිත් ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කිරීමෙන් ලැබෙන ලාභය පිළිබඳ විශාඛා මහාඋපාසිකාවගේ ප්‍රකාශය00:15:31
3942022/08/21436: අනිත්‍ය වූ දුක්ඛ වූ අනාත්ම වූ නාම රූප ධර්මයන් පිළිබඳ මෙනෙහි කිරීමක්.00:13:08
3952022/08/20232: උත්තරිමනුස්සධම්ම පිළිබඳ ඉතාමත් වටිනා ධර්ම දේශනාවක්.01:14:55
3962022/08/19435: නිවන් අවබෝධ කර ගැනීමට නම් පරමාර්ථ ධර්ම වෙන් වෙන් වශයෙන් හඳුනාගෙන තිබිය යුතු බව.00:06:35
3972022/08/17434: ඉතාමත් රසවත් වූ අභිධර්ම දේශනාව ශ්‍රී ලාංකිකයන් වූ අපට වඩාත් ගැලපෙන්නේ ඇයි?00:05:01
3982022/08/16SADAHAM SAWANA || සම්මා දිට්ඨිය ධර්ම විග්‍රහය|| Ven Welimada Jinalankara Himi01:40:11
3992022/08/15433: තිලෝගුරු සම්මාසම්බුදුරජාණන්වහන්සේ බුදු නුවණින් දැක වදාළ සත්ව ලෝකය, සංස්කාර ලෝකය සහ අවකාශ ලෝකය.00:12:13
4002022/08/13231: අසත්පුරුෂ දාන පිළිබඳව සහ තවත් දැනගතයුතු බොහෝ කරුණු ඇතුලත් ඉතාමත් වටිනා ධර්ම දේශනාවක්.01:01:37
4012022/08/11432: මිත්‍යාමත දුරුකොට සම්මාදිට්ඨියට පැමිණීමට පිහිටවන කරුණු ඇතුලත් රසවත් ධර්ම දේශනාවක්.00:44:05
4022022/08/09431(3) ගෞරවණීය සංඝරත්නය විසින් මෙතෙක් රැකගත් උතුම් බුද්ධ සාසනය මතුවටත් පවත්වාගැනීම සඳහා අප සතු වගකීම00:11:30
4032022/08/08431: (2) ශ්‍රද්ධාව ඉන්ද්‍රිය ධර්මයක් ලෙසත් බල ධර්මයක් ලෙසත් වර්ධනය කරගැනීමට පිහිටවන විපස්සනා භාවනාව00:10:57
4042022/08/06230: උතුම් නිර්වාණ ධාතුව අවබෝධ කරගැනීමට හේතුවන 'වෙය්‍යාවච්චය' නම් වූ මහා පින පිළිබඳ වටිනා දේශනාවක්.01:18:20
4052022/08/04431:හිරු බලය සඳු බලය ඉක්මවා ලොව බැබලූ මංගල ලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිබඳව සහ ශ්‍රද්ධාවේ ප්‍රභේද00:23:47
4062022/08/02430: ඇසූ ප්‍රශ්නයකදී ස්වාමීන්වහන්සේ සිහිපත් කළ සම් මස් නහර ඇට සිඳ ඇටමිදුලු වල හැපී සිටින දරු සෙනෙහස00:08:03
4072022/07/31429: සංස්කාර, සංස්කාර ලක්ෂණ සහ ප්‍ර‍ඥප්තිය පිළිබඳ කරුණු ඇතුලත් භාවනාවට ප්‍රයෝජනයවත් දහම් කාණ්ඩයක්.00:09:44
4082022/07/29428 - (2): 'බෝධි' නම් වූ සතර මාර්ග ඥාණයන් ලබා ගැනීම පිණිස අනිවාර්යෙන්ම වැඩිය යුතු ධර්ම සමූහය.00:19:44
4092022/07/27428: 'බෝධි' යන වචනය භාවිතයට පැමිණි ආකාරය සහ එයින් හඳුන්වන්නේ කුමක්ද කියා දැන ගනිමු.00:12:56
4102022/07/25427: බුද්ධ සාසනයක සිදු කරන කටයුතු ප්‍රවේසමෙන් සිදු කළ යුතු බව සිහිපත් කෙරෙන වටිනා දහම් අවවාදයක්.00:20:24
4112022/07/23229: මතක වස්ත්‍ර - ජීව මතක වස්ත්‍ර - තුලාභාර යන දානයන් සහ පාංශුකූලය පිළිබඳ වටිනා ධර්ම දේශනාවක්.01:09:51
4122022/07/22SADAHAM SAWANA || දිට්ඨිගත වීමේ ආනිශංස ||Ven Welimada Jinalankara Himi02:02:54
4132022/07/22426: විනය ශික්ෂාපද බොහෝ ප්‍රමාණයක් පැනවීමට මුල් වූ ඡබ්බග්ගිය භික්ෂූන් වහන්සේලා පිළිබඳ කෙටි විස්තරයක්00:10:49
4142022/07/20425: (දෙවන කොටස) මහා ආනුභාව සම්පන්න පිංකමක් වන කඨින චීවර පූජාවේ මූලාරම්භය.00:13:09
4152022/07/18425: පූජාවන් අතුරින් කඨින චීවර පූජාව මහත් අනුසස් ලැබෙන බලගතු පිංකමක් වීමට හේතු.00:11:54
4162022/07/1717 07 2022 අඩන්න වන වැඩ නොකිරීම01:50:21
4172022/07/16424: කය මිස සිත නැති බඹලොව කල්ප 500 ක් පවතින 'ජීවිත නවකය' ඇතුළු කර්මජ රූප කලාප 09 පිළිබඳ විග්‍රහයක්.00:14:39
4182022/07/1616.07.2022 සුමන මල්කරු01:10:52
4192022/07/1616 07 2022 භාවනා උපදෙස් ~ පරිකමර්‍ භාවනාව00:47:08
4202022/07/14423: සිතක තිබෙන කෙලෙස් ධර්ම බාහිර ලෝකයාට පෙනෙන ආකාරය සහ ස්වාමීන්වහන්සේ ලබාදෙන වටිනා අවවාද කීපයක්.00:11:39
4212022/07/13SADAHAM SAWANA || ඝන සංඥාව || Ven Welimada Jinalankara Himi00:56:23
4222022/07/12422: ලෝකයෙහි විද්‍යාමාන වන පුද්ගලයින් සතර දෙනකු පිළිබඳ අගනා ධර්ම විග්‍රහයක්.00:07:56
4232022/07/10421: භාග්‍යවත් වූ අරහත් වූ සම්මාසම්බුදුරජාණන්වහන්සේ සතු උතුම් දිබ්බචක්ඛු ඤාණය පිළිබඳ සජ්ඣායනයක්.00:09:13
4242022/07/0919 07 2022 ධර්ම දේශණාව සහ සාකච්චාව01:44:00
4252022/07/08අකුසල් යටපත් කරමින් කුසල් මතු කරගැනීමට අවශ්‍ය වීර්‍ය වඩා ගැනීමට උපකාර වන ඉතාමත් වටිනා ධර්ම දේශනාවක්.00:52:18
4262022/07/07SADAHAM SAWANA ||රූප පිළිබඳ වැදගත් ධර්ම විග්‍රහය|| Ven Welimada Jinalankara Himi01:06:19
4272022/07/07420: ආනාපානසති භාවනාව තුලින් ධාතු ස්වභාවයන් හඳුනා ගන්නා ආකාරය පහදා දෙන ඉතාමත් වටිනා දහම් කාණ්ඩයක්.00:14:43
4282022/07/05419 - 3: (අවසාන කොටස) කැමති දේ නොලැබීමේ දුක.00:16:26
4292022/07/04SADAHAM SAWANA ||විදර්ශනා උපක්ලේශ || Ven Welimada Jinalankara Himi01:30:45
4302022/07/03419: (දෙවන කොටස) මනාප වූ සත්ත්‍ව - සංස්කාරයන් කෙරෙන් වෙන්වීම නම් වූ 'පිය විප්පයෝග දුක'.00:09:41
4312022/07/03චිත්ත වීථි ක්‍රියාකාරීත්වය E01:20:49
4322022/07/03Saththis Bodhi Pakshika Dharma Pujawa E00:54:00
4332022/07/03සිත පළමු කොටස E01:11:14
4342022/07/03ධර්මයට පැහැදෙන ආකාරය E01:02:43
4352022/07/03චිත්ත වීථි ක් රියාකාරිත්වය සිත ක්‍රියාත්මකවන හැටි දෙවන කොටස E01:10:53
4362022/07/03මරණය සහ සිතේ ක් රියාකාරිත්වය E01:25:46
4372022/07/03මරණය සහ චුති සිත දෙවන කොටස E01:48:11
4382022/07/03සිත දෙවන කොටස ~ අසංඥ සත්ව E01:12:58
4392022/07/03භාවනා කරන විට ඇති වන සිත් දෙවන කොටස E00:51:21
4402022/07/03භාවනා කරන විට ඇති වන සිත් පළමු කොටස E00:51:00
4412022/07/01419: (පළමුවන කොටස) අමනාප සත්ත්‍ව සංස්කාර හා එක්වීම නම් වූ අප්‍රිය සම්ප්‍රයෝග දුක.00:11:52
4422022/06/29418: සංඛත සංඛාර, අභිසංඛත සංඛාර, අභිසංඛරණක සංඛාර සහ පයොගාභි සංඛාර පිළිබඳ ඉතාමත් වටිනා ධර්ම විග්‍රහයක්00:22:34
4432022/06/27417: (3) සත්වයා සංසාර දුකින් මිදී යන මොහොත සහ ඒ සඳහා තිබිය යුතු සුදුසුකම්.00:09:27
4442022/06/25417: (2) අප විසින් උතුම් වූ නිර්වාණ ධාතුව අවබෝධ කර ගත යුතු වන්නේ ඇයි ?00:10:22
4452022/06/23417: පාරමීධර්ම වලින් උත්තරීතර භාවයට පත්වුණාවූ ලෝකෝත්තර සිත්වලින් අරමුණු වන ප්‍රණීත වූ උතුම් නිර්වාණය00:10:59
4462022/06/21416: සිහියෙන් නුවණින් ශ්‍රද්ධාවෙන් සහ ගෞරවයෙන් අසන ධර්මය බොහෝ කාලයක් සිතෙහි රැඳෙන බව.00:10:45
4472022/06/19415: නිවන් දැකීම පිණිස අනිවාර්යෙන්ම තිබිය යුතු ඉන්ද්‍රීය සංවර සීලය.00:14:16
4482022/06/18005: ~ සිත ~පළමු කොටස01:11:14
4492022/06/17414: තමා තුලින් ධර්මය දකින ආකාරය.00:11:35
4502022/06/15413: පටිච්චසමුප්පාද ධර්මය තේරුම ගැනිම පිණිස පෙර වැඩ සිටි ආචාර්යන් වහන්සේලා යොදාගත් උපමාවක්.00:09:49
4512022/06/14විදර්ශනා භාවනාවට වැදගත් කරුණු - භන්තේ ජිනාලංකාර හිමිපාණන්01:32:08
4522022/06/14Bhante Jinalankara Thero - Sri Lanka Trip 2022 - Sandahiru Seya Anuradhapura00:01:17
4532022/06/14Ven Bhante Jinalankara Thero - Sri Lanka Trip 2022 - Dana Offering 200:01:17
4542022/06/14Ven Bhante Jinalankara Thero - Sri Lanka Trip 2022 - Dana Offering 100:00:22
4552022/06/13412: අප ඉගෙන ගන්නා ධර්මය ප්‍රායෝගිකව දකින්නේ කෙසේ ද යන පැනයට ගෞරවණීය ස්වාමින්වහන්සේගේ වටිනා පිළිතුර.00:09:38
4562022/06/11411: "කතමඤ්ච භික්ඛවෙ දුක්ඛසමුදයං අරියසච්චං?යායං තණ්හා පොනොභවිකා නන්දිරාග සහගතා තත්‍ර‍තත්‍රාභිනන්දනී00:13:26
4572022/06/10ප්‍රතිසන්ධි සිත දෙවන කොටස සහ අන්තඃකල්පය E00:51:40
4582022/06/1018.09.2015 ඕඝා ධම්මා E01:57:13
4592022/06/10භාවනා කරන විට ඇති වන සිත් - තුන්වන කොටස E01:02:08
4602022/06/10භාවනා කරන විට ඇති වන සිත් ~ හතරවන කොටස E00:56:59
4612022/06/10ප්‍රතිසන්ධි සිත E00:50:11
4622022/06/10රූප කලාප 2 ~ 2015 අගෝස්තු15 වන දින ධර්ම සාකච්ඡාව E01:42:04
4632022/06/10: ඇසක තිබෙන රූප E01:27:11
4642022/06/10රූප කලාප 1 ~19.07.2015 E01:31:55
4652022/06/10රූප කලාප 3 ~ 2015 අගෝස්තු 16 වන දින ධර්ම සාකච්ඡාව E01:52:03
4662022/06/10කුටි පුජාව E00:13:46
4672022/06/09410: සංඛාරඋපෙක්ඛා ඤාණ අවස්ථාවේදී සංස්කාරයන්ගේ යථා ස්වභාවය අවබෝධ වී සිත කෙලෙසුන්ගේ මිදී යෑම.00:57:34
4682022/06/07409: (2) ඔඝවිප‍්පයුත‍්තධම්ම - කුසල් සිතක යෙදෙන ධර්ම පිළිබඳ දැනුම වැඩීමත් සමග චේතනාවේ බලය ද වැඩිවන බව00:10:11
4692022/06/05228: කෙලෙසුන්ගෙන් සිත මුදවා ගැනීමට පිහිටවන ප්‍රතිපදා සතර සහ විදර්ශනා භාවනාවට අවශ්‍ය බොහෝ දහම් කරුණු.01:31:07
4702022/06/04409: සත්වයා සංසාර සාගරයේ පත්ලටම ඇද දමන 'ඕඝ ධර්ම' සහ පළමුවන අකුසල් සිතෙහි යෙදෙන ඕඝ සම්ප්‍රයුක්ත ධර්ම00:18:39
4712022/06/02408: විපස්සනා භාවනාව යනුවෙන් හඳුන්වන්නේ කුමක්ද?00:09:08
4722022/05/31407: (2) ප්‍රමාණාත්මක පිංකම් වල තිබෙන අසාර්ථකත්වය තේරුම් ගෙන අනන්ත අප්‍රමාණ ආනිසංස ලබා ගනිමු.00:08:16
4732022/05/29407: නිවන් අවබෝධ කරගැනීම පිණිසත් චිත්තාලඞ්කාරය පිණිසත් දානමය පින්කමක් සිදුකරගන්නා ආකාරය.00:13:36
4742022/05/2917.04.2016 දඔදිව චාරිකාව E01:25:33
4752022/05/29අපට දැනට ලැබී ඇති දේ E01:47:47
4762022/05/29බ්‍රහ්ම විහාර විදර්ශනා ක්‍රමය E02:26:39
4772022/05/29කාලාම සුත්‍රය E01:47:39
4782022/05/29ඕඝ සම්ප්‍රයුත්ත ධර්ම සහ ඕඝ විප්පයුත්ත ධර්ම E01:05:38
4792022/05/29උදයබ්භ ඥානය E01:28:13
4802022/05/29සෝතානුධත සුත්‍රය E01:44:01
4812022/05/2920.04.2016 ධර්ම සාකච්ඡා E02:02:17
4822022/05/29ලෝක ධාතුව E00:16:35
4832022/05/29උපාදානස්කන්ධය E00:19:51
4842022/05/27406: එක කාරණයක් හේතුකොටගෙන ජීවිත ඉන්ද්‍රිය උපච්ඡේද මරණය සහ නිවන් දැකීම යන දෙකම සිදුවන සමසීසී ගුණය...00:11:34
4852022/05/25405: ක්‍ෂණ නිරෝධය, සන්තති නිරෝධය සහ අනුත්පාද නිරෝධය පිළිබඳ වටිනා පැහැදිලි කිරීමක්.00:10:37
4862022/05/24SADAHAM SAWANA ||සංඥාව සහ රූපයේ අනාරම්මණ ස්වභාවය || Ven Welimada Jinalankara Himi01:18:13
4872022/05/23404: කෙලවරක් නොපෙනෙන අනවරාග්‍ර වූ සසරෙදී අතිශයෙන් කිලිටි වූ සිත නිතර නිතර ප්‍රත්‍යවෙක්ෂා කළයුතු බව.00:19:27
4882022/05/21403: අපගේ සිත්වලට නීවී යන්නට ඉඩ නොදී භවයේ අතරමං කරවන මනෝසංචේතනා සහ අනෙකුත් ආහාර පිළිබඳ විග්‍රහයක්.00:12:41
4892022/05/20ධාතු මනසිකාරය E01:58:49
4902022/05/20සිත් ගලපා ගැනීම E01:16:47
4912022/05/2015.05.2016 ධර්ම සාකච්චාව සිත්, මරණය, ශුන්‍යතාවය E01:59:21
4922022/05/2012.06.2016 සති පට්ඨානය ~ ඉරියාපත E01:37:33
4932022/05/2011.06.2016 සති පට්ඨානය - ආනාපානසති E02:04:44
4942022/05/20සති පට්ඨානය ~පටික්කුල මනසිකාර (පිළිකුල් භාවනා) E01:42:52
4952022/05/20ධර්ම සාකච්ඡා - මිත්‍යා දෘෂ්ඨිය - අසංකත E00:18:10
4962022/05/20සති පට්ඨානය ~ සම්පජාන (සිහි නුවණ) E01:19:36
4972022/05/20කබලිකාර ආහාර E00:12:57
4982022/05/20නවසිවතික භාවනාව E01:00:17
4992022/05/19402: එදිනෙදා ජීවිතයේදී පහළවන ඇලීම් සහිත අරමුණු වලින් සිත මුදවාගෙන සම්මා සංකල්පනා ඇතිකර ගැනීමට උපදෙස්00:10:55
5002022/05/17401: නික්ලේශී සන්තාන ඇති උතුම් රහතන් වහන්සේලාට සහ පෘතග්ජනයන්ට පහළ වන චිත්ත චෛතසික ධර්මයන්ගේ වෙනස00:11:21
5012022/05/16227: උතුම් වෙසක් පුරපසළොස්වක පොහොය දින ගෞරවණීය ස්වාමින්වහන්සේ විසින් සිදු කළ වටිනා ධර්ම දේශනාව .01:00:52
5022022/05/14400: අපට ලැබී ඇති වටිනා මනුස්ස ජීවිතයට සම්මුඛ වූ උතුම් බුද්ධ සාසනය පිළිබඳව සහ මරණසති භාවනාව.00:15:28
5032022/05/12399: සියල්ල දත් ලොව්තුරා සම්මා සම්බුදුරජාණන්වහන්සේ විසින් සතිපට්ඨාන ධර්මයන් සතරක් දේශනා කිරීමට හේතුව00:18:58
5042022/05/1208.10.2016 චෛතසික ධර්ම E01:27:34
5052022/05/12පෞද්ගලික සහ පොදු ලක්ෂණ E01:25:23
5062022/05/1209.10.2016 වොත්තපන E00:53:18
5072022/05/1225.09.2016 මනෝ ධර්ම සහ සිත් 89 E02:00:54
5082022/05/12ධර්ම සාකච්ඡාව E01:06:51
5092022/05/1209.10.2016 කර්මජ රූප සහ චිත්තජ රූප E00:44:09
5102022/05/1209.10.2016 ඒක චිත්තක්ෂ්ණ සහ නානා චිත්තක්ෂණ E00:34:57
5112022/05/12ගුණ මැකීම E00:23:18
5122022/05/12මනෝමය ධර්මයන් 6ක් E00:58:38
5132022/05/12: පූජකෝ ලබතේ පූජං E00:11:10
5142022/05/10398:පංච අභිඤ්ඤා සහ ඉද්ධිපාද ධර්ම පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීමක්.00:12:41
5152022/05/08397: අපේ ජීවිතවල යතාර්ථය දැන ගනිමු.00:14:28
5162022/05/06396: මැදුම් පිළිවෙත අනුගමනය කිරීමේදී වැඩෙන ධර්මතා 6 සහ සම්මාදිට්ඨියේ පිහිටා ක්‍රියා කළ යුතු බව.00:22:51
5172022/05/0605.03.2017 කුසල චෛතසික ~02 වෙනි කොටස E01:45:04
5182022/05/06හිතේ ලක්ෂණ E01:06:21
5192022/05/06පරමාර්ථ ධර්ම E01:26:11
5202022/05/06ධර්මයන්ගේ තිබෙන පෞද්ගලික ලක්ෂණ සහ පොදු ලක්ෂණ II01:02:10
5212022/05/0618.12.2016 අපට අනිත්‍ය නොවැටහෙන්නේ ඇයි E00:12:11
5222022/05/06පතිරූප දේශය E00:28:26
5232022/05/0602 04 2017 කුසල චෛතසික~04 වෙනි කොටස E01:40:12
5242022/05/06අකුශල චෙතසිකයන්ගේ වල ලක්ෂණ E00:48:20
5252022/05/0601.04.2017 කුසල චෛතසික~03 වෙනි කොටස E01:34:58
5262022/05/0604.03.2017 කුසල චෛතසික~01 වෙනි කොටස E00:46:19
5272022/05/04395: සංසාර දුකින් එතර වීමට උත්සාහවත්වන අප විසින් භික්ෂූන් වහන්සේලා ඇසුරු කළ යුත්තේ කෙසේද?00:26:23
5282022/05/02394: ආරම්මණ ප්‍රත්‍යය පිළිබඳව සිදුකෙරෙන ඉතාමත් රසවත් ධර්ම විග්‍රයක්.00:33:35
5292022/04/30393: (3) 'ආශ්වාස ප්‍ර‍ශ්වාස වායුව මුල් කොට විදසුන් වඩන ආකාරය' - (අවසාන කොටස)00:09:24
5302022/04/28393: (දෙවන කොටස) නිවන් අවබෝධ කිරීමට බෙහෙවින් උපකාර වන ආනාපානසති භාවනාවට අනුව සමුදය ධර්ම බලන ආකාරය.00:31:10
5312022/04/26SADAHAM SAWANA || ප්‍රතිසන්ධි සිත සහ එම සිතට සම්බන්ධ බොහෝ කරුණු || Ven Welimada Jinalankara Himi01:20:58
5322022/04/26393: සතිපට්ඨාන භාවනාව තුලින් පංචනීවරණ ධර්ම යටපත් කරමින් සිත ප්‍රබලව සමාධිගත කර ගැනීමට අවශ්‍ය උපදෙස්00:17:04
5332022/04/26392: 'රූපං ජීරති මච්චානං නාමගොත‍්තං න ජීරති'00:05:00
5342022/04/24226: ධාතු ස්වභාවයන්ගේ තිබෙන වෙනස්කම් පිළිබඳව 23.04.22 වන දින සිදු කළ වටිනා ධර්ම දේශනාවක්.00:58:46
5352022/04/23SADAHAM SAWANA||කර්මය චේතනාව සහ විපාක|| Ven Welimada Jinalankara Himi01:27:16
5362022/04/20391: ගෞරවණීය ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් ඉතාමත් කරුණාවෙන් සිහිපත් කළ වටිනා අවවාද කීපයක්.00:09:56
5372022/04/18390: අනන්තර සහ නත්ථි යන ප්‍රත්‍යයයන් පහසුවෙන් වටහාගත හැකි වන ආකාරයට සිදු කෙරෙන වටිනා ධර්ම විග්‍රයක්.00:12:17
5382022/04/16389: අලෝභයෙහි ලක්‍ෂණ, රස, පච්චුපට්ඨාන, පදට්ඨාන සහ තවත් වැදගත් කරණු ඇතුලත් ඉතා වටිනා ධර්ම විග්‍රයක්.00:18:11
5392022/04/14388: නියම බුදු දහම තේරුම් ගැනීමට උපකාර වන, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් වදාරන ලද සතර මහා අපදේශයන්.00:10:20
5402022/04/12387: ඒ ඒ සත්වයන් හට කාමාවචර, රූපාවචර සහ අරූපාවචර භූමිවල උප්පත්තිය ලැබීමට හේතු වන්නා වූ කරුණු.00:22:41
5412022/04/10386: ශ්‍රද්ධාව යනු තෙරුවන් කෙරෙහි පැහැදීම පමණක්මද?00:07:56
5422022/04/1010.09.2017 උපෝසත සීලය E01:47:49
5432022/04/1012.08.2017 අහේතුක සිත් E02:18:20
5442022/04/1013.08.2017 අනිච්ච E01:41:14
5452022/04/10: 06.05.2017 Anger Management - E01:49:09
5462022/04/1003.06.2017 කලාප සම්මශ්‍රණය E01:49:10
5472022/04/1001.07.2017 රූප කලාප මෙනෙහි කිරීම E01:41:09
5482022/04/1009.09.2017 සංචේතනිය වග්ග E01:46:27
5492022/04/1002.07.2017 හිත දකින අයුරු E01:16:12
5502022/04/1001.10.2017 මහා විපස්සනාව ~ 01 වෙනි කොටස E01:32:52
5512022/04/1030.09.2017 සල්ලේඛ ප්‍රතිපදාව E01:25:51
5522022/04/08385: කුසලාරාම්මණයක් යෝනිසෝමනසිකාරයෙන් හසුරුවාගත නොහැකි වූ විට එයම අකුසලයට හේතු වන ආකාරය.00:07:22
5532022/04/06384: සම්මුති ලෝකයේ 'සත්වයෙක්' කියා හඳුන්වන ස්වභාවයේ ඇත්ත තත්වය පිළිබඳව සිදු කෙරෙන පැහැදිලි කිරීමක්.00:09:03
5542022/04/04383: මනෝධාතු, ධම්මධාතු, මනෝවිඤ්ඤාණධාතු සහ තවත් වටිනා දහම් කරුණු පිළිබඳව සිදු කෙරෙන ධර්ම විග්‍රහයක්.00:17:28
5552022/04/02226: නිස්සරණ - විවේක - අසංඛත - අමතාර්ථයෙන් සමන්නාගත උතුම් නිර්වාණ ධාතුව පිළිබඳ වටිනා ධර්ම දේශනාවක්.01:13:30
5562022/04/01382: තථාගතපච්ඡිමවාචා -‘‘සියා ඛො පනානන්ද, තුම්හාකං එවමස්ස-අතීතසත්ථුකං පාවචනං, නත්ථි නො සත්ථා’.න ඛො...00:08:14
5572022/03/30381: අංගුත්තර නිකායේ චතුක්ක නිපාතයට අයත් 'ලෝක සූත්‍රයේ'' සඳහන් තථාගතයන් වහන්සේ සතු උතුම් ගුණ.00:11:44
5582022/03/28380: (3) අවසාන කොටස - කාමයන් නිරෝධ කිරීමේ ප්‍රතිපදාව00:11:23
5592022/03/26380: (දෙවන කොටස) 'කාමයෝ ' සහ 'කාම ගුණයෝ ' දැන ගනිමු.00:09:59
5602022/03/2501.04 .2018 සූත්‍ර ධර්‍ම ආශ්‍රයෙන් ගැටළු විසදාගැනීම ~02 වෙනි කොටස E02:54:49
5612022/03/2531.03.2018 සූත්‍ර ධර්‍ම ආශ්‍රයෙන් ගැටළු විසදාගැනීම ~ 01 වෙනි කොටස E02:53:21
5622022/03/2513.01.2018 විදර්ශනා ඥාන01:40:15
5632022/03/2521.04.2018 සූත්‍ර ධර්‍ම ආශ්‍රයෙන් ගැටළු විසදාගැනීම ~04 වෙනි කොටස E අස්සාද සුත්‍රය01:23:37
5642022/03/2510.02.2018 අධර්මවාදීන් හදුනාගැනීම01:20:13
5652022/03/2514.01.2018 ‘සංඥාව’01:26:58
5662022/03/2511.02.2018 ආවරණ ධර්ම, සෝවාන් පුද්ගලයා, සංඝ භේදය01:41:29
5672022/03/2502.04.2018 සූත්‍ර ධර්‍ම ආශ්‍රයෙන් ගැටළු විසදාගැනීම ~03 වෙනි කොටස E01:12:05
5682022/03/2514.01.2018 ‘පටිච්ච’00:10:26
5692022/03/2521. 04. 2018 සූත්‍ර ධර්‍ම ආශ්‍රයෙන් ගැටළු විසදාගැනීම ~05 වෙනි කොටස E00:44:02
5702022/03/24380: (පළමුවන කොටස) කාමයන් ප්‍රාර්ථනා කිරීමේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් ඒ ඒ ආත්මභාව වල විපාක ලබාදෙන ආකාරය.00:21:06
5712022/03/22379: (2) ඉතාමත් සතුටින්, පිරිසිදු සිතකින් මේ ජිවිතය අතහැර යෑමට පිහිට වන උතුම් ජීවන ප්‍රතිපදාව.00:14:59
5722022/03/20379: තමන්ගේ වගකීම තමන් බාරගෙන තමන්ට පිහිටක්වන ආකාරයට කටයුතුකරමින් යන ගමන් මග.00:13:42
5732022/03/19225: 'සත්තධාතු සූත්‍රය' ඇසුරින් පැවැත් වූ ගම්භීර ධර්ම දේශනාවක්.01:21:47
5742022/03/16378: ආර්‍ය්‍ උපවාදය සිදුවන ආකාරය සහ එයට විපාක වශයෙන් පැමිණිය හැකි එකළොස් ආකාර වූ ව්‍යසනයන්.00:10:39
5752022/03/14377: ආත්ම සංඥාව දුරුකර ගැනීමට බෙහෙවින් උපකාරවන අභිධර්ම දේශනාව හැදෑරීමේදී මනස පවත්වාගත යුතු ආකාරය.00:14:13
5762022/03/12376: දස අකුසල්, දස කුසල් සහ දස පුණ්‍යක්‍රියා පිළිබඳ වටිනා ධර්ම විග්‍රහයක්.00:11:32
5772022/03/1212.05.2018 සූත්‍ර ධර්‍ම ආශ්‍රයෙන් ගැටළු විසදාගැනීම ~ පටිසම්භිදාඤාණනිද්දෙසො01:31:43
5782022/03/1222.04.2018 සූත්‍ර ධර්‍ම ආශ්‍රයෙන් ගැටළු විසදාගැනීම~06 වෙනි කොටස E02:03:52
5792022/03/1209.06.2018 චූලහත්ථිපදොම සූත්‍රය~01 වෙනි කොටස E01:45:21
5802022/03/1210 06 2018 චූලහත්ථිපදොම සූත්‍රය~02 වෙනි කොටස E02:12:11
5812022/03/1214.07.2018 අරණ විභංග සූත්‍රය~01 වෙනි කොටස E01:24:45
5822022/03/1223.04.2018 සූත්‍ර ධර්‍ම ආශ්‍රයෙන් ගැටළු විසදාගැනීම E01:38:07
5832022/03/1208.06.2018 අක්ඛෙය්‍ය සඤ'ඤතො සත්තා E01:05:22
5842022/03/1222.04.2018 පුණ්‍යානුමෝදනා ධර්ම දේශනය00:21:18
5852022/03/1212.05.2018 සූත්‍ර ධර්‍ම ආශ්‍රයෙන් ගැටළු විසදාගැනීම ~ ධම්‌මකථික සූත්‍රය00:22:13
5862022/03/1215.07.2018 අරණ විභංග සූත්‍රය~02 වෙනි කොටස E01:22:06
5872022/03/10375: 'පරමාර්ථය සඟවා, නොවටිනා දෙයට වටිනාකම් ලබා දෙමින් සිත රවටන්නා වූ ප්‍රඥප්තිය'00:06:55
5882022/03/08374: අපව නිරන්තරයෙන් දුකට පත්කරන අක්ඛෙය්‍ය සංඥ ස්වභාවය.00:17:33
5892022/03/06විදර්ශනා භාවනාව - භන්තේ ජිනාලංකාර හිමිපාණන්01:36:38
5902022/03/06224: ජීවිතයේ යථාර්ථය අවබෝධ කරගැනීමට පිහිටවන විදර්ශනා භාවනාව.01:22:52
5912022/03/0603) ඔස්ට්‍රේලියාවේ පර්ත් නුවර සිංහල බෞද්ධ විහාරස්ථානයේ දි පැවති ප්‍රශ්න විචාරාත්මක වැඩ සටහන.00:56:00
5922022/03/05SADAHAM SAWANA Ven. || උදය වැය පිලිබඳ පැහැදිලි විග්‍රහයක් || Welimada Jinalankara Himi02:08:22
5932022/03/0502: ධර්ම අවබෝධයට බාධා පමුණුවන ආවරණ ධර්ම.00:56:35
5942022/03/05224: අංග අටකින් යුත් පෙහෙවස කෙසේනම් මහත්ඵල වෙයිද? මහානුභාව සම්පන්න වෙයිද? මහා ආනිසංසදායක වෙයිද?00:45:30
5952022/03/03373: කුසල කර්ම කිරීමටත් එහි විපාක විඳීමටත් සිහිය නුවණ අවශ්‍ය බව.00:04:29
5962022/03/02SADAHAM SAWANA || සිත හා විඥානය|| Ven Welimada Jinalankara Himi01:17:19
5972022/03/01372: සේවනය කළයුතු සැපය සහ සේවනය නොකළ යුතු සැපය.00:11:34
5982022/02/27371: ලක්ෂණ රූප වල ආයුෂය පිළිබඳව සහ ඇසට ගෝචර වන වර්ණ රූපයක් ආශ්‍රයෙන් කෙලෙස් ඇතිවන ආකාරය.00:11:31
5992022/02/2609.09.2018 කීටාගිරිසුත්තං ~ පටිච්චසමුප්පාදය 02 වෙනි කොටස E02:14:02
6002022/02/2623.03.2019 පටිච්චසමුප්පාදය ~ 01 වෙනි කොටස E01:48:11
6012022/02/2608.09.2018 කීටාගිරි සුත්තං ~ 01 වෙනි කොටස E01:54:42
6022022/02/2611.08.2018 රාජ සූත්‍රය E00:29:48
6032022/02/2611.08.2018 දීඝාවු උපාසක සුත්‍රය E00:46:37
6042022/02/2612 08 2018 ධ්‍යාන ~ 02 වෙනි කොටස E01:01:34
6052022/02/2612 08 2018 ධ්‍යාන ~ 01 වෙනි කොටස E00:46:43
6062022/02/2613.10.2018 මහා තණ්හා සංඛය සූත්‍රය ~ 01 වෙනි කොටස E01:17:52
6072022/02/2613.10.2018 අතිරේක සාකච්චාව E00:49:48
6082022/02/26Pancha Maha Adhisthana Puja පංච මහා අධිෂ්ඨාන පුජාව E00:20:18
6092022/02/25370: කෙනට්ඨෙන ඣානන්ති? කුමන අර්ථයෙන් ධ්‍යානය නම් වෙයිද?උපනිජ්‌ඣායනට්‌ඨෙන ඣානං.00:20:46
6102022/02/23369:(දෙවන කොටස)වර්තමානයේ පහළවන සිතක තිබෙන චෛතසික හඳුනා ගැනිම පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් සහ පිළිතුරක්.00:10:00
6112022/02/23SADAHAM SAWANA ||පංචස්කන්ධය හා පංච උපාදානස්කන්ධය ||Ven Welimada Jinalankara Himi02:08:29
6122022/02/22223: දුකසේ පාරමී ධර්ම සම්පුර්ණකොට තථාගතයන්වහන්සේ විසින් මතුකරගත් උතුම් බුද්ධ සාසනය ආරක්ෂා කරගනිමු.00:49:48
6132022/02/21369: (පළමුවන කොටස) වින්ඳනීය ස්වභාවය වැඩිපුර තිබෙන ලෝභ සහගත සිතක ඇති චෛතසික ධර්ම හඳුනා ගන්නා ආකාරය.00:08:47
6142022/02/2024.03.2019 පටිච්චසමුප්පාදය 02 වෙනි කොටස E01:38:05
6152022/02/2025.05.2019 මහා සමය සූත්‍ර දේශණාව ~ Maha Samaya Sutta ~ E01:22:44
6162022/02/2026.05.2019 පටිච්චසමුප්පාදය 06 වෙනි කොටස E01:27:09
6172022/02/2028.04.2019 පටිච්චසමුප්පාදය 04 වෙනි කොටස E01:29:43
6182022/02/2027.04.2019 පටිච්චසමුප්පාදය 03 වෙනි කොටස E00:54:27
6192022/02/2025.05.2019 පටිච්චසමුප්පාදය 05වෙනි කොටස E01:01:02
6202022/02/2022.06.2019 ආනාපානසති භාවනාව E00:42:55
6212022/02/2024.06.2019 පටිච්චසමුප්පාදය ~ 08 වෙනි කොටස E (නාමරූප පච්වචයා සලායතනං)00:45:06
6222022/02/2022.06.2019 - පටිච්චසමුප්පාදය 07 වෙනි කොටස E01:29:13
6232022/02/202019 ධ්‍යානාංග - E00:50:54
6242022/02/19222: සමූහ, සන්තති, කෘත්‍ය, ආරම්මණ යන ඝන සතර බිඳ දැමීමට උපකාරවන උතුම් ධම්මවිචයසම්බොජ්ඣඞ්ගයේ වටිනාකම01:16:01
6252022/02/16SADAHAM SAWANA || අභිධර්ම සාකච්ඡාව || Ven Welimada Jinalankara Himi01:42:31
6262022/02/16368: පිංකම් වල බලය අඩු වීමට හේතුව සහ ත්‍රිහේතුක පිංකම් වල තිබෙන බලවත්කම.00:12:41
6272022/02/1606.10.2019 පටි සංඛා විපස්සනා~2 E01:51:56
6282022/02/1618.08.2019 පටිච්චසමුප්පාදය~12 වෙනි කොටස E02:05:48
6292022/02/1605.10.2019 පටි සංඛා විපස්සනා~1 E01:41:44
6302022/02/1621.07.2019 පටිච්චසමුප්පාදය ~ 10 වෙනි කොටස E01:29:57
6312022/02/1620.07.2019 පටිච්චසමුප්පාදය ~ 9 වෙනි කොටස E01:20:49
6322022/02/1617.08.2019 පටිච්චසමුප්පාදය~11 වෙනි කොටස E01:35:41
6332022/02/1629.09.2019 පටිච්චසමුප්පාදය 13 වෙනි කොටස E01:30:09
6342022/02/1629.09.2019 කංඛාවිතරණ විසුද්‍ධි E01:21:01
6352022/02/1629.09.2019 රූප සුත්‍රය E00:58:23
6362022/02/14367: ඉතාමත් බලවත් ලෙස වැඩූ කුසල ධර්මයන් ප්‍රකෘති උපනිශ්‍රය ප්‍රත්‍යයෙන් ප්‍රත්‍යය වන ආකාරය.00:13:56
6372022/02/12366: සැපෙන් සැනසිල්ලෙන් ජීවත් වීම පිණිස අප විසින් දැනගත යුතු තවත් එක් කාරණයක්.00:09:55
6382022/02/1116.11.2019 ලෝකයේ දුර්ලභ කරුණු 6ක් E01:50:15
6392022/02/1117.11.2019 අනවත්‌ථිත සූත්‍රය ආශ්‍රයෙන් ධර්ම සාකච්චාව E01:42:45
6402022/02/1125.01.2020 කුමන කාරණයක් නිසා “බුද්ධ” නම් වෙයිද E01:32:17
6412022/02/1115.02.2020 කායගතා සති සූත්‍රය E01:32:53
6422022/02/1126.01.2020 සප්ත විශුද්ධි E01:28:42
6432022/02/1116.02.2020 කායගතා සති සූත්‍රය සහ පිළිකුල් භාවනාව E01:06:05
6442022/02/11SADAHAM SAWANA ||අභිධර්ම දේශණය (කර්මය) ||Ven Welimada Jinalankara Himi01:37:18
6452022/02/10355: අරහත්මාර්ගඥානයෙන් සිඳී යන තෙක් නොසිඳී පවතින පටිච්චසමුප්පාද අංගයන් පිළිබඳ විසිතුරු දේශනාවක්.00:27:00
6462022/02/09SADAHAM SAWANA ||කර්මය චේතනාව හා විපාකය අභිධර්ම දේශනාව ||Ven Welimada Jinalankara Himi01:27:16
6472022/02/08354: ආර්යන් වහන්සේලාගෙන් සමාව ලබා ගැනීම සහ තථාගතයන් වහන්සේ විසින් වර්ණනා කළා වූ දෙතිස් කුණප භාවනාව.00:15:28
6482022/02/08ධර්ම සාකච්චාව - භන්තේ ජිනාලංකාර හිමිපාණන්01:57:40
6492022/02/06ධර්ම සාකච්චාව - භන්තේ ජිනාලංකාර හිමිපාණන්01:57:06
6502022/02/06SADAHAM SAWANA ||සත්ව පුද්ගල ආත්ම පිළිබඳ පැහැදිලි විග්‍රහයක් || Ven Welimada Jinalankara Himi01:06:44
6512022/02/06221:අග්‍ර වූ පැහැදීම් සතරක් ඇති බව සහ අග්‍ර වූ දෙයෙහි පැහැදුනවුන්ට අග්‍ර වූ විපාක ලැබෙන බව.01:57:13
6522022/02/0520.06.2020 ධර්‍මයේ සරණ, ධර්‍මයේ පිහිට, ධර්‍මයේ ආරක්ෂාව E01:01:14
6532022/02/0521.06.2020 "Chiththanu Passana" චිත්තානුපසස්නා 2 E01:33:15
6542022/02/0519.07.2020 සෝමනස්ස සහගත දිට්ඨිගත සම්පයුත්ත අසඞ්ඛාරික සිත සෝමනස්ස සහගත ඤාණ සම්පයුත්ත අසඞ්ඛාරික සිත E01:42:57
6552022/02/0516.02.2020 භාවනා පුර්ව කෘත්‍ය, පිළිකුල් භාවනාව E00:32:04
6562022/02/0522.03.2020 ඉන්ද්‍රිය සංවර සීලය E01:04:23
6572022/02/0520.06.2020"Chiththanu Passana" චිත්තානුපසස්නා 1 E01:46:04
6582022/02/04353: වසර 2019 දඹදිව උතුම් පුණ්‍යභුමි වන්දනාවෙන් පසු සිදු කරන ලද කෙටි විස්තරයක් සහ පුණ්‍යානුමෝදනාව.00:09:52
6592022/02/03SADAHAM SAWANA ||රූප ධර්මයන්තේ ස්වභාවය || Ven Welimada Jinalankara Himi01:31:52
6602022/02/0316.01.2021 ආනාපානසති භාවනාව E00:20:41
6612022/02/02SADAHAM SAWANA ||අභ්‍යන්තර ප්‍රත්‍යය || Ven Welimada Jinalankara Himi01:14:27
6622022/02/02352: අරමුණක් ගැනීම් වශයෙන් සිතක් උපදනා කල්හි විශේෂ කෘත්‍යයක් සිදුකරන 'සංඥාව' පිළිබද වටිනා විග්‍රහයක්00:12:46
6632022/02/0220.12.2020 භාවනා උපදෙස් E01:24:46
6642022/02/0217.10.2020 ඉෂ්ට සූත්‍රය E01:07:53
6652022/02/0217.10.2020 ශීල අධිශ්ඨානය E00:14:19
6662022/02/0218.10.2020 නිරෝධ සූත්‍රය ප්‍රශ්ණ සහ උත්තර E01:35:17
6672022/02/0219.12.2020 දෘෂ්ටි 4 E01:12:25
6682022/02/0219.12.2020 උපෝසතය E00:18:29
6692022/02/0216.01.2021 ආර්ය පර්යේෂණය 1- Ariyapariyesana Sutta Part 1 : The Noble Search E01:04:34
6702022/02/01SADAHAM SAWANA ||| විපාක සිත් (අභිධර්ම දේශණය ) || Ven Welimada Jinalankara Himi00:54:15
6712022/01/31351: ධාතු වන්දනාව, ධාතු අන්තර්ධානය සහ බුදුරජාණන්වහන්සේට ජීවිතය පුජාකිරීම පිළිබඳ ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු.00:09:52
6722022/01/3117.01.2021ආර්ය පර්යේෂණය Ariyapariyesana Sutta: The Noble Search01:45:21
6732022/01/3013.02.2021 ආචාර්ය ජාතකය E00:43:55
6742022/01/3013.02.2021 සතර සෘදිපාද ධර්ම E00:43:32
6752022/01/3014.02.2021 ආදරය , ප්‍රේමය, මෛත්‍රිය E00:38:26
6762022/01/3020.03.2021 ධර්ම දේශණාව සහ සාකච්චාව E01:03:11
6772022/01/3014.02.2021 සතර සෘදිපාද ධර්ම විස්තරය E00:46:35
6782022/01/3014.02.2021 වැලන්ටයින් දිනය E00:16:54
6792022/01/30SADAHAM SAWANA|| මාර බාධක වලිත් තොරව මේ ධර්ම කරුණු ඔබට අවබෝධ වේවා || Ven Welimada Jinalankara Himi01:38:41
6802022/01/29350: උතුම් බුද්ධත්වය ලබා ගැනීමට පවා පදනම්වන ආනාපානසති භාවනාව පිළිබඳව ඇති වැරදි මත දුරු කරගනිමු.00:08:02
6812022/01/2819.06.2021 ධර්ම දේශණාව සහ සාකච්චාව E01:51:04
6822022/01/2821.03.2021 නිරෝධය E01:43:17
6832022/01/2817.04.2021 ගද්දුල බද්ධ සූත්‍රය 1 E00:57:31
6842022/01/2817.04.2021 මහණකමේ අරමුණ E00:47:43
6852022/01/2818.04.2021 ගද්‌දුලබද්‌ධ සූත්‍රය 2 E01:12:04
6862022/01/2818.04.2021 චිත්තය , භාවංගය , ඛණය E00:28:12
6872022/01/2817.04.2021 මරණාසන්න මොහොතේදී ඔබ කුමක් කලයුතුද? E00:09:23
6882022/01/2822.05.2021 හේතුඵල දහම පටිච්ච සමුප්පාදය පළමු කොටස E01:40:40
6892022/01/2823.05.2021 සප්පාය ධර්ම E00:34:47
6902022/01/27349: අනවරාග්‍ර වු සංසාරයේ සැරිසරන අශ්‍රැතවත් පෘථජ්ජනයන්ගේ දුක් කෙළවර වීමක් නම් නොවන බව.00:11:46
6912022/01/2731.07.2021 රූප සප්තක විදර්ශනාව E02:07:34
6922022/01/25348 : (දෙවන කොටස) බුදු නුවණින් දැක වදාළ චිත්ත චෛතසික ධර්මයන්ගේ කෘත්‍යය ස්වභාවයන්.00:14:55
6932022/01/2523.05.2021 හේතුඵල දහම පටිච්ච සමුප්පාදය දෙවන කොටස E01:23:28
6942022/01/2520 06 2021 ධර්ම දේශණාව සහ සාකච්චාව E01:35:03
6952022/01/2426 05 2021 වෙසක් සිල් වැඩ සටහන E02:55:54
6962022/01/23348: නිර්වාණය අවබෝධ කරගැනීම පිණිස අප විසින් භඳුනා ගතයුතු පරමාර්ථ ධර්ම සහ ධර්මයට සවන් දියයුතු ආකාරය.00:14:30
6972022/01/21001 ධර්ම දේශණාව සහ සාකචඡාව 01 08 2021 - E01:58:08
6982022/01/21347: විදර්ශනා නුවණින් රූප ධර්ම හසුකර ගන්නා ආකාරය.00:11:43
6992022/01/19346: ලෝකයෙන් එතෙර වීම පිණිස යන මේ ගමනේදී සමාන සිත් තිබෙන සහායකයන් සිටිය යුතු බව.00:11:19
7002022/01/17345: සම්මර්ශන ඤාණය අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වැඩී ඇති බව දැන ගන්නේ කෙසේද?00:08:58
7012022/01/15344: (අවසාන කොටස ) පච්‌චුප්‌පන්‌නානං ධම්‌මානං විපරිණාමානුපස්‌සනෙ පඤ්‌ඤා උදයබ්‌බයානුපස්‌සනෙ ඤාණං.00:09:30
7022022/01/15344: (දෙවන කොටස) විදර්ශනා භාවනාවේදී රූපයේ ඇතිවීම සහ නැතිවීම ක්‍රම පහකට බලන ආකාරය.00:12:58
7032022/01/12SADAHAM SAWANA ||අභිධර්ම මාර්ගයෙන් නිර්වාණය කරා || Ven Welimada Jinalankara Himi01:34:27
7042022/01/1238: (06.02.20) 'විසජ්‌ජනාවාර' අවසාන දේශනාව (අනන්තර ප්‍රත්‍යය සහ නත්ථි ප්‍රත්‍යය පිළිබඳ විස්තරයක්)01:14:26
7052022/01/12344: (පළමුවන කොටස) අවිද්‍යාවෙන් වැසුණු තණ්හාවෙන් බැදුණු සිත්වල ක්‍රියා කාරිත්වය.00:11:13
7062022/01/1237 (30.01.2020) 'විසජ්‌ජනාවාර' තිස්හත්වන දේශනාව (විප‍්පයුත‍්ත ප්‍රත්‍යය)01:17:21
7072022/01/1136 (23.01.2020) 'විසජ්‌ජනාවාර' තිස්හයවන දේශනාව (අත්ථි, නත්‍ථි, විගත, අවිගත ප්‍රත්‍යය)00:57:00
7082022/01/1135: (16.01.2020) 'විසජ්‌ජනාවාර' තිස්පස්වන දේශනාව (අත්ථි ප්‍රත්‍යය )01:00:37
7092022/01/1034: (08.08.2019) 'විසජ්‌ජනාවාර' තිස්හතරවන දේශනාව (සම්පයුත‍්ත ප්‍රත්‍යය )00:59:26
7102022/01/09343: ලෝකයට සම්බන්ධ දේවල් සහ නිවන ප්‍රාර්ථනා කරමින් දෙන දානය පිළිබඳව කියවෙන වටිනා ගාථා රත්නයක්.00:09:55
7112022/01/0933: (01.08.2019) 'විසජ්‌ජනාවාර' තිස්තුන්වන දේශනාව (මග්ග ප්‍රත්‍යය - 02)01:08:44
7122022/01/0932: (18.07.2019) 'විසජ්‌ජනාවාර' තිස්දෙවන දේශනාව (මග්ග ප්‍රත්‍යය)01:00:05
7132022/01/0931: (11.07.2019) 'විසජ්‌ජනාවාර' තිස්එක්වන දේශනාව (ධ්‍යාන ප්‍රත්‍යය)01:09:12
7142022/01/0830: (04.07.2019) 'විසජ්‌ජනාවාර' තිස්වන දේශනාව (ඉන්ද්‍රිය ප්‍රත්‍යය - 02)01:17:13
7152022/01/08342: ඒකජ කාය, ද්විජ කාය, ත්‍රිජකාය. චතුජ කාය සහ කාමාවචර, රූපාවචර භුමිවල පහළ වන රූප වර්ග.00:10:39
7162022/01/0829: (27.06.2019) 'විසජ්‌ජනාවාර' විසිනමවන දේශනාව (ඉන්ද්‍රිය ප්‍රත්‍යය - 01)00:50:27
7172022/01/07SADAHAM SAWANA|| මේ දේශනය ශ්‍රවණයෙන්ම ඔබට මාර්ගඵලයක් සාක්ෂාත් වේවා|| Ven Welimada Jinalankara Himi02:16:31
7182022/01/0728: (20.06.2019) 'විසජ්‌ජනාවාර' විසිඅටවන දේශනාව (ආහාර ප්‍රත්‍යය)00:56:17
7192022/01/0727: (13.05.2019) 'විසජ්‌ජනාවාර' විසිහත්වන දේශනාව (විපාක ප්‍රත්‍යය)01:24:10
7202022/01/0626: (09.05.2019) 'විසජ්‌ජනාවාර' විසිහයවන දේශනාව (කර්ම පත්‍රය)00:48:34
7212022/01/06SADAHAM SAWANA ||ප්‍රඥාවෙන් මෙම දේශනයේ යථාර්තය අවබෝධ කරන්න||Ven Welimada Jinalankara Himi01:56:00
7222022/01/0625: (02.05.2019) 'විසජ්‌ජනාවාර' විසිපස්වන දේශනාව (ආසේවන පත්‍රය)01:23:44
7232022/01/05341: බෝසතාණන් වහන්සේගේ උත්පත්තියත් සමගම පහළ වූ බෝධීන්වහන්සේ සහ යශෝධරාදේවීන් වහන්සේ පිළිබඳ පැනයක්.00:09:34
7242022/01/0524: (18.04.2019) 'විසජ්‌ජනාවාර' විසිහතර දේශනාව (පච්ඡාජාත පත්‍රය)01:12:04
7252022/01/0523 (07.03.2019) 'විසජ්‌ජනාවාර' විසිතුන්වන දේශනාව (පුරේජාත ප්‍රත්‍යය)01:06:31
7262022/01/04SADAHAM SAWANA ||මාර වසඟයෙන් මිදීම සඳහායි මේ || Ven Welimada Jinalankara Himi00:58:42
7272022/01/0422 (31.01.2019) 'විසජ්‌ජනාවාර' විසිදෙවන දේශනාව (ප්‍රකුර්ති උපනිශ්‍රය ප්‍රත්‍යය)01:10:33
7282022/01/0421: (17.01.2019) 'විසජ්‌ජනාවාර' විසිඑක්වන දේශනාව (උපනිස්සය ප්‍රත්‍යය)00:53:34
7292022/01/0320: (25.10.2018) 'විසජ්‌ජනාවාර' විසිවන දේශනාව (උපනිස්සය ප්‍රත්‍යය)00:46:57
7302022/01/03340: සත්ව නොවන පුද්ගල නොවන හේතු ඵල ධර්ම පිළිබඳව සහ එම හේතු ඵල ධර්මයන්ගේ පැවැත්ම නවත්වන ආකාරය.00:10:13
7312022/01/0319: (11.10.2018) 'විසජ්‌ජනාවාර' දහනමවන දේශනාව (නිස්සය ප්‍රත්‍යය - 02)01:29:30
7322022/01/0218: (04.10.2018) 'විසජ්‌ජනාවාර' දහඅටවන දේශනාව (නිස්සය ප්‍රත්‍යය)01:21:33
7332022/01/01339: ගෞරවණීය ස්වාමින්වහන්සේ විසින් 'ධ්‍යාන' පිළිබදව සිදු කරන ලද වටිනා ධර්ම විග්‍රහයක්.00:12:23
7342022/01/0117: (20.09.2018) 'විසජ්‌ජනාවාර' දහහත්වන දේශනාව (අඤ්ඤමඤ්ඤ ප්‍රත්‍යය)01:22:49
7352021/12/31SADAHAM SAWANA ||ඔබට ඉතා වැදගත් වන අභිධර්ම දේශණයක් ||Ven. Welimada Jinalankara Himi02:16:31
7362021/12/31338: 'සැබෑ දහම් රසය' යනු කුමක්ද?00:08:14
7372021/12/3116: (02.08.2018) 'විසජ්‌ජනාවාර' දහසයවන දේශනාව (සහජාත ප්‍රත්‍යය - 02)01:46:00
7382021/12/3015: (26.07.2018) 'විසජ්‌ජනාවාර' පහළොස්වන දේශනාව (සහජාත ප්‍රත්‍යය)01:28:49
7392021/12/2914: (19.07.2018) 'විසජ්‌ජනාවාර' දහහතරවන දේශනාව (සමනන්තර ප්‍රත්‍යය)01:16:58
7402021/12/2913: (05.07.2018) 'විසජ්‌ජනාවාර' දහතුන්වන දේශනාව (අනන්තර ප්‍රත්‍යය - 03)01:19:44
7412021/12/28337: ලෝකෝත්තර ධර්ම සහ උත්තරී මනුස්ස ධර්ම.00:06:59
7422021/12/2812: (28.06.18) 'විසජ්‌ජනාවාර' දොළොස්වන දේශනාව (අනන්තර ප්‍රත්‍යය - 02 )01:45:51
7432021/12/2711: (21.06.18) 'විසජ්‌ජනාවාර' එකළොස්වන දේශනාව (අනන්තර ප්‍රත්‍යය )01:44:43
7442021/12/27336: සැප කැමති අය විසින් තම තමන්ගේ සිත් දමනය කළ යුතු ආකාරය පිළිබද තථාගතයන් වහන්සේගේ අනුසාසනාව.00:12:49
7452021/12/2610: (07.06.18) 'විසජ්‌ජනාවාර' දහවන දේශනාව (අධිපති ප්‍රත්‍යය - 03 )01:29:02
7462021/12/26SADAHAM SAWANA ||ඔබට අත්‍යවශ්‍ය අභිධර්ම කරුණු දේශණය || Ven Welimada Jinalankara Himi01:42:06
7472021/12/2609: (31.05.18) 'විසජ්‌ජනාවාර' නමවන දේශනාව (අධිපති ප්‍රත්‍යය )01:12:00
7482021/12/25335: ප්‍රඥාවන්තයා මරණය දකින ආකාරය සහ මරණයේ ආකාර.00:10:54
7492021/12/24SADAHAM SAWAA ||ධර්මය මනසිකාරය කිරීමෙන් අයත් කර ගත යුතු ප්‍රතිථලය ||Ven Welimada Jinalankara Himi01:40:35
7502021/12/2408: (17.05.18) 'විසජ්‌ජනාවාර' හත්වන දේශනාව (අධිපති ප්‍රත්‍යය )01:04:02
7512021/12/2307: (10.05.18) 'විසජ්‌ජනාවාර' හත්වන දේශනාව (ආරම්මණ ප්‍රත්‍යය - 5)01:18:31
7522021/12/23334: දුකක් ඇති නමුත් විඳින්නෙක් නැති බව.00:10:11
7532021/12/2206: (26.04.18) 'විසජ්‌ජනාවාර' හයවන දේශනාව (ආරම්මණ ප්‍රත්‍යය - 4)01:23:55
7542021/12/21(4) Sammaditthi Sutta - Clinging and Craving00:54:55
7552021/12/21SADAHAM SAWANA || අන් මගක් නැත ඔබට ඇති මග මෙයම වේ || Ven Welimada Jinalankara Himi01:29:41
7562021/12/2105: (19.04.18) 'විසජ්‌ජනාවාර' පස්වන දේශනාව (ආරම්මණ ප්‍රත්‍යය - 3)01:35:06
7572021/12/21333: ඉතාමත් සුව පහසුවෙන් නිවන් අවබෝධය කරා ලංවීම පිණිස අප සැමට උපකාර වන 'පින'.00:10:09
7582021/12/2104: (29.03.18) 'විසජ්‌ජනාවාර' හතරවන දේශනාව (ආරම්මණ ප්‍රත්‍යය)01:11:40
7592021/12/2003: (22.03.18) 'විසජ්‌ජනාවාර' තුන්වන දේශනාව (ආරම්මණ ප්‍රත්‍යය)01:22:02
7602021/12/1902: (15.03.18) 'විසජ්‌ජනාවාර' දෙවන දේශනාව (අකුසල හේතු සහ අබ්‍යාකත හේතු ප්‍රත්‍යය)01:18:14
7612021/12/1901: (01.03.18) 'විසජ්‌ජනාවාර' පළමුවන දේශනාව ( කුසල හේතු ප්‍රත්‍යය යටතේ සඳහන් වීථිවාර තුන)01:17:39
7622021/12/19332: දුක්ඛ ආර්‍ය සත්‍යය (අවසාන කොටස) පරියාය දුක්ඛය, නිප්පරියාය දුක්ඛය.00:10:55
7632021/12/17332: දුක්ඛ ආර්‍ය සත්‍යය (දෙවන කොටස) පටිච්ඡන්න දුක්ඛය සහ අප්පටිච්ඡන්න දුක්ඛය.00:09:32
7642021/12/16SADAHAM SAWANA ||අතීතාරම්මණ ත්‍රිකය අභිධර්ම දේශණය ||Ven Welimada Jinalankara Himi02:07:47
7652021/12/1631: (01.02.18) 'පට්ඨාන' ධර්ම දේශනා මාලාව (අත්ථි ප්‍රත්‍යය)01:09:56
7662021/12/1530: (25.01.18) 'පට්ඨාන' ධර්ම දේශනා මාලාව (අත්ථි සහ නත්ථි ප්‍රත්‍යය)01:01:51
7672021/12/1531: (22.02.18) 'පට්ඨාන' ධර්ම දේශනා මාලාවේ අවසාන දේශනාව. (අධර්මවාදීන් හඳුනා ගන්නා ආකාරය)01:10:16
7682021/12/15332: දුක්ඛ ආර්‍ය සත්‍යය (පළමුවන කොටස) දුක්ඛ දුක්ඛය, විපරිනාම දුක්ඛය, සඞ්ඛාර දුක්ඛ ය.00:16:00
7692021/12/1529: (21.09.2017) 'පට්ඨාන' ධර්ම දේශනා මාලාව (මාර්ග ප්‍රත්‍යය )01:18:19
7702021/12/14SADAHAM SAWANA ||ශාස්වත හා උච්ඡේද දෘෂ්ඨිය ||Ven Welimada Jinalankara Himi01:55:26
7712021/12/14Dhamma Discussion On Sammādiṭṭhi00:41:53
7722021/12/1328: (07.09.2017) 'පට්ඨාන' ධර්ම දේශනා මාලාව (ධ්‍යාන ප්‍රත්‍යය )01:31:02
7732021/12/13331: සූක්ෂම ධර්ම විවරණයන් සහිත උතුම් අභිධර්ම කාණ්ඩය පිළිබඳ නැවත සිහිපත් කිරීමක්00:07:56
7742021/12/12SADAHAM SAWANA ||නාම රූප විඥ්ඤාන යන ආර්ය ශ්‍රාවක නිවන් දොරටු ||Ven Welimada Jinalankara Himi02:21:17
7752021/12/1227: (24.08.2017) 'පට්ඨාන' ධර්ම දේශනා මාලාව (ඉන්ද්‍රිය ප්‍රත්‍යය )01:03:36
7762021/12/1126: (10.08.2017) 'පට්ඨාන' ධර්ම දේශනා මාලාව (ආහාර ප්‍ර‍ත්‍යය)01:28:37
7772021/12/11330: මෙනෙහි කිරීමට උපකාරවන කර්‍මය සහ කර්‍ම ඵලය ගැන කියවෙන උතුම් ගාථා රත්නයක්,00:12:49
7782021/12/1125: (04.08.2017) 'පට්ඨාන' ධර්ම දේශනා මාලාව (විපාක ප්‍ර‍ත්‍යය)01:40:17
7792021/12/10SADAHAM SAWANA || අතීතාරම්මණ ත්‍රිකය || Ven Welimada Jinalankara Himi02:08:46
7802021/12/1024: (27.07.2017) 'පට්ඨාන' ධර්ම දේශනා මාලාව (නා නා ක්‍ෂණික කර්‍ම ප්‍ර‍ත්‍යය)01:57:20
7812021/12/0923: (20.07.2017) 'පට්ඨාන' ධර්ම දේශනා මාලාව (කර්ම ප්‍රත්‍යය)01:42:24
7822021/12/08SADAHAM SAWANA ||සිහිය පිහිටුවා ගැනීම සඳහා මේ දේශණය මනාව අසන්න ||Ven Welimada Jinalankara Himi01:07:32
7832021/12/0822: (13.07.2017) 'පට්ඨාන' ධර්ම දේශනා මාලාව (ආසේවන ප්‍රත්‍යය)01:22:59
7842021/12/0721: (01.06.12017) 'පට්ඨාන' ධර්ම දේශනා මාලාව (පච්ඡාජාත ප්‍රත්‍යය)01:30:02
7852021/12/0720: (25.05.2017 ) 'පට්ඨාන' ධර්ම දේශනා මාලාව (පුරේජාත ප්‍රත්‍යය)01:33:44
7862021/12/0717 පටිච්ච සමුප්පාදය - භන්තේ ජිනාලංකාර හිමිපාණන් වහන්සේ02:05:13
7872021/12/0719: (18.05.2017 ) 'පට්ඨාන' ධර්ම දේශනා මාලාව (උපනිශ්‍රය ප්‍රත්‍යය)01:22:35
7882021/12/06329: (දෙවන කොටස ) ප්‍රඥාවේ විවිධ ප්‍රභේද - "දුක්ඛානුපස්සනා භාවිතා බහුලීකතා නිබ්බෙධිකපඤ්ඤං පරිපූරෙති"00:09:19
7892021/12/06SADAHAM SAWANA || චිත්ත පරමාර්ථ || Ven Welimada Jinalankara Himi01:07:05
7902021/12/0618: (04.05.2017 ) 'පට්ඨාන' ධර්ම දේශනා මාලාව (පකති උපනිශ්‍රය ප්‍රත්‍යය)01:31:02
7912021/12/05පටිච්චසමුප්පාදය - ජිනාලංකාර හිමිපාණන් වහන්සේ01:52:45
7922021/12/0517: ගෞරවණීය ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් සිදු කරන ලද දහම් ගැටළු වලට පිළිතුරු ලබාදීමේ වැඩ සටහනක්.02:04:04
7932021/12/05329: (පළමුවන කොටස ) ප්‍රඥාවේ විවිධ ප්‍රභේද - 'අනිච්චානුපස්සනා භාවිතා බහුලීකතා ජවනපඤ්ඤං පරිපූරෙති'00:09:36
7942021/12/0517: (27.04.2017 ) 'පට්ඨාන' ධර්ම දේශනා මාලාව (උපනිස්සය ප්‍රත්‍යය)01:25:37
7952021/12/0316: (20.04.2017 )'පට්ඨාන' ධර්ම දේශනා මාලාව (නිස්සය ප්‍රත්‍යය පිළිබඳ ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු)01:38:39
7962021/12/03328: උතුම් වූ නිර්වාණ ධාතුව අවබෝධ කර ගැනිමට තරම් සුදුසු ප්‍රඥාවක් ලබා ගැනීමට හේතුවන ධර්ම ශ්‍රවණය.00:09:48
7972021/12/0215: (13.04.17) 'පට්ඨාන' ධර්ම දේශනා මාලාව (සහජාත නිස්සය ප්‍රත්‍යය සහ පුරේජාත නිස්සය ප්‍රත්‍යය)01:13:29
7982021/12/0214: (06.04.17) 'පට්ඨාන' ධර්ම දේශනා මාලාව (සහජාත ප්‍ර‍ත්‍යය - දෙවන කොටස)01:35:49
7992021/12/0113: (30.03.2021) 'පට්ඨාන' ධර්ම දේශනා මාලාව (සහජාත ප්‍ර‍ත්‍යය - පළමුවන කොටස)01:28:36
8002021/12/0112: (23.03.2021) 'පට්ඨාන' ධර්ම දේශනා මාලාව (සමනන්තර ප්‍ර‍ත්‍යය)01:19:59
8012021/12/01327: බුදුරජාණන්වහන්සේගේ දයාව කරුණාව ආදී උතුම් බුදුගුණ ගැඹුරින් වටහා ගැනීමට නම්........00:07:23
8022021/12/0111: (20.03.2021) 'පට්ඨාන' ධර්ම දේශනා මාලාව (අනන්තර ප්‍ර‍ත්‍යය)01:12:24
8032021/11/30326: පංච මාරයෝ හඳුනා ගනිමු.00:04:08
8042021/11/3010: (16.03.2021) 'පට්ඨාන' ධර්ම දේශනා මාලාව (සහජාත අධිපති ස්වභාවය)01:10:12
8052021/11/2909: (09.03.2021) 'පට්ඨාන' ධර්ම දේශනා මාලාව (ආරම්මණාධිපති සහ සහජාතාධිපති ප්‍ර‍ත්‍යය)01:19:53
8062021/11/2808: (02.03.2021) 'පට්ඨාන' ධර්ම දේශනා මාලාව (ආරම්මණ ප්‍රත්‍යය)01:34:01
8072021/11/28325: අනාදිමත් කාලයක සිට වෙනත් වෙනත් හැඩ ගනිමින් නොකඩවා පවතින චිත්ත ප්‍රවාහය.00:09:43
8082021/11/2807: (23.02.2021) 'පට්ඨාන' ධර්ම දේශනා මාලාව (ආරම්මණ ප්‍රත්‍යය)01:23:38
8092021/11/2706: (20.02.2021) 'පට්ඨාන' ධර්ම දේශනා මාලාව (මහග්ගත සිත් වල චෛතසික සංග්‍රහය)01:27:47
8102021/11/2705: (13.02.2017) 'පට්ඨාන' ධර්ම දේශනා මාලාව (හේතු ප්‍රත්‍යය)01:39:53
8112021/11/2704 (09.02.17) 'පට්ඨාන' ධර්ම දේශනා මාලාව (පට්ඨානය ඉගෙන ගැනීමේදී හමුවෙන රූප වර්ග හත සහ හේතු ප්‍රත්‍යය)01:42:42
8122021/11/26324: අචින්තනීය වූ ගුණ ඇති තුණුරුවන් කෙරෙහි සිත පහදවා ගැනීමෙන් ලැබෙන අචින්තනීය වූ යහපත් විපාක.00:15:16
8132021/11/2503: (06.02.2017) 'පට්ඨාන' දේශනා මාලාව (ප්‍ර‍ත්‍යය - ප්‍ර‍ත්‍යයෝත්පන්න සහ ප්‍ර‍ත්‍යනීක ධර්ම)01:00:57
8142021/11/2502: (02.02.2017) උතුම් 'පට්ඨාන' ධර්ම දේශනා මාලාවේ දෙවන දේශනය (ප්‍රත්‍යය සහ ප්‍රත්‍යය ශක්තිය)01:34:25
8152021/11/2401: (30.01.2017) උතුම් 'පට්ඨාන' ධර්ම දේශනා මාලාවේ පළමුවන දේශනය (පට්ඨානය යනු කුමක්දැයි හඳුන්වා දීම)01:39:00
8162021/11/23220: සමථ විදර්ශනා භාවනා ක්‍රම සහ විදර්ශනා භාවනාවට පිවිසෙන ආකාරය පහදාදෙන ඉතාමත් වටිනා ධර්ම දේශනාවක්.01:21:28
8172021/11/2216 පටිච්ච සමුප්පාදය - භන්තේ ජිනාලංකාර හිමිපාණන් වහන්සේ02:33:35
8182021/11/22126: ප්‍රතිසන්ධි සිත සහ එම සිතට සම්බන්ධ බොහෝ කරුණු ඇතුලත් මෙම දේශනාවෙන් අභිධර්ම දේශනා මාලාව අවසානයි.01:20:58
8192021/11/22125: වන අභිධර්ම දේශනාව (සංඥාව සහ රූපයේ අනාරම්මණ ස්වභාවය පිළිබඳ)01:18:13
8202021/11/2216: ගෞරවණීය ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් සිදු කරනු ලබන උතුම් පටිච්චසමුප්පාද දේශනා මාලාවේ දහසයවන දේශනය.02:32:03
8212021/11/21පටිච්චසමුප්පාදය - ජිනාලංකාර හිමිපාණන් වහන්සේ02:32:30
8222021/11/21124: (10.10.2016) වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව. (ප්‍රශ්න උත්තර වැඩ සටහන).01:21:18
8232021/11/20123: (03.10.2016 ) වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (විපාක සහ සත් තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්ම පිළිබඳ)01:02:19
8242021/11/20122: (19.09.2016 ) වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (ප්‍රශ්න උත්තර වැඩසටහනක්)00:59:06
8252021/11/20121: (12.09.2016 ) වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (විදර්ශනා උපක්ලේශ)01:30:45
8262021/11/20120: (29.08.2016) වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (රූප ධර්මයන්ගේ ස්වභාවය)01:31:52
8272021/11/19323: සම්මා සම්බුදුරජාණන්වහන්සේ විසින් දේශනා කොට වදාළ උතුම් අනුපූර්ව ප්‍රතිපදාව අමතක නොකළ යුතු බව.00:14:15
8282021/11/19119: (08.08.2016) වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (කර්මය - චේතනාව සහ විපාක )01:27:16
8292021/11/19119: (08.08.2016) වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (චේතනාව)01:37:18
8302021/11/19118: (01.08.2016) වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (කර්මය)01:37:18
8312021/11/18117: (25.07.2016) වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (නෛර්යාණික ධර්ම )01:26:24
8322021/11/18322: අන් අයටත් පිහිටවෙමින් සුවසේ නිවන් මගේ යා ගැනීමට අප සැමට පිහිටවන උතුම් පින.00:06:25
8332021/11/1701: The Ratana Sutta (The Jewels Discourse)00:46:26
8342021/11/16321: කායවිඤ්ඤත්ති සහ වචීවිඤ්ඤත්ති00:07:00
8352021/11/14116: (14.07.2016) වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (අනන්තර ප්‍රත්‍යය)01:14:27
8362021/11/14115: (11.07.201) අතීතයේ අප මහබෝසතාණන්වහන්සේ ත්‍රිලෝකවිජය නම් වූ චක්‍රවර්ති රජව දුන් මනෝමය මහා දානය.00:54:52
8372021/11/13114: (07.07.206) කිලෙසා ධම්‌මා, නො කිලෙසා ධම්‌මා - සංකිලෙසිකා ධම්‌මා, අසංකිලෙසිකා ධම්‌මා - සංකිලි..01:35:52
8382021/11/13320: සුසුඛං වත ජීවාම වෙරිනෙසු අවෙරිනො - වෙරිනෙසු මනුස්‌සෙසු විහරාම අවෙරිනො,00:10:14
8392021/11/13113: (20.06.2016) වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (විපාක සිත් පිළිබඳ ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු)01:19:50
8402021/11/13112: (16.06.2016) වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (විපාක සිත්)00:54:15
8412021/11/12111: (09.06.16) කාම රූප අරූප සහ අපරියාපන්න භුමි වල පහළවන සිත් පිළබඳ ධර්ම සාකච්ඡාවක්.01:24:49
8422021/11/12110:(06.06.2016) දින සිදු කළ කාම රූප අරූප සහ අපරියාපන්න යන භුමි සතරෙහි හටගන්නා සිත් පිළබඳ දේශනාව.01:13:00
8432021/11/11109: (02.06.2016) වන දින සිදු කළ සත්ව පුද්ගල ආත්ම නොවන 'ධර්ම' පිළිබඳව නැවත පැහැදිලි කිරීමක්.01:06:44
8442021/11/11319: විදර්ශනා භාවනාවේදී රූප ධර්ම හසුකර ගන්නා ආකාරය.00:11:43
8452021/11/11108: (12.05.2016) වන දින 'සත්තධාතු සූත්‍රය' ඇසුරින් පැවැත් වූ ධර්ම සාකච්ඡාව.01:10:04
8462021/11/10107: (09.05.2016) වන දින පැවැත් වූ ධර්ම දේශනාව (සත්තධාතු සූත්‍රය)01:14:20
8472021/11/10106: (05.05.2016.) වන දින පැවැත් වූ ධර්ම දේශනාව (කල්‍යාණ මිත්‍ර‍ සම්පත්තිය)01:33:37
8482021/11/1015 පටිච්ච සමුප්පාදය - භන්තේ ජිනාලංකාර හිමිපාණන් වහන්සේ02:28:35
8492021/11/10318: සූක්ෂම වූ ප්‍රණීත වූ පරම ශාන්ත වූ නිර්වාණ ධාතුව හසු කරගැනීම පිණිස ප්‍රඥාව වඩා ගැනීමේ වැඩ සටහන.00:08:39
8502021/11/07පටිච්චසමුප්පාදය - ජිනාලංකාර හිමිපාණන් වහන්සේ02:27:30
8512021/11/0715: ගෞරවණීය ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් සිදු කරනු ලබන උතුම් පටිච්චසමුප්පාද දේශනා මාලාවේ පහළොස්වන දේශනය.02:27:22
8522021/11/06104: (28.04.2016.) වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (සන්තීරණ සිත)01:03:49
8532021/11/05317: පඨවි - ආපෝ - තේජෝ - වායෝ යන සතර මහා ධාතු 'භූතරූප' යනුවෙන් හැදින්වීමට හේතුව.00:07:21
8542021/11/05104: (02.05.2016.) වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (දස්සන ත්‍රිකය පිළිබඳ නැවත විග්‍රහ කිරීමක් )01:42:36
8552021/11/05212: 'Ganga Rohana Puja' (Wholesome Kamma that the Buddha experienced during the tour to Vishala)00:56:28
8562021/11/04316: 'අනිමිත්ත චේතෝ විමුත්තිය'00:08:09
8572021/11/02103: (25.04.2016.) වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (චක්ඛු ප්‍ර‍සාදය)01:41:56
8582021/11/01102: (25.11.2015) වෙනිදා පුරපසළොස්වක පොහොය දින පැවැත් වූ වටිනාම දේශනාවක්. (පිනට අවමන් නොකළ යුතු බව)01:56:00
8592021/11/01315: ඉතාමත් හොඳ බලසම්පන්න විපාක ලැබෙන ආකාරයට දානයක් පිරිනැමීමේදී සම්පුර්ණ වියයුතු කරුණු පහ.00:08:03
8602021/11/01101: (11.11.2015) වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (පරාමාසය)01:36:38
8612021/11/0114 පටිච්ච සමුප්පාදය - භන්තේ ජිනාලංකාර හිමිපාණන් වහන්සේ02:14:15
8622021/10/3114: ගෞරවණීය ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් සිදු කරනු ලබන උතුම් පටිච්චසමුප්පාද දේශනා මාලාවේ දහහතර වන දේශනය.02:12:03
8632021/10/31100: (04.09.2015) වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව - (ඕඝ ධර්ම)01:28:52
8642021/10/3099: (02.09.2015) වන දින පැවැත් වූ 'ග්‍රන්‍ථ ධර්ම' පිළිබඳ දෙවනි දේශනාව.01:34:39
8652021/10/29314: Beautiful explanation on using the same object for both Tranquility and Insight meditation..00:07:39
8662021/10/2998: (28.08.2015) වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (ග්‍රන්‍ථ ධර්ම)01:45:38
8672021/10/2997: (24.08.2015) වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (සංයෝජනගොච්ඡකයේ අවසාන සංයොජන ධර්ම යුගල දෙක)00:54:30
8682021/10/28313: සංස්කාර සහ සංස්කාර නිමිති වෙන වෙනම හඳුනා ගනිමු.00:12:46
8692021/10/2896: (19.08.2015) වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (ඕජා රූපය)01:42:44
8702021/10/2813 පටිච්ච සමුප්පාදය - භන්තේ ජිනාලංකාර හිමිපාණන් වහන්සේ01:54:20
8712021/10/28Sammādiṭṭhi Sutta (2)00:56:11
8722021/10/28Sammādiṭṭhi Sutta (1)00:48:04
8732021/10/2895: අවසාන ආසව ධර්ම යුගල 2 සහ සංයෝජන ධර්ම - මෙම දේශනාව සම්පුර්ණයෙන්ම පටිගතවී නැතිබව කරුණාවෙන් සලකන්න00:38:04
8742021/10/2794: වෙනි අභිධර්ම දේශනාව. ආසවගොච්ඡකය යටතේ සඳහන් 'ආසව ධර්ම' යුගල තුනක් පිළිබඳ විග්‍රහයක්.01:03:30
8752021/10/2693: (05.08.2015) ලෞකික සහ ලෝකෝත්තර ධර්ම - විඤ‍්ඤෙය්‍ය ධර්ම යුගලය - ආස්‍රව වූ සහ ආස්‍රව නො වූ ධර්‍ම01:45:15
8762021/10/26312: දින්නං සුඛ ඵලං හොති - දුන් දෙය සැප විපාක ඇති කරන්නේ වේ.00:15:14
8772021/10/2592: (03.08.2015) වනදින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (මෛත්‍රීය මුල් කරගත් විපස්සනා භාවනාව)01:52:47
8782021/10/2591: (22.07.2015) වනදින දේශනාව (දුක මාතිකා) සප‍්පටිඝ - අප‍්පටිඝ ධම්ම සහ රූපිනො - අරූපිනො ධම්ම.01:40:02
8792021/10/24පටිච්චසමුප්පාදය - ජිනාලංකාර හිමිපාණන් වහන්සේ01:54:36
8802021/10/2413: ගෞරවණීය ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් සිදු කරනු ලබන උතුම් පටිච්චසමුප්පාද දේශනා මාලාවේ දහතුන්වන දේශනය.01:53:09
8812021/10/2390: (15.07.2015) වනදින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (දුක මාතිකා - 03) චුල්ලන්තරදුකය01:44:31
8822021/10/23311: මරණාසන්න මොහොතේදී කුමක් කළ යුතුද?00:08:30
8832021/10/2289: (13.07.2015) වනදින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (දුක මාතිකා - හේතුගොච්ඡකය 02)01:36:53
8842021/10/2288: (08.07.2015) වනදින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (දුක මාතිකා ආරම්භක දේශනය - හේතුගොච්ඡකය)01:33:23
8852021/10/21222: Dakkhiṇa-Vibhaṅga Sutta (Part Two)00:49:56
8862021/10/21310: හීන ප්‍රාර්ථනාවක් සහිතව දානයක් දීමේදී පහළ වන චේතනාව පිළිබඳව සහ දානමය කුසල් සිත් විදර්ශනා කිරීම00:12:21
8872021/10/2011 පටිච්චසමුප්පාදය - භන්තේ ජිනාලංකාර හිමිපාණන් වහන්සේ01:58:56
8882021/10/2087: (01.07.2015) වනදින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (සතර පටිසම්භිදා)01:46:03
8892021/10/1909 පටිච්චසමුප්පාදය - භන්තේ ජිනාලංකාර හිමිපාණන් වහන්සේ00:59:47
8902021/10/1986: (29.06.2015) වනදින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (ආරම්මණාධිපති ප්‍ර‍ත්‍යය සහ සහජාතාධිපති ප්‍ර‍ත්‍යය)01:44:39
8912021/10/18309: චිත්ත චෛතසිකයන්ගේ තිබෙන ඇලීම නැතිවී නිර්වාණය අරමුණු වීම සහ ධර්මයේ තිබෙන මහානුභාව සම්පන්නභාවය.00:07:04
8922021/10/16211: පටිච්චසමුප්පාද ධර්මයන් දැන ගැනීමේ වටිනා කම පිළිබඳව සිදුකළ වටිනා ධර්ම දේශනාවක්.01:37:32
8932021/10/16308: පිරිසිදු වූ නික්ලේශී වූ ආර්ය උතුමන්වහන්සේලා සතු ගුණ මෙනෙහි කිරීමෙන් අපට සිදු වන අසීමිත යහපත .00:12:13
8942021/10/15210: Dakkhiṇa-Vibhaṅga Sutta (Part One)00:46:30
8952021/10/1485: (24.06.2015) වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (ජවන ප්‍රඥාව - නිබ්බෙධික ප්‍රඥාව සහ මහා ප්‍රඥාව)01:52:03
8962021/10/14307: ආනාපානසති භාවනාව වැඩිමෙන් ලෝභ කම නැති වන්නේ කෙසේද?00:08:33
8972021/10/12209: සල්ලේඛ ප්‍රතිපදාව (පුණ්‍යානුමෝදනාවක් සිදු කිරීම පිණිස පැවැත් වූ විශේෂ ධර්ම දේශනාවක්)01:32:01
8982021/10/1284: (17.06.2015) වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (උපනිශ්‍රය ප්‍රත්‍යය පිළිබඳ ධර්ම සාකච්ඡාවක්)01:49:45
8992021/10/1183: (10.06.2015) වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (උපනිශ්‍රය ප්‍රත්‍යය)01:43:13
9002021/10/1182: (08.06.2015) වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (ප්‍රශ්න පිළිතුරු වැඩ සටහනක්)01:35:57
9012021/10/10භන්තේ ජිනාලංකාර හිමිපාණන් වහන්සේ විසින් පවත්වනු ලබන පටිච්චසමුප්පාද දේශනාව02:15:11
9022021/10/1012: ගෞරවණීය ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් සිදු කරනු ලබන උතුම් පටිච්චසමුප්පාද දේශනා මාලාවේ දොළොස්‌වන දේශනය.02:14:50
9032021/10/09208: උතුම් ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය (එකළොස් වෙනි වස්සාන ධර්ම දේශනාව)01:29:40
9042021/10/0881: (03.06.2015) වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (මාර්ග චිත්ත වීථි)01:40:34
9052021/10/08306: පුඤ්ඤාභිසංඛාර - අපුඤ්ඤාභිසංඛාර - ආනෙඤ්ජාහි සංඛාර - පින සහ කුසලය.00:11:06
9062021/10/0780: (01.06.2015) වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (සංස්කාර සහ සංස්කාර නිමිති)00:34:06
9072021/10/0602) 02.10.21 දින පැවති භාවනා වැඩ සටහනේ ධර්ම සාකච්ඡාව සහ දහම් කරුණු පැහැදිලි කිරීම.01:00:25
9082021/10/0603) 02.10.21 වන දින භාවනා වැඩ සටහනේ අවසාන ධර්ම දේශනාව.01:37:30
9092021/10/0601) 02.10.21 වන දින පැවති භාවනා වැඩ සටහනේ පූර්වකෘතිය සහ ගෞරවණීය ස්වාමින්වහන්සේගේ අනුශාසනාව.01:13:05
9102021/10/0679: (20.05.2015) වන දින පැවැත් වූ දේශනාව. (අනිමිත්ත- අප්‍ර‍ණිහිත - ශුන්‍යත යන විමොක්‍ෂ මුඛ තුන)01:38:40
9112021/10/06305: අපි විඳින දුක්වලට ප්‍රබල දායකත්වයක් ලබා දි ඇති අවිද්‍යාව, සංස්කාරයන්ට ප්‍රත්‍යය වන ආකාර නමය.00:11:12
9122021/10/0478: (13.05.2015) වනදින පැවැත්වූ දේශනාව (ඇතිවීම නැතිවීම ප්‍රත්‍යය වශයෙන් සහ ක්‍ෂණ වශයෙන් දැකීම)01:56:00
9132021/10/04203: Importance of seeking and maintaining spiritual friendship (Kalyana Mitta)00:55:48
9142021/10/04304: සෝවාන් ඵලයට පත් වූ ආර්‍ය්න් වහන්සේලා තුල පවතින උතුම් ගුණ.00:09:38
9152021/10/03SADAHAM SAWANA ||මාර බාධක වලින් තොරව මේ දහම් කරූණු ඔබට අවබෝධ වේවා ||Ven Welimada Jinalankara Himi01:03:54
9162021/10/02එක්දින විශේෂ සීල භාවනාව දහම් වැඩසටහන-2 කොටස: 2021-10-02 : අති පූජ්‍ය වැලිමඩ ජිනාලංකාර ස්වාමීන්වහන්සේ01:12:39
9172021/10/02එකදින විශේෂ සීල භාවනාව දහම් වැඩසටහන -2021-10-02 - අති පූජ්‍ය වැලිමඩ ජිනාලංකාර ස්වාමීන්වහන්සේ01:28:43
9182021/10/02එක්දින විශේෂ සීල භාවනාව දහම් වැඩසටහන-3 කොටස: 2021-10-02 : අති පූජ්‍ය වැලිමඩ ජිනාලංකාර ස්වාමීන්වහන්සේ02:05:35
9192021/10/01203: සම්මාසම්බුදුරජාණන් වහන්සේට සහම්පතී බ්‍රහ්මරාජයා විසින් සිදු කළ ආරාධනාව සහ බ්‍රහ්මලෝකයට ඇති දුර.00:21:54
9202021/10/0177: (06.05.2015) උදයව්‍යය ඥානය පිළිබඳ මෙම දේශනාව සම්පුර්ණයෙන් පටිගත වී නොමැති බව කරුණාවෙන් සලකන්න.00:17:25
9212021/09/3076: (04.05.2015) වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (උදයව්‍යය ඥානය)01:34:26
9222021/09/3075: (29.04.2015) වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (අවිද්‍යාව නව ආකාරයකට සංස්කාරයන්ට ප්‍රත්‍යය වීම)01:42:06
9232021/09/29303: නොබියව මරණයට මුහුණ දීම පිණිස මනස පුරුදු කලයුතු ආකාරය සහ සමසීසී පරිනිර්වාණය.00:12:28
9242021/09/2974: (27.04.2015) වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (මනෝද්වාරික මරණාසන්න චිත්ත වීථි සතර)01:54:42
9252021/09/2873: (24.04.2015) වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (පංචද්වාරික මරණාසන්න චිත්ත වීථි)02:16:30
9262021/09/28SADAHAM SAWANA ||මෙම දේශණය ඇසීමෙන් ඔබේ දහම් ඇස විවෘත වේවා ||Ven Welimada Jinalankara Himi01:58:42
9272021/09/2772: (22.04.15) මරණාසන්න සිත් පිළිබඳ මෙම දේශනාවේ හඬ තරමක් අපැහැදිලි සහ අසම්පුර්ණ බව කරුණාවෙන් සලකන්න.00:55:02
9282021/09/27302: සත්ව සන්තාන දවන තවන 'ඊර්ෂ්‍යාව' 'මාන්නය' ආදී කෙලෙස් ධර්ම හඳුනා ගනිමු.00:09:18
9292021/09/27SADAHAM SAWANA ||ඔබේ අභිධර්ම ගැටළු සඳහා විසඳුම් මෙම දේශණයේ තිබේද || Ven Welimada Jinalankara Himi01:48:36
9302021/09/2771: (23.03.2015) වන දින පැවැත් වූ දේශනාව (ආචයගාමි ධර්ම අපචයගාමි ධර්ම සහ ආචයගාමි අපචයගාමී නොවන ධර්ම)01:51:31
9312021/09/2770: (18.03.2015) වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (ප්‍රත්‍යය ධර්ම සහ ප්‍රත්‍යය උප්පන්න ධර්ම)01:48:20
9322021/09/2669: (16.03.2015) වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (නිස්සය ප්‍රත්‍යය පිළිබඳ ගැටළු විසදාගැනීම)01:21:21
9332021/09/2568: (11.03.2015) වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (නිස්සය ප්‍රත්‍යය පිළිබඳව තව දුරටත් පැහැදිලි කිරීම)01:43:37
9342021/09/25202: ගිහියන් වන අප විසින් 'ගෞරවණීය භික්ෂුන්වහන්සේලා ඇසුරු කළයුත්තේ කෙසේද?'01:23:11
9352021/09/2567: (09.03.2015) වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (නිස්සය ප්‍රත්‍යය)01:51:23
9362021/09/2466: 25.02.2015 වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (සාස්වත දෘෂ්ටිය සහ උච්ඡෙද දෘෂ්ටිය)01:55:25
9372021/09/23301: සර්‍ව සංග්‍රාහික පටිච්චසමුප්පාදය ගලපාගතයුතු ආකාරය සහ කුසල සිතක පටිච්චසමුප්පාදය.00:09:17
9382021/09/2365: 23.02.2015 වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (අභිධර්මයට අනුව දුක තේරුම් ගැනිම)01:45:22
9392021/09/23SADAHAM SAWANA ||සසර නැවතීමට ඉලක්ක වූ අභිධර්ම දේශණාව ||Ven Welimada Jinalankara Himi01:39:03
9402021/09/2264: 18.02.2015 වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (තණ්හාව සහ සන්තිර්ණ සිත්)01:46:48
9412021/09/2263: 16.02.2015 වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව ( ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු)01:47:42
9422021/09/21300: අපිට නිවන්මග කියා දුන් සම්මාසම්බුදුරජාණන්වහන්සේට සහ දෙවියන් වෙනුවෙන් සිදුකරන පූජාවල් .......00:18:33
9432021/09/21SADAHAM SAWANA || රූපාවචර කුසල් සිත් || Ven Welimada Jinalankara Himi01:45:58
9442021/09/2162: 02.02.2015 වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (තිකමාතිකා පිළිබඳ ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු)01:54:00
9452021/09/2061: 28.01.2015 වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (මනෝද්වාරික චිත්ත වීථි )01:43:19
9462021/09/19භන්තේ ජිනාලංකාර හිමිපාණන් වහන්සේ විසින් පවත්වනු ලබන පටිච්චසමුප්පාද දේශනාව01:54:36
9472021/09/1911: ගෞරවණීය ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් සිදු කරනු ලබන උතුම් පටිච්චසමුප්පාද දේශනා මාලාවේ එකළොස්‌වැනි දේශනය.01:53:16
9482021/09/1860: 26.01.2015 වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (මනෝද්වාරික චිත්ත වීථි )01:44:08
9492021/09/18201: කර්මය විපාක දෙන ආකාරය (8 වෙනි වස්සාන ධර්ම දේශනාව)01:21:13
9502021/09/1859: 19.01.2015 වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු)01:38:34
9512021/09/17299: නැවත නැවතත් ඉපදීමට හේතු වන 'අනාර්ය වූ පරියේසනය' .00:13:21
9522021/09/17SADAHAM SAWANA || ධර්ම ආහාරයන් පරිභෝජනය කිරීම යනු කුමක්ද || Ven Welimada Jinalankara Himi01:37:01
9532021/09/1758: 14.01.2015 වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු)01:39:58
9542021/09/1657: 12.01.2015 වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව ('අජ‍්ඣත‍්තාරම්මණ ත්‍රිකය සහ සනිදස‍්සන ත්‍රිකය)01:56:54
9552021/09/15200: සිහිය පිහිටුවා ගැනීමට අවශ්‍ය වන ධර්ම කාරණා 4 ක් (6 වෙනි වස්සාන ධර්ම දේශනාව)01:07:31
9562021/09/1556: 07.01.2015 වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (අතීතාරම්මණ ත්‍රිකය)02:07:46
9572021/09/14298: අමනුෂ්‍යයන් මනුෂ්‍යන්ට පීඩා පමුණුවන හේතු සහ කායගතාසති භාවනාව වැඩීම තුලින් අපට ලැබෙන ආරක්ෂාව.00:07:23
9582021/09/1455: 05.01.2014 වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (අතීත ත්‍රිකය)01:49:33
9592021/09/13SADAHAM SAWANA ||හේතුක සිත් හා අහේතුක සිත් හට ගැනීම පිළිබඳ විග්‍රහය|| Ven Welimada Jinalankara Himi01:35:20
9602021/09/13199: 'චිත්ත පරමාර්ථය' පිළිබඳව සිදුකරන ලද ඉතාමත් වටිනා ධර්ම දේශනාවක්.01:07:05
9612021/09/1354: 17.12.2014 වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු)01:42:30
9622021/09/12297: සත්ව පුද්ගල නොවන 'ධර්ම' ස්කන්ධ,ආයතන,ධාතු ලෙස විදර්ශනා කිරීම මතු දිනයක සසරින් මිදීමට බලපාන අයුරු00:08:26
9632021/09/1253: 12.01.2014 වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (උප්පන්න ත්‍රිකය)01:58:50
9642021/09/1252: 26.11.2014 වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (මග්‌ගාරම්‌මණ ත්‍රිකය)02:08:46
9652021/09/10198: "ඉදං ඛො පන භික‍්ඛවෙ, දුක‍්ඛං අරියසච්චං: “ජාතිපි දුක‍්ඛා, ජරාපි දුක‍්ඛා, ව්‍යාධිපි දුක‍්ඛො...."01:41:33
9662021/09/1051: 24.11.2014 වන දින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (මිච්ඡත්ත ත්‍රිකය)02:04:35
9672021/09/09SADAHAM SAWANA ||මෙම පැහැදිලි කිරීම් ඔබේ ගැටළු විසඳීමට සමත්වෙයි || Ven Welimada Jinalankara Himi00:48:31
9682021/09/0950: 19.11.2014 වනදින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (හීන ත්‍රිකය)01:48:44
9692021/09/09296: ආර්යවූ තුෂ්ණිම්භාවය යනු කුමක්ද?00:09:22
9702021/09/0849: 17.11.2014 වනදින අභිධර්ම දේශනාව (සෙක්ඛ ත්‍රිකය - පරිත්ත ත්‍රිකය සහ පරිත්තාරම්මණ ත්‍රිකය)01:58:38
9712021/09/06SADAHAM SAWANA ||හටගත් යමක් අඛණ්ඩ පැවැත්ම සඳහා වන ආහාර ධර්මතාව || Ven Welimada Jinalankara Himi01:37:01
9722021/09/06197: ගෞරවණීය ස්වාමින්වහන්සේ විසින් මෙහය වූ සීල - භාවනා වැඩ සටහනක ප්‍රශ්න උත්තර වාරය.01:41:15
9732021/09/0548: 05.11.2014 වනදින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව ( ආචයගාමි ත්‍රිකය)01:52:59
9742021/09/0547: 03.11.2014 වනදින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (දස්සන හේතු ත්‍රිකය)01:37:14
9752021/09/04SADAHAM SAWANA || ප්‍රතිපදාව තුලින් නිවන් මග දකින්න || Ven Welimada Jinalankara Himi01:53:46
9762021/09/04196: 'ඤාණවත්‍ථු සූත්‍රය' ඇසුරින් සිදුකළ ඉතා ගම්භීර දහම් කරුණු ඇතුලත් වටිනා ධර්ම දේශනාවක්.01:21:53
9772021/09/04Special Sil & Meditation Program - by Ven. Welimada Jinalankara Thero09:29:40
9782021/09/03295: විදර්ශනා භාවනාවකදී නාම ධර්ම හඳුනා ගන්නා ආකාරය.00:08:11
9792021/09/0346: 29.10.2014 වනදින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (ප්‍රීති ත්‍රිකය සහ දස්සන ත්‍රිකය)01:48:51
9802021/09/0245: 27.10.2014 වනදින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (විතර්ක ත්‍රිකය)01:37:05
9812021/08/3144: 22.10.2014 වනදින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (සංකිලිට්‌ඨ ත්‍රිකය)01:50:30
9822021/08/31294 (2) උතුම් නවම් පුරපසළොස්වක පොහොය දිනක සිදු වූ විශේෂ සිදුවීම් ඇතුලත් රසවත් කථා ප්‍රවෘත්තියක්.01:00:37
9832021/08/3009 පටිච්චසමුප්පාදය - භන්තේ ජිනාලංකාර02:07:40
9842021/08/3043: 20.10.2014 වනදින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (උපාදින්න ත්‍රිකය)01:48:11
9852021/08/2942: 06.10.2014 වනදින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (විපාක ත්‍රිකය පිළිබඳ පුනරික්ෂණයක්)01:49:42
9862021/08/2910: ගෞරවණීය ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් සිදු කරනු ලබන උතුම් පටිච්චසමුප්පාද දේශනා මාලාවේ දහවන දේශනය.02:06:01
9872021/08/29294: (1) දෘෂ්ටි ගතවීම, අතහැරීම සහ උතුම් රහතන් වහන්සේ පිළිබඳව කියවෙන වටිනා දහම් කාණ්ඩයක්.00:12:13
9882021/08/28SADAHAM SAWANA ||ඔබට අවශ්‍ය අභිධර්ම කරුණු මෙහි සාකච්ඡා කරනු ඇති ||Ven Welimada Jinalankara Himi01:48:31
9892021/08/2741: 10.01.2014 වනදින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (කුසල ත්‍රිකය සහ වේදනා ත්‍රිකය _ පුනරීක්ෂණයක් )01:50:33
9902021/08/26293: පෙර කෙළවරක්, ආරම්භයක් නොපෙනෙන ඉතාමත් දීර්ඝ වූ සංසාරයේ පැවැත්ම.00:13:29
9912021/08/2640: 29.09.2014 වනදින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (විපාක ත්‍රිකය)01:50:59
9922021/08/2639: 24.09.2014 වනදින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (රූප කාණ්ඩය පිළිබඳ ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු - 2)01:44:41
9932021/08/25292: රූප කලාප වල සත්‍යය ස්වභාවය00:06:48
9942021/08/23SADAHAM SAWANA||ඉතා වැදගත් අභිධර්ම කරුණු සාකච්ඡාව.මනාව අවබෝධ කරන්න||Ven Welimada Jinalankara Himi01:52:51
9952021/08/22195: අප තථාගත සම්මා සම්බුදුරජාණන්වහන්සේගේ 'මහා කරුණා ගුණය'.01:23:19
9962021/08/2238: 22.09.2014 වනදින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (රූප කාණ්ඩය පිළිබඳ ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු))01:15:25
9972021/08/21194: අභිධර්මය යනු කුමක්ද?01:37:00
9982021/08/2137: 17.09.2014 වනදින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (වේදනා ත්‍රිකය)01:54:47
9992021/08/20SADAHAM SAWANA|| මේ ධර්ම කරුණු වටහා ගන්නට ඔබට චිත්ත ශක්තිය පහල වේවා Ven Welimada Jinalankara Himi01:48:36
10002021/08/2036: 15.09.2014 වනදින පැවැත් වූ අභිධර්ම දේශනාව (ඇසක තිබෙන රූප කලාප)01:35:48
More pages:1 2 3 All
Shown above: 1 - 1000 (Total: 2179)

* Dates are in UTC.