Bhikkhu Gangodawila Chandima

# Date* Title Duration* (hh:mm:ss)
12020/12/01Redefining the Four Critical Activities for the foundation of Mindfulness (satipaṭṭhānā)01:03:59
22020/11/28ආර්ය පර්යේෂණය Episode 32 | සෑම පුද්ගලයෙකු විසින්ම කළ යුතු යුතුකම් (පත්තකම්ම) සතර01:01:19
32020/11/24Understanding foolish people (bāla) differently | Bāla Vagga (AN 3.1-10)00:59:02
42020/11/17Difference between Saṅkhāra (formations) and Abhisaṅkhāra (karmic formations)01:00:50
52020/11/10How can a loving couple meet and stay together in this life and the next? | Buddhist Perspective01:00:05
62020/11/05ආර්ය පර්යේෂණය සූත්‍ර සාකච්ඡාව පිළිබඳ සහභාගී වූ පින්වතුන්ගේ අදහස් (ඔක්තෝම්බර් 31, 2020)00:07:08
72020/11/03Only a Fool (bālo) repeats the same mistakes in Saṃsāra | Bālapaṇḍita Sutta (SN 12.19)00:58:56
82020/11/01කඨිනානිසංස ධර්ම දේශනාව 2020 | ඔටවා ථෙරවාද බෞද්ධ විහාරය, කැනඩාව01:11:07
92020/10/31සම්මා දිට්ඨිය ඇති කර ගැති හැකි ක්‍රම 16 | සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රය (MN 9)01:05:21
102020/10/30ආර්ය පර්යේෂණය Episode 30 | තණ්හාමූලික ආහාර වර්ග සතර01:21:49
112020/10/27Four Nutriments (cattāro āhārā) in the context of Dependent Origination (paṭiccasamuppāda)00:58:12
122020/10/23ආර්ය පර්යේෂණය Episode 29 | සෝවාන්වීමට අවශ්‍ය කාරණා මොනවාද?01:10:00
132020/10/20Four prerequisites for becoming a Sotāpanna (stream-winner) | Sotāpattiyaṅga Sutta (SN 55.5)01:00:19
142020/10/16ආර්ය පර්යේෂණය Episode 28 | ඇපකාරයෙකු නැති කාරණා සතර01:23:25
152020/10/134 Things You Thought Were Guaranteed, But Aren’t | Pāṭibhoga Sutta (AN 4.182)01:04:01
162020/10/11"puñña" (merit) and "kusala" (skillful activity) with their relation to Kathina Offering00:14:23
172020/10/09ආර්ය පර්යේෂණය Episode 27 | ආර්ය ධර්මයේ පිළිපැදීම් සතර01:28:40
182020/10/06Four ways of practice: painful with slow or swift insight and pleasant with slow or swift insight01:00:59
192020/10/02ආර්ය පර්යේෂණය Episode 26 | බුදුරජාණන්වහන්සේ විසින් කවරෙකුට මරණය (ආධ්‍යාත්මික) ලබාදෙයිද?01:14:51
202020/09/29 Ven Gangodawila Chandima Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana101:01:19
212020/09/29What is spiritual death (vadha) in the noble training, according to the Kesi Sutta (AN 4.111)?00:56:01
222020/09/25ආර්ය පර්යේෂණය Episode 25 | කේන්තියේ ප්‍රමාණය සහ පවතින වේලාව අනුව ඔබ කුමන සර්පයෙක්ද?01:17:31
232020/09/2316 steps of Breathing Meditation | Ānāpānasati Sutta By Ven. Bhante Dr. Gangodawila Chandima01:05:31
242020/09/22Four angry people similar to poisonous snakes (āsīvisā), according to the Āsīvisa Sutta (AN 4.110)01:00:22
252020/09/18ආර්ය පර්යේෂණය Episode 24 | ගැඹුරු පෙනුමක් සහ නොගැඹුරු පෙනුමක් ඇති පුද්ගලයන් සතර දෙනා කවරහුද?01:05:56
262020/09/17The 24 Conditioning Forces (paccayasatti dhammā)01:02:08
272020/09/15Four people similar to lakes01:01:25
282020/09/11ආර්ය පර්යේෂණය Episode 23 | කථාව තිබේ-වැඩ නැත, වැඩ ඇත-කථාව නැත, කථාවත් වැඩත් නැත, කථාවත් වැඩත් ඇත01:05:30
292020/09/10Cognitive Process (cittavīthi)| Five-door (pañcadvāravīthi) and Mind-door (manodvāravīthi)01:04:35
302020/09/08Four people similar to clouds, according to the Paṭhamavalāhaka Sutta (AN 4.101)00:58:23
312020/09/04ආර්ය පර්යේෂණය Episode 22 | ධර්මයේ සැබෑ අරමුණ නොදැන අඩු වශයෙන් හෝ වැඩි වශයෙන් ධර්මය හැදෑරීම01:22:00
322020/09/0328 Material Phenomena (rūpa) and 21 Grouping of Material Phenomena (rūpakalāpa)01:01:33
332020/09/01Four Kinds of Persons with Lesser Learning (appassuto) and Greater Learning (bahussuto)00:59:12
342020/08/28ආර්ය පර්යේෂණය Episode 21 | ධර්මවිනයෙන් චුත වීමට බලපාන හේතු සතර01:12:15
352020/08/27Beautiful Mental Factors -25 (Sobhana Cetasikā)01:04:26
362020/08/25What are the four things that make you fall from the Dhamma and Vinaya (dhammavinayā papatito)?00:57:25
372020/08/21ආර්ය පර්යේෂණය Episode 20 | පංච නීවරණ සහ සත්තබොජ්ඣංගයන් ආහාරයෙන් තොරව නොපවතී. එම ආහාර මොනවාද?01:08:40
382020/08/20Unwholesome Mental Factors-14 (Akusala Cetasikā)01:07:00
392020/08/18What are the Nutriments (āhāra) to Five Hindrances and Seven Awakening Factors?00:58:01
402020/08/14ආර්ය පර්යේෂණය Episode 19 | මෙම ආත්මභාවය තමා විසින් හෝ අනුන් විසින් කරන ලද්දක්ද?01:17:50
412020/08/11Mental Factors | Ethically Variable Mental Factors (Cetasikas | 13 Añña Samāṇa Cetasikas )00:46:51
422020/08/11Who created this puppet (bimbaṃ)? | Selā Sutta (SN 5.9)00:59:29
432020/08/07ආර්ය පර්යේෂණය Episode 18 | අවිජ්ජාවෙන් මිච්ඡා දිට්ඨියත්, විද්‍යාවෙන් සම්මා දිට්ඨියත්01:19:21
442020/08/06Beautiful Consciousness-24 (Kāmā Sobhaṇa Cittāni)01:04:36
452020/08/04Ignoble Eightfold Path vs. Noble Eightfold Path01:02:02
462020/08/01සබ්බාසව සූත්‍රය EP (03) ආශ්‍රව නිවාරක පස්වන, හයවන සහ හත්වන ක්‍රම01:19:14
472020/07/31ආර්ය පර්යේෂණය Episode 17 | ඔබට මනුෂ්‍යලෝකයේ උපත ලැබීම මනාව නොතේරෙන්නේ ඇයි?01:16:35
482020/07/30Rootless Consciousness-18 (Kāmāvacara Ahetuka Cittāni)01:11:13
492020/07/28How does the value of human birth cultivate the mind and equality of others?00:56:55
502020/07/27Prayer, Grief, Forgiveness and the Role of Women to demolish Prejudices in Theravada Buddhism00:28:06
512020/07/24ආර්ය පර්යේෂණය Episode 16 | සියළු සංස්කාරයන් පිළිබඳ කලකිරිය යුතු වන්නේ ඇයි?01:04:36
522020/07/23Unwholesome Consciousness-12 (Kāmāvacara Akusala Cittāni)01:10:35
532020/07/21Saṃsāra has no known beginning; it is hindered by ignorance (avijjā) and fettered by craving (taṇhā)00:54:16
542020/07/17ආර්ය පර්යේෂණය Episode 15 | ධාතු (අදහස්) වශයෙන් හීන සහ කළ්‍යාණ පුද්ගලයන් එකතු වන හැටි01:14:20
552020/07/16What is Abhidhamma? A Brief Overview01:07:44
562020/07/14For better (kalyāṇā) or worse (hīnā), your attitude (dhātu) affects your performance00:53:17
572020/07/10ආර්ය පර්යේෂණය Episode 14 | පටිච්චසමුප්පාදයෙන් විස්තර කරන්නේ දුකද? දුක් ගොඩද?01:23:46
582020/07/09Life Interview with Prof. Tilak Kariyawasam ( 2020 Paṭisota Bhante Dr. Chandima Live full interview)01:36:59
592020/07/07What does Paṭiccasamuppāda (dependent arising) discuss? Dukkha or the Dukkhakkhandha00:59:02
602020/07/04සබ්බාසව සූත්‍රය EP (02) ආශ්‍රව නිවාරක තුන්වන සහ හතරවන ක්‍රම (නුවණින් විමසීම සහ ඉවසීම)01:08:08
612020/07/03ආර්ය පර්යේෂණය Episode 13 | භාවනාමය ප්‍රඥාව මගින් සය වැදෑරුම් ඉන්ද්‍රීයයන් දෙස බලන ආකාරය01:15:20
622020/07/02සියලු ශක්තීන් නිර්මාණය වූ ජීවිතයක් ඇති කර ගැනීමට තිබෙන බාධා සහ මග01:30:05
632020/06/30How to practice Insight (vipassanā) in 5 minutes, according to the Cakkhu Sutta? (SN 18.1)00:59:29
642020/06/26ආර්ය පර්යේෂණය Episode 12 | ලාභ සත්කාර, ස්තුති ප්‍රශංසා ආර්ය මාර්ගයට කරන හානිය01:12:25
652020/06/25Episode 06 | What is it that prevents people from living to their full potential?01:40:03
662020/06/23Obstructing spiritual progress are threefold: Material Possessions, Honor and Popularity00:55:12
672020/06/19ආර්ය පර්යේෂණය Episode 11 | ලෝකයට අහිත පිණිස, දුක් පිණිස සහ අපහසු පිණිස පවතින කාරණා 301:23:50
682020/06/18Episode 05 | What is wisdom and how do we gain it?01:29:23
692020/06/16What are the three ways for eliminating personal suffering, according to the Loka Sutta? (SN 3.23)01:00:21
702020/06/12ආර්ය පර්යේෂණය Episode 10 | මානය, මානයේ අරමුණු සහ මාන ධර්ම බැහැර කිරීම01:20:45
712020/06/11Episode 04 | What do we get wrong about Nirvana?01:32:18
722020/06/09All sentient beings die. Death is their end (maraṇapariyosānā); they are not exempt from death01:02:30
732020/06/05යෝනිසෝ මනසිකාරය සෝවාන් මාර්ගයට මග සලසන ආකාරය (සබ්බාසව සූත්‍රයේ ආශ්‍රව නිවාරක පළමු/දෙවන ක්‍රම)01:49:28
742020/06/05ආර්ය පර්යේෂණය Episode 09 | අඳුරෙන් අඳුරට? අඳුරෙන් එළියට? එළියෙන් අඳුරට? එළියෙන් එළියට?01:05:26
752020/06/04Episode 03 | Do Buddhists believe in god (or gods)?01:01:51
762020/06/02Four Kinds of People ( the dark bound and light bound)00:52:30
772020/06/01"You are not alone" Sharing Session | Bhante. Dr. Chandima and Kwang Mong01:35:14
782020/05/29ආර්ය පර්යේෂණය Episode 08 | උපයන ධනය දහමට අනුව අනින්දිතව පරිභෝග කරන්නේ කෙසේද?00:36:26
792020/05/28Sati (Mindfulness) and Sampajañña (Full Awareness)00:09:04
802020/05/28Episode 02 | How does karma really work?01:05:58
812020/05/26How to properly enjoy and share the wealth? (Paṭhamaaputtaka Sutta SN 3. 19)00:57:30
822020/05/24How to Cultivate Metta (Loving-kindness) to Enemies?00:05:41
832020/05/21ආර්ය පර්යේෂණය Episode 07 | ආර්‍ය මාර්ගය මනාව දියුණු කර ගැනීමට කල්‍යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රය කොපමණ වැදගත්ද?01:10:00
842020/05/21Episode 01 | How to die mindfully?01:06:32
852020/05/19It is easier to practice the Dhamma with the association of the wise | Kalyāṇamitta Sutta 3.1800:57:51
862020/05/14ආර්ය පර්යේෂණය Episode 06 | අප්‍රමාදය සියලු කුසලයන්ගේ කාර්යසාධකයා වන්නේ කෙසේද?| අප්පමාද සූත්‍රය01:07:02
872020/05/12Diligence can secure benefits for this life and future lives (Appamāda Sutta 3.17)00:44:36
882020/05/11Mother's Day & Buddhism00:09:28
892020/05/07ආර්ය පර්යේෂණය Episode 05 | රතන සූත්‍රයේ සැබෑ තේරුම සෝවාන් මාර්ගයට මග කියා දීමද? | රතන සූත්‍රය01:11:06
902020/05/06Transforming Pain (dukkha) into Peace, Joy, and Liberation: The Four Noble Truths00:56:22
912020/05/05Mindful Driving: 7 Buddhist Tips to remain calm and fully present on the road00:38:25
922020/05/045 Buddhist Tips to practice Mindful Eating and End Mindless Food Cravings00:57:42
932020/05/0430 Minute Guided Breath Meditation for Reducing Anxiety and Stress00:20:39
942020/05/02Vesak Eight Precepts Retreat for Adults 202003:14:21
952020/05/02අනුසය ධර්ම 7 සහ ප්‍රහාණය (දීඝ නිකායේ සංගීති සූත්‍රය අනුසාරයෙන්)01:13:26
962020/05/02ආනාපානසති භාවනා පුහුණුව සරල සිංහල බසින් සිද්ධාන්ත සහිතව00:47:38
972020/04/30ආර්ය පර්යේෂණය Episode 04 | ආහාරයට සීමා නොමැතිබව ඇඟේ බරට සහ කෙළෙස් බරට කරන බලපෑම | දෝණපාක සූත්‍රය01:06:41
982020/04/29How to become a responsible Buddhist Kid? | Bhante. Dr. Gangodawila Chandima01:05:04
992020/04/29Guided Breathing Meditation for Kids by Bhante. Dr. Gangodawila Chandima00:20:37
1002020/04/28Don't be greedy for food, eat moderately, according to the Doṇapāka Sutta (SN. 3.13)00:44:47
1012020/04/26Vesak Eight Precepts Retreat for Children 202001:58:45
1022020/04/23ආර්ය පර්යේෂණය Episode 03 | ලොකුම බැඳීම යකඩ, කඹවලින් බැඳීමද? භෞතික වස්තුවලට, පවුලට, දරුවන්ට බැඳීමද?01:03:40
1032020/04/21Obsessions create strong shackles (bandhana), according to the Bandhana Sutta (SN 3.10)00:24:04
1042020/04/16ආර්ය පර්යේෂණය Episode 02 | තමා තමන්ට වැඩිපුර ආදරේ ඇයි? (මල්ලිකා සූත්‍රය)00:12:57
1052020/04/14Who is dearer than oneself (attanā piyataro), according to the Mallikā Sutta?(SN 3.8)00:45:43
1062020/04/12Becoming a Sotāpanna (stream-winner) is the real Meaning of Ratana Sutta01:06:02
1072020/04/09(ආර්ය පර්යේෂණය Episode 01) බොරු කීම, බොරු කිරීම, කාමයට සීමා නැති වීම සහ විසඳුම01:02:37
1082020/04/07Why do people intentionally lie for sensual pleasures, according to the Attakaraṇa Sutta? (SN 3.7)00:36:43
1092020/03/31Consume pleasures (kāma) without 4 Mistakes, according to the Appakā Sutta (SN 3.6)00:32:29
1102020/03/24The True Meaning of Self Protection, according to the Attarakkhita Sutta (SN 3.5)00:29:50
1112020/03/20Metta Sutta (මෙත්ත සූත්‍රය) | Chanted by Bhante. Dr. Gangodawila Chandima00:03:00
1122020/03/20Ratana Sutta (රතන සූත්‍රය) The Jewel Discourse | Chanted by Bhante. Dr. Gangodawila Chandima00:07:16
1132020/03/20Maṅgala Sutta (මහා මංගල සූත්‍රය)| Chanted by Bhante. Dr. Gangodawila Chandima00:04:04
1142020/03/17Who are those that love and don’t love themselves, according to the Piya Sutta? (SN 3.4)00:25:02
1152020/03/10No one can avoid Old Age (jarā) and Death (maraṇa), according to the Jarāmaraṇa Sutta (SN 3.3)00:37:12
1162020/03/09Mindfulness, Appropriation, Historic and Modern Buddhism: Bhante Dr. Gangodawila Chandima01:01:46
1172020/03/03What three things arise inside a person that cause harm, suffering, and discomfort?00:43:21
1182020/02/25What four things should not be disparaged because they are young? Dahara Sutta (SN 3.1)00:28:05
1192020/02/18How can one escape their body (yātrā), according to the Nandivisāla Sutta? (SN 2.28)00:22:45
1202020/02/11What should you do in the peril of death (maraṇa), according to the Nanda Sutta? (SN 2 27)00:28:46
1212020/02/04What is the real world (loka), according to the Rohitassa Sutta? (SN 2.26)00:21:13
1222020/01/28Why is diligence important to secular and spiritual life, according to the Jantu Sutta? (SN 2.25)00:25:38
1232020/01/21How do you cut the bonds of rebirth, according to the Ghaṭīkāra Sutta? (SN 2.24)00:33:52
1242020/01/18Distinguishing Fake and Real Saddhā (Trust) and the Significance of Personal Verification00:22:14
1252020/01/14Generosity (dāna) in a Time of Stinginess (macchariya), according to the Serī Sutta (SN 2.3)00:24:53
1262020/01/07Seven Real Vows to become a Sakka (lord of devas), according to the Sattavatapada Sutta (SN 11.11)00:39:49
1272019/12/317 Mindful Shopping Tips from Buddha to save your money and make you happier00:26:44
1282019/12/28Managing and coping with mood swings, according to the Buddhist Teachings00:14:03
1292019/12/28මොහොතින් මොහොත වෙනස් වන ඔබේ මනෝභාවය (මූඩ් එක) යහපත්ව තබා ගැනීමට බෞද්ධ ක්‍රම 3ක්00:17:01
1302019/12/24Doing good deeds lead to a joyful and happy mind with wisdom, according to the Khema Sutta (SN 2.22)00:18:43
1312019/12/17Why wisdom & wise people matter in our lives, according to the Siva Sutta? (SN 2.21)00:25:42
1322019/12/10Anyone can be reborn in a favourable unified state (jhānic realm), according to the Tāyana Sutta00:30:41
1332019/12/10Making resolutions on Birthdays, and a short explanation about Adhiṭṭhāna00:03:44
1342019/12/03What is the source of light, the wakeful one, according to the Pajjota Sutta? (SN 1.80)00:25:48
1352019/11/26What are the provisions for a spiritual journey, according to the Pātheyya Sutta? (SN 1.79)00:16:53
1362019/11/19What should one not give, relinquish, according to the Kāma Sutta? (SN 1.78)00:22:00
1372019/11/12Decays and destructions on the Path to Nibbāna, according to the Na Jīrati Sutta (SN 1.76)00:18:17
1382019/11/07The Practice of Right Now (satipaṭṭhāna) and the consistent development of kusala thoughts01:16:14
1392019/11/06උපක්ලේශ 16 අඩු කර ගැනීමෙන් පමණක් කෙලෙස් ප්‍රහාණය සිදු වේ.01:10:35
1402019/10/29What is the best in rising up and falling down, according to the Vuṭṭhi Sutta? (SN 1.74)00:31:00
1412019/10/22What are the treasures that bring one’s happiness, according to the Vitta Sutta? (SN 1.73)00:25:55
1422019/10/15What is the only killing approved by the Noble ones, according to the Jhatvā Sutta? (SN 1.71)00:28:30
1432019/10/09විශුද්ධිය සිදු කර ගැනීම සහ සප්ත විශුද්ධි (රථවිනීත සූත්‍රය ඇසුරින් MN 24)00:33:17
1442019/10/08Is the world led by the mind, according to the Citta Sutta? (SN 1.62)00:21:52
1452019/10/01Meditation and Buddhist Monastic Life @Georgia College and State University, Georgia, USA01:09:16
1462019/10/01The Best Support and Companionship for Human Beings, according to the Vatthu Sutta (SN 1.54)00:21:42
1472019/09/24Who is your Friend, according to the Mitta Sutta? (SN 1.53)00:29:16
1482019/09/16Mini-Retreat for Children in New York City, USA01:53:11
1492019/09/15Mindful Eating (සතිමත්ව ආහාර ගැනීම) @New York Buddhist Vihara, USA01:04:16
1502019/09/15Q&A Session@ Boston Buddhist Vihara, USA01:29:31
1512019/09/15Four Aspects of Buddhist Mindfulness @ Boston Buddhist Vihara, USA02:04:53
1522019/09/10Want to Live a Calmer Life? Let the Buddha’s Mindfulness Meditation lead you there!02:32:44
1532019/09/10සමබර ජීවිතයක් ගත කිරීම01:12:23
1542019/09/03Purification in Action, Virtue, and Righteousness, according to the Jetavana Sutta (SN 1.48)00:24:20
1552019/08/27Merits build the Bridge towards Heaven, according to the Vanaropa Sutta (SN 1.47)00:23:00
1562019/08/20Analogy between the Dhamma and a Chariot that leads to Nibbāna00:23:58
1572019/08/13The Concept of Food in the Buddhist Teachings, according to the Anna Sutta (SN 1.43)00:23:30
1582019/08/12Gangodawila Chandima Thero - Sanaramara Sewana 2019-06-2200:41:06
1592019/08/10Your Questions Answered: The Five Aggregates, Noble Eightfold Path, Karma & Rebirth00:33:41
1602019/08/06The Benefits of Different Kinds of Giving (Dāna) in this Modern Age00:23:15
1612019/07/30Rescuing oneself from Eleven Types of Fires | Āditta Sutta (SN 1.41)00:27:23
1622019/07/16Cheating, Faultfinding, and Forgiving, according to the Buddha in the Ujjhānasanni Sutta (SN 1.35)00:33:38
1632019/07/09Are we attached to people or things, or are we attached to the concepts of people or things?00:36:03
1642019/07/06Dhamma Discussion (Esala Full Moon Poya Day 2019) @Ottawa Theravada Buddhist Vihara01:55:32
1652019/06/24සිරස සනරාමර සෙවණ (June 22, 2019) ආචාර්ය ගංගොඩවිල චන්දිම ස්වාමීන්වහන්සේගේ ගෞරවනීය වැඩමවීමෙන්01:59:46
1662019/06/23How to handle a difficult emotion, according to the Buddha?00:13:22
1672019/06/10Sirasa FM Sanaramara Sewana 2019-02-23 Gangodawila Chandima Thero01:11:06
1682019/05/21Sources of Light, according to the Buddha in the Pajjota Sutta (SN 26)00:34:08
1692019/05/19Dhamma Discussion (Vesak Full Moon Poya Day 2019) @Ottawa Theravada Buddhist Vihara01:53:15
1702019/05/14Taking Good Care of your Mind, according to the Buddha in the Manonivārana Sutta (SN 24)00:45:33
1712019/05/13Good and Bad Friends, according to the Buddha in the Sigalovada Sutta (DN 31)00:30:06
1722019/05/07Disentangling the tangle (craving), according to the Buddha in the Jatā Sutta (SN 23)00:42:40
1732019/04/30Maturity of Karma, according to the Buddha in the Phusati Sutta (SN 22)00:32:03
1742019/04/23Sensual Lust vs Identity View , according to the Buddha in the Satti Sutta? (SN 21)00:37:11
1752019/04/16Turning Spiritual Setbacks into Comebacks, according to the Buddha in the Niddātandi Sutta (SN 16)00:33:30
1762019/04/09Fillial Love versus Self-Love, according to the Buddha in the Nandatiputtasama Sutta (SN 13)00:30:21
1772019/04/02What is True Delight (Nanda), according to the Buddha in the Nandati Sutta (SN 12) ?00:39:10
1782019/03/26Making your Complexion so peaceful , as indicated by the Buddha in the Aranna Sutta (SN 10)00:31:22
1792019/03/19Crossing the Four Floods (caturoragha), according to the Buddha in the Oghatarana Sutta (SN 01)00:29:12
1802019/03/16Solutions and Relevance of the Tripitaka to the Modern World Issues00:10:51
1812019/03/14Higher Ordination Ceremony (Upasampadā) of Ven. Dr. Gangodawila Chandima (April 30, 2004)01:10:38
1822019/03/14Welcome Ceremony for Newly Higher Ordained Ven. Dr. Gangodawila Chandima (May 02, 2004)01:34:14
1832019/02/27Types of Meditation and Specifics of Mettā Meditation00:28:02
1842019/02/27Find the real You Guided Breathing Meditation00:28:41
1852019/02/26සිරස සනරාමර සෙවණ (February 23, 2019) ආචාර්ය ගංගොඩවිල චන්දිම ස්වාමීන්වහන්සේගේ ගෞරවනීය වැඩමවීමෙන්01:08:54
1862019/01/26Interpreting the Buddhist Teachings for the West: Methodology @ IBC Thailand00:59:42
1872019/01/04Why Kusala (Skilful Activities) and Skilful Habits go in tandem?01:30:56
1882018/12/29How to be a Wise Person (Sappurisa/Pandita), according to the Buddha?01:10:51
1892018/12/27Is Everything Karma?01:24:31
1902018/12/27How to cultivate Pāramitās (perfections) in daily life?01:37:45
1912018/12/15How to cultivate the magnificence of the Mind/Body potential?01:32:04
1922018/10/17කුශලාභිවර්ධක පුරුදු දසකුසල්වලට කරන බලපෑම00:49:46
1932018/10/14Why vigilance (appamāda) is so crucial for your all other virtues?00:17:49
1942018/10/07How to work with measuring (māna)?00:26:05
1952018/10/02Guided Meditation & Open Discussion @ Loyola University, Chicago01:00:42
1962018/09/30How to work with impetuousness/vehemence (sārambha)? | Bhante Dr. Gangodawila Chandima00:18:22
1972018/09/23How to work with obstinacy/stubbornness (thambha)?00:18:59
1982018/09/18An Ottawa Student's Full Interview with Ven. Dr. Gangodawila Chandima about Buddhist practice00:47:33
1992018/09/16How to work with fraud (sātheyya)? | Bhante Dr. Gangodawila Chandima00:15:06
2002018/09/09How to deal with deceit (māyā)?00:17:44
2012018/09/02How to work with stinginess (machchariya)?00:13:50
2022018/08/31How to work with jealousy? Ven Gangodawila Chandima00:21:11
2032018/08/26How to work with jealousy (issā)?00:20:56
2042018/08/19How to work with domineering (palāsa)? | Bhante Dr. Gangodawila Chandima00:12:08
2052018/08/12How to work with contempt (makkha)?00:10:56
2062018/08/06Jayamaṅgala Gāthā Chanting (Pāli) | Bhante Dr. Gangodawila Chandima00:04:15
2072018/08/06Homage, Tisaraṇa, Pañcasīla (Pāli) | Bhante Dr. Gangodawila Chandima00:02:32
2082018/08/05How to work with resentment (upanāha)?00:14:34
2092018/07/29How to work with anger (kodha)?00:12:28
2102018/07/22How to deal with Ill will (vyāpāda; also spelled byāpāda) ?00:08:39
2112018/07/15How to deal with envy (abhijjhā)? | Bhante Dr. Gangodawila Chandima00:07:55
2122018/06/1814 kinds of personal offerings and 7 kinds of offerings made to the Saṅgha01:05:13
2132018/06/11Learn to analyze (vibhaṅga) the Four Noble Truths (Sacca) Saccavibhaṅga Sutta (MN 141)00:47:40
2142018/06/04Why do Arahants turn away from Elements (dhātu), and why don’t we?00:51:45
2152018/06/01කර්ම විපාක හඳුනා ගත යුත්තේ ඒකංසික ව ද? විභජ්ජ ව ද? මහාකම්මවිභංග සූත්‍රය ඇසුරින් (MN 136)00:18:10
2162018/05/28Karma is not linear, according to the Buddha in the Mahākammavibhanga Sutta (MN 136)00:46:26
2172018/05/27What lessons can you learn from the life of the Śākymuni Buddha?00:55:08
2182018/05/22ප්‍රසන්න ජීවිතයක් සඳහා කර්මය වෙනස් කරගත හැකි ක්‍රම 7 ක්00:33:10
2192018/05/217 Simple Buddhist Practices To Change Karma And Live A Better Life | Cūlakammavibhanga Sutta (MN135)00:36:38
2202018/05/14Wise People and Fools, according to the Buddha in the Bālapaṇḍita Sutta (MN 129)01:01:55
2212018/05/09සිද්ධාර්ථ බෝධිසත්ව උපතේ දී සිදු වූ අසිරිමත් සිදුවීම් | අච්ඡරියබ්භුතධම්ම සුත්‍රය (MN 123)00:28:26
2222018/05/07Wonderful Events that occurred at the time of the Buddha's Birth | Acchariya-abbhūta Sutta (MN 123)00:44:33
2232018/05/03ආනාපානසති භාවනාව මැනවින් හඳුනා ගනිමු.00:22:45
2242018/04/3016 steps of Breathing Meditation and how it leads to Liberation (Nibbāna)00:55:57
2252018/04/23ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය (මහාචත්තාරීසක සූත්‍රය ඇසුරින්)00:41:08
2262018/04/23The meaning of the Noble Eightfold Path as given by the Buddha in the Mahācattārīsaka Sutta (MN 117)00:52:13
2272018/04/17එදිනෙදා ජිවිතයේ දී කුසලය සහ අකුසලය තීරණය කර ගන්නේ කෙසේද? සේවිතබ්බාසේවිතබ්බ සූත්‍රය (MN 114)00:22:05
2282018/04/15How to separate kusala (skillful) and akusala (unskillful) in everyday life?00:32:33
2292018/04/11මානසික දුෂණය (ප්‍රපංචකරණය) සිදුවන්නේ කෙසේද? එයින් වැළකීම ප්‍රායෝගික ද?00:13:25
2302018/04/09Mental Proliferation (papañca) and how to cope, according to the Buddha00:34:03
2312018/04/07සක්කාය දිට්ඨිය යනු කුමක්ද? එය නැති කර ගන්නේ කෙසේද? (චූල වේදල්ල සූත්‍රය ඇසුරින්)00:17:23
2322018/04/01Choosing a Spiritual Teacher | Vīmaṃsaka Sutta (MN 47)00:43:30
2332018/03/30Blessings, and how to manifest them in your daily life? Mahāmaṅgala Sutta (Khp 5 & Sn 2.4)00:40:05
2342018/03/26ආශීර්වාද සහිත ජීවිතයක් නිර්මාණය කර ගන්නේ කෙසේද? මහාමංගල සූත්‍රය ඇසුරින් (Khp 5 & Sn 2.4)00:43:11
2352018/03/26The middle way vs the path of Identity (Ego)- What are you into?00:38:07
2362018/03/19Noble vs Ignoble. What are you searching for? Ariyapariyesana Sutta (MN 26)00:41:24
2372018/03/11Unlearning the Learned Dharma? Alagaddūpama Sutta (MN 22)00:34:36
2382018/03/05Removing Distracting Thoughts, according to the Vitakkasaṇṭhāna Sutta (MN 20)00:35:56
2392018/02/26A Step-by-Step guide to starting the Four Foundations of Mindfulness (Satipaṭṭhānas)00:52:55
2402018/02/19ප්‍රායෝගික ජීවිතයේදී සම්මා දිට්ඨිය පහසුවෙන් ඇති කර ගත හැකි ක්‍රම | සම්මාදිට්ඨි සූත්‍රය (MN 9)00:55:46
2412018/02/12How to Remove Mental Impurity: 5 Simple Steps, according to the Buddha.00:36:26
2422018/02/05කෙලෙස් අඩුකර ගැනීම ප්‍රායෝගික ද?00:35:42
2432018/02/05Top 7 Approaches to remove defilements, according to the Buddha in the Sabbāsava Sutta (MN 2)00:17:42
2442017/07/01In discussion with young adults: karma and rebirth01:20:07
2452017/06/05Life Lessons: Learned from reading Śākyamuni Buddha01:08:37
2462016/09/23Can Bad Karma be Neutralized in Buddhism?01:01:25
2472015/06/13Ven. Gangodawila Chandima Thero at Ehipassiko Buddhist Centre01:03:01

* The shown dates are the YouTube publish dates of the videos and are in UTC time. The shown durations of sermons may change by about a second from the actual durations.

** This list including the association of list item numbers with the currently shown items is subject to change when the page is updated.