Trekmentor

Bhikkhu Sooriyawewa Kusala

# Date* Title Duration (hh:mm:ss)
12021/09/10මාතු පාදං නමා මහං01:48:51
22021/09/10මාතු පාදං නමා මහං02:31:00
32021/08/29සෝවාන් වීමට බාධක සහ සාධක කරුණු.00:57:02
42021/08/29මහානාම සූත්‍රය01:54:10
52021/08/2948 ගාථා ) පුප්ඵානි හේව පචිනන්තං – බ්‍යාසත්තමනසං නරං00:57:31
62021/08/22සුමනා සූත්‍රය01:52:12
72021/08/08විශේෂ ආශිර්වාදාත්මක අටවිසි බුද්ධ පූජා පිංකම සහ කෙටි ධර්මානුශාසනාව.01:20:23
82021/07/31සතර සංග්‍රහ වස්තු සූත්‍රය00:58:25
92021/07/2047 ගාථා ) පුප්ඵානි හේ’ව පචිනන්තං – බ්‍යාසත්තමනසං නරං01:05:35
102021/07/2046 ගාථා ) ඵේණූපමං කායමි’මං විදිත්වා – මරීචිධම්මං අභිසම්බුද්ධානෝ ඡෙත්වාන මාරස්ස පපුප්ඵකානි01:05:57
112021/06/17ඩේවිඩ් ගමගේ මහත්මාට පිං අනුමෝදන් කිරීම උදෙසා මෙම ධර්ම දානමය පිංකම සිදු කරන ලදී.01:02:39
122021/06/15විශේෂ දානමය පිංකම්00:31:51
132021/06/0641 ගාථා) අචිරං වතයං කායෝ – පඨවිං අධිසෙස්සති00:59:40
142021/05/20මාතු පාදං නමා මහං01:05:40
152021/05/1938/39 ගාථා ) අනවට්ඨිතචිත්තස්ස – සද්ධම්මං අවිජානතෝ00:58:07
162021/05/10ආළවක සූත්‍රය01:15:59
172021/05/1037 දූරංගමං ඒකචරං – අසරීරං ගුහාසයං01:06:46
182021/05/05පීතු පාදං නමාමහං01:03:07
192021/05/0336 ගාථා) සුදුද්දසං සුනිපුනං – යත්ථකාමනිපාතිනං00:58:54
202021/04/27අභයරාජ කුමාර සූත්‍රය01:54:49
212021/04/2035 ගාථා) දුන්නිග්ගහස්ස ලහුනෝ – යත්ථකාමනිපාතිනෝ01:10:32
222021/04/2033/34 ගාථා ) ඵන්දනං චපලං චිත්තං – දුරක්ඛං දුන්නිවාරයං01:03:05
232021/04/08ධර්මදාස දැදිගම මහතා වෙනුවෙන් පවත්වන තෙමස් පූර්ණ ගුණානුස්මරණ විශේෂ ධර්මානුශාසනාව.01:12:34
242021/04/0532 අප්පමාදරතෝ භික්ඛු – පමාදේ භයදස්සි වා, අභබ්බෝ පරිහාණාය – නිබ්බාණස්සේව සන්තිකේ00:59:10
252021/04/05කසීභාරද්වාජ සූත්‍රය01:25:08
262021/04/03ජීවක සූත්‍රය.01:57:29
272021/04/01විශේෂ සෙත් පිරිත් දේශනාව.01:12:07
282021/03/2930 අප‍්පමාදෙන මඝවා දෙවානං සෙට‍්ඨතං ගතො01:00:26
292021/03/24පීතු පාදං නමාමහං01:06:42
302021/03/2427 පමාදං අප්පමාදේන – යදා නුදති පණ්ඩිතෝ01:12:37
312021/03/1425 උට්ඨානේනප්පමාදේන01:14:28
322021/03/13පීතු පාදං නමාමහං01:23:42
332021/03/0924 උට්ඨානවතෝ සතිමතෝ01:00:18
342021/03/09ටෝනි ද ක්රූස් ආදරණීය පියතුමාට පිං අනුමෝදන් කිරීම උදෙසා මෙම ධර්ම දානමය පිංකම සිදු කරන ලදී.00:57:04
352021/03/09කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය.01:36:48
362021/02/28ආශිර්වාද ධර්ම දේශනා00:59:24
372021/02/28වම්මික සූත්‍රය01:47:28
382021/02/2821 අප්පමාදෝ අමතපදං – පමාදෝ මච්චුනෝ පදං01:06:39
392021/02/2618 ඉධ නන්දති පෙච්ච නන්දති – කතපුඤ්ඤෝ උභයත්ථ නන්දති,01:10:10
402021/02/1417 ඉධ තප්පති පෙච්ච තප්පති01:14:04
412021/02/13මල්ලිකා සූත්‍රය01:16:26
422021/02/13මතක ධර්ම දේශනාව01:04:17
432021/02/0916 ඉධ මෝදති පෙච්ච මෝදති01:03:02
442021/02/09සඞ්ඛිත්තධන සූත්‍රය01:43:38
452021/02/0115 ගාථා) ඉධ සෝචති පෙච්ච සෝචති – පාපකාරී උභයත්ථ සෝචති,01:05:56
462021/02/01කකචූපම සූත්‍රය01:59:42
472021/01/27ආශිර්වාද ධර්ම දේශනා01:03:23
482021/01/26මතක ධර්ම දේශනාව01:03:56
492021/01/2613/14 ගාථා)යථාගාරං දුච්ඡන්නං – වුට්ඨි සමතිවිජ්ඣති,01:01:17
502021/01/2011/12 ගාථා )අසාරේ සාරමතිනෝ – සාරේ චාසාරදස්සිනෝ01:13:48
512021/01/11ධර්මදාස දැදිගම මහත්මා වෙනුවෙන් සිදු කරන්නට යෙදුණු මතක වස්ත්‍ර පූජා පිංකම.00:57:58
522021/01/117/8 ගාථා) සුභානුපස්සිං විහරන්තං ඉන්ද්‍රියේසු අසංවුතං01:09:27
532021/01/0206 ගාථා) පරේ ච න විජානන්ති මයමෙත්ථ යමාමසේ00:56:57
542021/01/02සතර සංග්‍රහ වස්තුව01:38:25
552020/12/28සෙත් පිරිත් දේශනාව.00:21:14
562020/12/28මාතු පාදං නමා මහං01:00:54
572020/12/2817) අසිරිමත් බුදු බව ලැබීම00:44:02
582020/12/26අලගද්දූපම සූත්‍රය02:19:52
592020/12/2616) අපරාජිත පර්යන්තයේ සිට සිදු කළ මාර පරාජය00:22:03
602020/12/2415) සුජාතාවගේ කිරිපිඬු දානය00:33:15
612020/12/2314) සිද්ධාර්ථ බෝසතානන් වහන්සේ දුටු සිහින පහ.00:30:33
622020/12/2313) සිද්ධාර්ථ බෝසතුන් දුෂ්කරක්‍රියාව අත්හැරීම සහ පස්වග තවුසන්ගේ නික්මයෑම.00:23:57
632020/12/2204 සිද්ධාර්ථ කුමරුගේ කුමාර අවධිය.00:12:51
642020/12/2206 මහා අභිනිෂ්ක්‍රමණය.00:16:36
652020/12/2207 සිද්ධාර්ථ බෝසතාණන් වහන්සේ අනුපිය අඹ වනයේ සිට රජගහ නුවර දක්වා ගමන් කිරීම.00:28:00
662020/12/2208 සිද්ධාර්ථ බෝසතාණන් වහන්සේ රජගහනුවර සිට විශාලා මහනුවර බලා ගමන් කිරීම.00:28:49
672020/12/2209 බෝසතාණන් වහන්සේ විශාලා මහනුවර සිට මහීනා දිය දක්වා ගමන් කිරීම00:22:32
682020/12/2210 සිද්ධාර්ථ බෝසතාණන් වහන්සේ පස්වග තවුසන් හමුවීම.00:35:52
692020/12/2211) යසෝදරාව සියලු සම්පත් අතහැරීම.00:35:55
702020/12/2212) වසවර්ති මාරයා සිද්ධාර්ථ බෝසතුන් හමුවීම.00:29:34
712020/12/2205 සතර පෙර නිමිති දැකීම.00:25:46
722020/12/2203 අසිත තාපසයා සිදුහත් කුමරු ට වන්දනා කීරීම.00:22:22
732020/12/2102 බුදු වන්නට දෙවියන්ගෙන් ඇරයුම් ලැබීම.00:29:51
742020/12/2101 ප්‍රථම නියත විවරණය00:31:31
752020/12/1905 ගාථා) න හි වේරේන වේරානි සම්මන්තීධ කුදාචනං01:02:45
762020/12/19අරියපරියෙසන සූත්‍රය/ (පාසරාසි සූත්‍රය)02:01:08
772020/12/1703/04 ගාථා) අක්කොච්ඡි මං අවධි මං අජිනි මං අහාසි මේ00:47:11
782020/12/1701/02) මනෝපුබ්බංගමා ධම්මා මනෝසෙට්ඨා මනෝමයා01:01:37
792020/12/13කේ. පී. ජයසේන පියතුමා වෙනුවෙන් සිදු කරන්නට යෙදුණු මතක වස්ත්‍ර පූජා පිංකම.00:43:20
802020/12/13මතක ධර්ම දේශනාව.01:04:15
812020/12/10මහා මංගල සූත්‍රය ගාථා අංක 11 - 1200:49:13
822020/12/10මහා මංගල සූත්‍රය ගාථා අංක 1000:55:17
832020/12/10මහා මංගල සූත්‍රය ගාථා අංක 900:44:26
842020/12/10මහා මංගල සූත්‍රය ගාථා අංක 801:05:24
852020/12/02මහා මංගල සූත්‍රය ගාථා අංක 0700:40:52
862020/12/02මහා මංගල සූත්‍රය ගාථා අංක 600:33:25
872020/12/02මහා මංගල සූත්‍රය ගාථා අංක 500:47:15
882020/12/02මහා මංගල සූත්‍රය ගාථා අංක 400:40:15
892020/11/24මහා මංගල සූත්‍රය ගාථා අංක 300:42:44
902020/11/23මහා මඞ්ගල සුත්තං ගාථා අංක 1-200:43:40
912020/11/14පීතු පාදං නමා මහං00:50:39
922020/10/16කඨිනානිසංස ධර්ම දේශනාව01:14:53
932020/09/16zoom 000:31:40
942020/09/10වෙලාම සූත්‍රය00:37:57
952020/09/10රථවිනීත සූත්‍රය.02:08:23
962020/09/01පීතු පාදං නමාමහං01:06:08
972020/08/25ඨාන සූත්‍රය00:42:46
982020/08/25උපාලි සූත්‍රය.02:34:52
992020/08/24කුම්භොපම සූත්‍රය00:46:31
1002020/07/25සුදුසු කතා සුදුසු අය සමඟ පමණක් කරමු.00:50:06
1012020/07/21දැකීමට නොහැකි, ඉතා සියුම් වූ, සිත දමනය කරමු.00:47:40
1022020/07/14සසර බැඳ තබන ඕරම්භාගිය සංයෝජන00:48:01
1032020/07/06මධුපිණ්ඩික සූත්‍රය01:41:26
1042020/07/03කරණීය මෙත්ත සූත්‍රයෙන් හෙළිවන විශ්ව මෛත්‍රිය.00:55:35
1052020/06/29මෙලොව හා පරලොව සතුටු වන්නට00:48:10
1062020/06/22සෝවාන් ඵල ලාභියෙක් වීමට නම්.00:31:46
1072020/06/15දෙව්ලොව උපදීමට හේතුවන පින්කම්00:25:04
1082020/06/088 June 202000:29:40
1092020/06/08රහතුන් හඳුනා ගන්නා නිවැරදි ක්‍රමය00:50:01
1102020/06/01ජීවිතයේ අනියත බව00:25:42
1112020/05/31Sat00:59:40
1122020/05/25සිතේ ස්වභාවය හඳුනා ගනිමු00:26:12
1132020/05/18නිවැරදි යසස කීර්තිය වර්ධනය කරමු00:20:34
1142020/05/13Rathana Sutta, รัตนสูตร00:08:55
1152020/05/13Mangala Sutta, มงคลสูตร00:04:27
1162020/05/13Metta Sutta, กรณียเมตตาสูตร00:03:30
1172020/05/11පණ්ඩිතයා හඳුනාගනිමු00:16:45
1182020/05/05ආර්ය ධන හත00:38:01
1192020/04/27අන්තෝ ජටා බහි ජටා00:29:22
1202020/04/20කල්‍යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය00:25:48
1212020/04/12මිත්‍ර ප්‍රතිරූපකයන් හෙවත් පාප මිතුරන්00:29:26
1222020/04/05ආරෝග්‍ය පරමා ලාභා00:24:55

* Dates are in UTC.