Trekmentor

Bhikkhu Sooriyawewa Kusala

# Date* Title Duration (hh:mm:ss)
12023/11/13Part II අසිරිමත් කඨින පිංකම ලෙච්වර්ත් ධම්ම නිකේතනය Letchworth Dhamma Niketanaya Katina Ceremony 202302:07:55
22023/11/13Part I අසිරිමත් කඨින පිංකම ලෙච්වර්ත් ධම්ම නිකේතනය Letchworth Dhamma Nikethanaya Katina Ceremony 202300:35:35
32023/11/13අසිරිමත් කඨින පිංකම ලෙච්වර්ත් ධම්ම නිකේතනය Letchworth Dhamma Nikethanaya Kathina Ceremony 11-11-202302:43:30
42023/05/05වෙසක් පුර පසළොස්වක පොහෝ දින ධර්මදේශනාව - පූජ්‍ය සූරියවැව කුසල ස්වාමීන් වහන්සේ01:08:04
52023/04/19bhante kusala sermon for Youth00:25:51
62023/04/19bhante kusala q&a with Youth00:33:55
72023/04/19bhante kusala meditation with Youth00:18:31
82023/03/26Birthday Blessings to Bhante Samitha Akurala & Ven Dammala Piyananda උපන්දින ආශිර්වාද පූජාව 25-03-2302:12:00
92023/02/05නවම් පුර පසළොස්වක පොහෝ දින ධර්මදේශනා - පූජ්‍ය සූරියවැව කුසල ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ01:05:53
102023/01/10Bhante Kothmale Kumarakassapa teachings translated in English by Bhante Kusala00:00:40
112022/12/07උඳුවප් පුර පසළොස්වක පොහෝ දින ධර්මදේශනා - පූජ්‍ය සූරියවැව කුසල ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ01:10:23
122021/09/10මාතු පාදං නමා මහං01:48:51
132021/09/10මාතු පාදං නමා මහං02:31:00
142021/08/29සෝවාන් වීමට බාධක සහ සාධක කරුණු.00:57:02
152021/08/29මහානාම සූත්‍රය01:54:10
162021/08/2948 ගාථා ) පුප්ඵානි හේව පචිනන්තං – බ්‍යාසත්තමනසං නරං00:57:31
172021/08/22සුමනා සූත්‍රය01:52:12
182021/08/08විශේෂ ආශිර්වාදාත්මක අටවිසි බුද්ධ පූජා පිංකම සහ කෙටි ධර්මානුශාසනාව.01:20:23
192021/07/31සතර සංග්‍රහ වස්තු සූත්‍රය00:58:25
202021/07/2047 ගාථා ) පුප්ඵානි හේ’ව පචිනන්තං – බ්‍යාසත්තමනසං නරං01:05:35
212021/07/2046 ගාථා ) ඵේණූපමං කායමි’මං විදිත්වා – මරීචිධම්මං අභිසම්බුද්ධානෝ ඡෙත්වාන මාරස්ස පපුප්ඵකානි01:05:57
222021/06/17ඩේවිඩ් ගමගේ මහත්මාට පිං අනුමෝදන් කිරීම උදෙසා මෙම ධර්ම දානමය පිංකම සිදු කරන ලදී.01:02:39
232021/06/15විශේෂ දානමය පිංකම්00:31:51
242021/06/0641 ගාථා) අචිරං වතයං කායෝ – පඨවිං අධිසෙස්සති00:59:40
252021/05/20මාතු පාදං නමා මහං01:05:40
262021/05/1938/39 ගාථා ) අනවට්ඨිතචිත්තස්ස – සද්ධම්මං අවිජානතෝ00:58:07
272021/05/10ආළවක සූත්‍රය01:15:59
282021/05/1037 දූරංගමං ඒකචරං – අසරීරං ගුහාසයං01:06:46
292021/05/05පීතු පාදං නමාමහං01:03:07
302021/05/0336 ගාථා) සුදුද්දසං සුනිපුනං – යත්ථකාමනිපාතිනං00:58:54
312021/04/27අභයරාජ කුමාර සූත්‍රය01:54:49
322021/04/2035 ගාථා) දුන්නිග්ගහස්ස ලහුනෝ – යත්ථකාමනිපාතිනෝ01:10:32
332021/04/2033/34 ගාථා ) ඵන්දනං චපලං චිත්තං – දුරක්ඛං දුන්නිවාරයං01:03:05
342021/04/08ධර්මදාස දැදිගම මහතා වෙනුවෙන් පවත්වන තෙමස් පූර්ණ ගුණානුස්මරණ විශේෂ ධර්මානුශාසනාව.01:12:34
352021/04/0532 අප්පමාදරතෝ භික්ඛු – පමාදේ භයදස්සි වා, අභබ්බෝ පරිහාණාය – නිබ්බාණස්සේව සන්තිකේ00:59:10
362021/04/05කසීභාරද්වාජ සූත්‍රය01:25:08
372021/04/03ජීවක සූත්‍රය.01:57:29
382021/04/01විශේෂ සෙත් පිරිත් දේශනාව.01:12:07
392021/03/2930 අප‍්පමාදෙන මඝවා දෙවානං සෙට‍්ඨතං ගතො01:00:26
402021/03/24පීතු පාදං නමාමහං01:06:42
412021/03/2427 පමාදං අප්පමාදේන – යදා නුදති පණ්ඩිතෝ01:12:37
422021/03/1425 උට්ඨානේනප්පමාදේන01:14:28
432021/03/13පීතු පාදං නමාමහං01:23:42
442021/03/0924 උට්ඨානවතෝ සතිමතෝ01:00:18
452021/03/09ටෝනි ද ක්රූස් ආදරණීය පියතුමාට පිං අනුමෝදන් කිරීම උදෙසා මෙම ධර්ම දානමය පිංකම සිදු කරන ලදී.00:57:04
462021/03/09කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය.01:36:48
472021/02/28ආශිර්වාද ධර්ම දේශනා00:59:24
482021/02/28වම්මික සූත්‍රය01:47:28
492021/02/2821 අප්පමාදෝ අමතපදං – පමාදෝ මච්චුනෝ පදං01:06:39
502021/02/2618 ඉධ නන්දති පෙච්ච නන්දති – කතපුඤ්ඤෝ උභයත්ථ නන්දති,01:10:10
512021/02/1417 ඉධ තප්පති පෙච්ච තප්පති01:14:04
522021/02/13මල්ලිකා සූත්‍රය01:16:26
532021/02/13මතක ධර්ම දේශනාව01:04:17
542021/02/0916 ඉධ මෝදති පෙච්ච මෝදති01:03:02
552021/02/09සඞ්ඛිත්තධන සූත්‍රය01:43:38
562021/02/0115 ගාථා) ඉධ සෝචති පෙච්ච සෝචති – පාපකාරී උභයත්ථ සෝචති,01:05:56
572021/02/01කකචූපම සූත්‍රය01:59:42
582021/01/27ආශිර්වාද ධර්ම දේශනා01:03:23
592021/01/26මතක ධර්ම දේශනාව01:03:56
602021/01/2613/14 ගාථා)යථාගාරං දුච්ඡන්නං – වුට්ඨි සමතිවිජ්ඣති,01:01:17
612021/01/2011/12 ගාථා )අසාරේ සාරමතිනෝ – සාරේ චාසාරදස්සිනෝ01:13:48
622021/01/11ධර්මදාස දැදිගම මහත්මා වෙනුවෙන් සිදු කරන්නට යෙදුණු මතක වස්ත්‍ර පූජා පිංකම.00:57:58
632021/01/117/8 ගාථා) සුභානුපස්සිං විහරන්තං ඉන්ද්‍රියේසු අසංවුතං01:09:27
642021/01/0206 ගාථා) පරේ ච න විජානන්ති මයමෙත්ථ යමාමසේ00:56:57
652021/01/02සතර සංග්‍රහ වස්තුව01:38:25
662020/12/28සෙත් පිරිත් දේශනාව.00:21:14
672020/12/28මාතු පාදං නමා මහං01:00:54
682020/12/2817) අසිරිමත් බුදු බව ලැබීම00:44:02
692020/12/26අලගද්දූපම සූත්‍රය02:19:52
702020/12/2616) අපරාජිත පර්යන්තයේ සිට සිදු කළ මාර පරාජය00:22:03
712020/12/2415) සුජාතාවගේ කිරිපිඬු දානය00:33:15
722020/12/2314) සිද්ධාර්ථ බෝසතානන් වහන්සේ දුටු සිහින පහ.00:30:33
732020/12/2313) සිද්ධාර්ථ බෝසතුන් දුෂ්කරක්‍රියාව අත්හැරීම සහ පස්වග තවුසන්ගේ නික්මයෑම.00:23:57
742020/12/2204 සිද්ධාර්ථ කුමරුගේ කුමාර අවධිය.00:12:51
752020/12/2206 මහා අභිනිෂ්ක්‍රමණය.00:16:36
762020/12/2207 සිද්ධාර්ථ බෝසතාණන් වහන්සේ අනුපිය අඹ වනයේ සිට රජගහ නුවර දක්වා ගමන් කිරීම.00:28:00
772020/12/2208 සිද්ධාර්ථ බෝසතාණන් වහන්සේ රජගහනුවර සිට විශාලා මහනුවර බලා ගමන් කිරීම.00:28:49
782020/12/2209 බෝසතාණන් වහන්සේ විශාලා මහනුවර සිට මහීනා දිය දක්වා ගමන් කිරීම00:22:32
792020/12/2210 සිද්ධාර්ථ බෝසතාණන් වහන්සේ පස්වග තවුසන් හමුවීම.00:35:52
802020/12/2211) යසෝදරාව සියලු සම්පත් අතහැරීම.00:35:55
812020/12/2212) වසවර්ති මාරයා සිද්ධාර්ථ බෝසතුන් හමුවීම.00:29:34
822020/12/2205 සතර පෙර නිමිති දැකීම.00:25:46
832020/12/2203 අසිත තාපසයා සිදුහත් කුමරු ට වන්දනා කීරීම.00:22:22
842020/12/2102 බුදු වන්නට දෙවියන්ගෙන් ඇරයුම් ලැබීම.00:29:51
852020/12/2101 ප්‍රථම නියත විවරණය00:31:31
862020/12/1905 ගාථා) න හි වේරේන වේරානි සම්මන්තීධ කුදාචනං01:02:45
872020/12/19අරියපරියෙසන සූත්‍රය/ (පාසරාසි සූත්‍රය)02:01:08
882020/12/1703/04 ගාථා) අක්කොච්ඡි මං අවධි මං අජිනි මං අහාසි මේ00:47:11
892020/12/1701/02) මනෝපුබ්බංගමා ධම්මා මනෝසෙට්ඨා මනෝමයා01:01:37
902020/12/13කේ. පී. ජයසේන පියතුමා වෙනුවෙන් සිදු කරන්නට යෙදුණු මතක වස්ත්‍ර පූජා පිංකම.00:43:20
912020/12/13මතක ධර්ම දේශනාව.01:04:15
922020/12/10මහා මංගල සූත්‍රය ගාථා අංක 11 - 1200:49:13
932020/12/10මහා මංගල සූත්‍රය ගාථා අංක 1000:55:17
942020/12/10මහා මංගල සූත්‍රය ගාථා අංක 900:44:26
952020/12/10මහා මංගල සූත්‍රය ගාථා අංක 801:05:24
962020/12/02මහා මංගල සූත්‍රය ගාථා අංක 0700:40:52
972020/12/02මහා මංගල සූත්‍රය ගාථා අංක 600:33:25
982020/12/02මහා මංගල සූත්‍රය ගාථා අංක 500:47:15
992020/12/02මහා මංගල සූත්‍රය ගාථා අංක 400:40:15
1002020/11/24මහා මංගල සූත්‍රය ගාථා අංක 300:42:44
1012020/11/23මහා මඞ්ගල සුත්තං ගාථා අංක 1-200:43:40
1022020/11/14පීතු පාදං නමා මහං00:50:39
1032020/10/16කඨිනානිසංස ධර්ම දේශනාව01:14:53
1042020/09/16zoom 000:31:40
1052020/09/10වෙලාම සූත්‍රය00:37:57
1062020/09/10රථවිනීත සූත්‍රය.02:08:23
1072020/09/01පීතු පාදං නමාමහං01:06:08
1082020/08/25ඨාන සූත්‍රය00:42:46
1092020/08/25උපාලි සූත්‍රය.02:34:52
1102020/08/24කුම්භොපම සූත්‍රය00:46:31
1112020/07/25සුදුසු කතා සුදුසු අය සමඟ පමණක් කරමු.00:50:06
1122020/07/21දැකීමට නොහැකි, ඉතා සියුම් වූ, සිත දමනය කරමු.00:47:40
1132020/07/14සසර බැඳ තබන ඕරම්භාගිය සංයෝජන00:48:01
1142020/07/06මධුපිණ්ඩික සූත්‍රය01:41:26
1152020/07/03කරණීය මෙත්ත සූත්‍රයෙන් හෙළිවන විශ්ව මෛත්‍රිය.00:55:35
1162020/06/29මෙලොව හා පරලොව සතුටු වන්නට00:48:10
1172020/06/22සෝවාන් ඵල ලාභියෙක් වීමට නම්.00:31:46
1182020/06/15දෙව්ලොව උපදීමට හේතුවන පින්කම්00:25:04
1192020/06/088 June 202000:29:40
1202020/06/08රහතුන් හඳුනා ගන්නා නිවැරදි ක්‍රමය00:50:01
1212020/06/01ජීවිතයේ අනියත බව00:25:42
1222020/05/31Sat00:59:40
1232020/05/25සිතේ ස්වභාවය හඳුනා ගනිමු00:26:12
1242020/05/18නිවැරදි යසස කීර්තිය වර්ධනය කරමු00:20:34
1252020/05/13Rathana Sutta, รัตนสูตร00:08:55
1262020/05/13Mangala Sutta, มงคลสูตร00:04:27
1272020/05/13Metta Sutta, กรณียเมตตาสูตร00:03:30
1282020/05/11පණ්ඩිතයා හඳුනාගනිමු00:16:45
1292020/05/05ආර්ය ධන හත00:38:01
1302020/04/27අන්තෝ ජටා බහි ජටා00:29:22
1312020/04/20කල්‍යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය00:25:48
1322020/04/12මිත්‍ර ප්‍රතිරූපකයන් හෙවත් පාප මිතුරන්00:29:26
1332020/04/05ආරෝග්‍ය පරමා ලාභා00:24:55

* Dates are in UTC.