2018 - 11 - 23 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි - Ven Doloswara Udithadeera thero