ආයතන හයකින් පෙලි පෙලී අවු: 60 ක් ඉන්නද නැත්තම් එක ආයතනයකින් පෙලි පෙලී මහා කල්ප අසූහාරදාහක් ඉන්නද ?