අගික්කන්දෝපම සූත්‍රය සහ මෙත්තා විහාරී සූත්‍රය - මැදවල සරණපාල හිමි - Ven. Medawala Saranapala Thero