මා ගතකළ ජීවිතයම ගතකළ ඔහු දැන් බ්‍රහ්ම රාජයෙක් Ven. Waewala Somadhamma thero (2020 - 01 - 08)