අන් අය තුල විශේෂ අඩුපාඩුවක් ඔබට පේනවා නම් බොහෝ වෙලාවට ඔබ තුල ඒ අඩුපාඩුව තිබෙන නිසා.