පින් පව් යනු මොනවාද? රැස් වෙන්නේ කෙසේද, කොතනකද? Ven. Neluwakande Gnanananda thero (2019/6/11)