2018 - 09 - 28 පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි Ven Neluwakande Gnanananda thero