අනුන්ගෙන් ආදරේ බලාපොරොත්තු වෙන්න නම්, අනුන්ගෙන් ආදරේ ලබන්න ඕන නම් ඔබ කරන්න ඕන දේ