ත්‍රිපිටක ධර්ම සම්භාෂණය 10 කොටස (උපාදාන පරිවත්‌ත සූත්‍රය)