අපි හිඟන්නෝ | කාමසුඛල්ලිඛානුයෝගය සහ අත්තකිලමතානුයෝගය | 20.05.20 | අකම්පිත