2018 - 10 - 26 පූජ්‍ය ඇල්ලේගම පඤ්ඤාසීල හිමි - Ven Ellegama Pannaseela thero