01. අසේඛ පටිපදා | පූජ්‍ය කිරුළපන ධම්මවිජය ස්වාමීන් වහන්සේ