2018 - 11 - 24 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි - Ven Doloswara Udithadeera thero