ඉබ්බා කාර් එක | මූල පරියාය සූත්‍රය ඇසුරිනි | 06.10.2018 | දහම් දෙසුම | අකම්පිත