මෙම ආශිර්වාද ගිතෙල් පහන් පූජාව සැදැහැ සිතින් සවන් දෙන්න ...නරඹන්න ඔබේ ජිවිතයට ආශිර්වාදයක්ම වෙනුඇත