ධර්මයට අළුත් පුද්ගලයා හට ගැඹුරු ධර්ම කරුණු අවබෝධ වනු පිණිස බුදුවරු අනුගමනය කරන අනුපිළිවෙල කථාව