ආගම්වලට ගැරහීම පාපී ක්‍රියාවක් - මැදගොඩ අභයතිස්ස හිමි