බුදු ගුණ වන්දනාව 1 — පූජ්‍ය පාතේගම සුමනරතන ස්වාමින් වහන්සේ