සති හා සම්පජඤ්ඤ පිළිබඳව ඉතා ලස්සන විමසුමක් - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ