ඉගෙනීමයි, සැනසීමයි - දරුවන් සඳහා කළ දම් දෙසුමකි - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ