2019 - 01 - 29 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි - Ven Doloswara Udithadeera thero