සත්පුරුෂ දරැවන්ට ඔවදනක් .....Ven Kirulapana Dammavijaya Thero