සදහම් සවන - සිත නිවන බුදු මග - පූජ්‍ය තලහගම නාරද ස්වාමීන් වහන්සේ