සම්බුදු සිරිත| Kavi Bana | දිවයිනේ ප්‍රථම තුන් ආසන කාව්‍ය ධර්ම දේශනාව