ආදිත්තපරියාය සුත්ත - බුදුපියාණන්ගේ තුන්වෙනි දම් දෙසුමයි - පූජණීය තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ