ගිරිමානන්ද සූත්‍රය 03 - පහාන සංඥාව / දුරු කරණ සංඥාව - Ven. Medawala Saranapala Thero