අපිට තියන ඔක්කොම ප්‍රශ්ණ ටික නැති වෙනවා නම් හොඳයිද? නැද්ද ? කොහොමද අපි ඒ ප්‍රශ්ණ.