ආරණ්‍යගතවීම 02 - 'වනගතවීම සහ කාමයන්ගෙන් වෙන්වීම' (අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි මහ රහතන්වහන්සේ.)