2018 02 25 පුජ්‍ය පාද හඳපාන්ගොඩ නිවාතාප ස්වාමින් වහන්සේ (රත්මලාන දේශනාව)