භාවනාව- මහග්ගත චේතෝවිමුක්තිය සමඟ අප්පමාණ චේතෝවිමුක්තිය - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ